Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji...

Przedmiot:

Budowa słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowej nN

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
powiat: przeworski
tel./fax.: (16) 642 12 21
inwestycje@tryncza.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tryńcza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax.: (16) 642
Termin składania ofert: 2022-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowej nN na dz. nr ewid. 3692, 3715 w m. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza
Gmina Tryńcza
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ,,Budowa słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowej nN na dz. nr ewid. 3692, 3715 w m. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest budowa słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej STSRu 20/250, linii kablowej nN na dz. nr ewid. 3692, 3715 w m. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza.
Zakres prac obejmuje m.in.:

- budowę słupa K-12/15, nr 55/3,
- budowę linii kablowej od słupa nr 55/3 do stacji ,,Gniewczyna Szkoła",
- budowę stacji transformatorowej STSu-20/250-KK2 ,,Gniewczyna Szkoła",
- budowę linii kablowej nN - obw. Nr 1, Nr 2 i Nr 3,
- demontaż istniejących obiektów.

Szczegółowy zakres robót został określają załączniki Nr 1-5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: UIB.271.1.13.2022

Składanie ofert:
FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę cenową na formularzu ofertowym wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2022 do godz. 12.00 pisemnie na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w oznaczonej kopercie Oferta na budowę stacji transformatorowej,

lub drogą elektroniczną - skan podpisanej oferty - na adres e - mail: inwestycje@tryncza.eu w tytule e - maila proszę wpisać: Oferta na budowę stacji transformatorowej.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy
Termin zakończenia: do 30 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załącznika Nr 4 - przedmiar robót.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto - 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w rozeznaniu).
Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127 ug.tryncza@data.pl;
w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW:

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest

Tomasz Penkal - tel. 16 642 12 21 w.34
Marlena Pietruś - tel. 16 642 12 21 w.40

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.