Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54
39-100 Ropczyce
powiat: ropczycko-sędziszowski
Tel/fax: 17 2218 312 / 17 2218 929
zaopatrzenie@zozropczyce.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ropczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel/fax: 17 2218 312
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr DZ_2022_04
na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą ,,Dostosowanie budynku
w tym klatek schodowych segmentu A Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim
do wymogów p. poż." (wymagane pozwolenie na budowę)
1. Opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku w tym klatek schodowych
segmentu A Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do wymogów p. poż.
(wymagane pozwolenie na budowę)
1. Zakres rzeczowy objęty projektem - zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26.02.2020 r. z uwzględnieniem ekspertyzy
technicznej z dnia 14.02.2009 r. i postanowienia Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z dnia 20.02.2009 r.
2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej:
a) opracowanie koncepcji remontu na podstawie wizji lokalnej i przedstawienie
Zamawiającemu do akceptacji
b) opracowanie dokumentacji projektowej (na podstawie zaakceptowanej koncepcji)
wymaganej Ustawą Prawa Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz
Ustawą Prawa Zamówień Publicznych do celów przeprowadzenia procedury przetargowej
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i hydrantowej

S t r o n a 2 | 4
- przedmiary robót
- kosztorysy inwestorskie
- STW i OR
c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektu
Uwaga: obiekt szpitala usytuowany w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej
Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem:
a) dokumentacja projektowa sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. 2021 poz.2454)
b) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U.2021 poz.. 2458)
c) wszystkie opracowania należy dostarczyć w wersji:
- papierowej: projekty - po 4 egzemplarze, przedmiary, kosztorysy i STWiOR - po 2 egzemplarze
- elektronicznej w formie edytowalnej i nieedytowalnej: płyta CD
oraz pocztą elektroniczną na adres: techniczny@zozropczyce.pl
Dokumenty do wglądu u Zamawiającego:
1. Projekt wykonawczy pt. Remont i docieplenie dachu (segment A i B) oraz docieplenie ścian zewnętrznych (segment A) Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim
2. Zgłoszenie robót budowlanych pt. Remont i docieplenie dachu (segment A i B) oraz
docieplenie ścian zewnętrznych (segment A) Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim

Dokument nr: DZ_2022_04

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, pokój nr 26.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 11.05.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, Sekretariat lub elektronicznie na adres poczty: zaopatrzenie@zozropczyce.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Termin opracowania przedmiotowej dokumentacji: - 3 m-ce od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z wiedzą techniczną i normami technicznymi co najmniej 2 usługi dotyczące wykonania dokumentacji projektowej obejmującej zakresem przedmiot zamówienia tj. przebudowa, remont - w tym jedną dotyczącą budynków szpitalnych na kwotę 50 000,00 zł brutto każda.
Wykonawca wykaże spełnienie w/w warunku dołączając do oferty wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania wraz z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie.

S t r o n a 3 | 4
Uwaga: Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Brak odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Warunki płatności - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Cena: 100%
Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy i musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem usługi. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg kolejności od najniższej do najwyższej.
7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu wyników postępowania, z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę w celu ostatecznego ustalenia warunków realizacji umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Uwagi:
11. Informacje dodatkowe:
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Wiesława Janik - Kierownik Działu Technicznego ZOZ Ropczyce: e-mail: techniczny@zozropczyce.pl, tel. 17 22 31 734.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, adres siedziby: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-120 Ropczyce, tel. 17 2218616 ; adres e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl.

S t r o n a 4 | 4
? z inspektorem ochrony danych osobowych w ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH można skontaktować się pod numerem telefonu 17 2231714, adres e-mail: iod@zozropczyce.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na: opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą ,,Dostosowanie budynku w tym klatek schodowych segmentu A Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do wymogów p. poż." w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.