Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie, dostawa i montaż rolet oraz żaluzji

Przedmiot:

Wykonanie, dostawa i montaż rolet oraz żaluzji

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 2A
14-200 Iława
powiat: iławski
Tel. + tel. 089/6490700;
przetargi@powiat-ilawski.pl
https://portal.smartpzp.pl/spilawa/public/postepowanie?postepowanie=28421056
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. + tel. 089/6490
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie, dostawę i montaż rolet oraz żaluzji do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż rolet do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie.
2. szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

CPV: 39515410-2

Dokument nr: ZP.2601.5.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/spilawa/public/postepowanie?postepowanie=28421056
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.05.2022 r. do godz.11.00 w następujący sposób:
1) za pośrednictwem Portalu pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spilawa/module/postepowanie
2) załączniki składane w formie elektronicznej (skany dokumentów z podpisami i pieczęciami) zaleca się sporządzić w formacie PDF, JPEG, TIFF, BMP, PNG, w jakości pozwalającej na rozpoznanie cech charakterystycznych pisma odręcznego, dokładnych treści pieczęci i dokładnego wyglądu podpisów, lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów, w przypadku złożenia oferty po upływie terminu na składanie ofert nie będzie ona podlegać rozpatrzeniu i zostanie zwrócona Wykonawcy,

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin wskazany w ust. 1 to termin zakończenia dostaw wraz z montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:
Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z warunkami określonymi
w ,,Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych" ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę i montaż rolet oraz żaluzji do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie. Postępowanie znak ZP.2601.5.2022.
Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
1) Uchwała nr 149/512/21 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu, udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, .
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2020.1740 ze zm.), dalej ,,KC".
3) Każdorazowo, gdy w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
a) ,,Wykonawcy", należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła umowę;
b) ,,ZO" - należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami;
c) ,,Ofercie najkorzystniejszej", należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 1 do ZO, o którym mowa w §VI ust. 2 pkt 1 ZO.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4) zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835),
3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 2.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO oraz na podstawie rejestrów, o których mowa w ust. 2
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do ZO,
pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię.
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do załączonego pełnomocnictwa zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię,
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Zamawiający pobierze samodzielnie z odpowiednich baz danych.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy, zgodnie z art. 65 §2 KC. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty (pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty).
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca załączając plik oznacza czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający informuje, iż wezwanie, którym mowa w zdaniu pierwszym ma zastosowanie do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej wg kryteriów oceny ofert. W stosunku do pozostałych ofert decyzję o wezwaniu Zamawiający podejmie na podstawie okoliczności występujących w postępowaniu np. w przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.
W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego,
2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
3) przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie,
4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
5) w przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,
7) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców,
8) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.,
9) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu o treść ZO w sposób określony w §VIII ust. 2 pkt 3 i 4 ZO,
2) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki w swojej ofercie;
4) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu Zamawiającego;
5) brak wyceny (w załączniku nr 1 do ZO) przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji lub zadania w poszczególnych częściach;
6) Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje w treści oferty;
7) braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia treści złożonej oferty Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów
1. Znak Postępowania: ZP.2601.5.2022. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spilawa/module/postepowanie (zwanej dalej: portalem) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule ZO. Portal umożliwia komunikację wykonawcy z zamawiającym, w tym złożenie oferty.
3. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w ust. 4.
4. Korespondencja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej możliwa jest w następujący sposób:
1) korespondencja przed upływem terminu składania ofert (w szczególności: wnioski o wyjaśnienie treści ZO / pytania dotyczące postępowania):
a) za pośrednictwem portalu- w tym celu należy przejść do zakładki ,,PYTANIA DO POSTĘPOWANIA", wybrać przycisk ,,ZADAJ PYTANIE" i postępować zgodnie z instrukcją użytkownika, o której mowa w ust. 5 pkt 2;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3;
2) korespondencja po upływie terminu składania ofert (w szczególności: dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia Wykonawcy składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, wnioski wykonawcy):
a) za pośrednictwem portalu - po otwarciu ofert przez Zamawiającego- w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć numer złożonej oferty - w panelu poniżej pojawi się zakładka ,,KORESPONDENCJA", która dotyczy wybranej oferty. W celu dodania pliku w korespondencji oferty należy wybrać, ,,DODAJ PLIK", a następnie postępować zgodnie z instrukcją użytkownika, o której mowa w ust. 5 pkt 2;
b) bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 3,
3) Zamawiający wszelką korespondencję do wykonawców będzie przesyłał za pośrednictwem Portalu lub przy użyciu poczty elektronicznej przetargi@powiat-ilawski.pl,
4) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w ZO.
5. Informacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem Portalu:
1) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Portalu, logując się, akceptuje warunki korzystania z Portalu, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spilawa/elearning oraz uznaje go za wiążący,
2) szczegółowa instrukcja obsługi portalu SmartPZP, zawierająca instrukcję korzystania z portalu
przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem wskazanym w pkt 1,
3) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania
na serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu portalu,
4) numer telefonu infolinii technicznej dotyczącej portalu: + 48 22 123 77 97,
6. Korzystanie z portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Portalu wynosi 100 MB.
Za pośrednictwem Portalu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany
do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
4) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt,. ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg;
5) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) oferta złożona przez wykonawcę na portalu, nie jest widoczna dla zamawiającego, ponieważ widnieje w portalu jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm: ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
6) czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do portalu,
7. Korzystanie z portalu przez wykonawców jest bezpłatne.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w portalu, ani logowania do portalu.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://portal.smartpzp.pl/spilawa/module/postepowanie przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM
10. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
12. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści ZO nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10 zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień ZO oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców.
13. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ZO.
14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
15. Zamawiający umieści treść odpowiedzi na stronie https://portal.smartpzp.pl/spilawa/module/postepowanie.
16. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie.
17. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do zmiany treści ZO przed upływem terminu składania ofert, umieszczając treść zmian na stronie https://portal.smartpzp.pl/spilawa/module/postepowanie.
18. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są:
Anna Wnuk - w zakresie przedmiotu zamówienia,
Mariusz Korpalski - w zakresie procedury o udzielenie zamówienia,
19. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może przedmiotowe postępowanie odwołać bez podania przyczyny. Decyzję o odwołaniu postępowania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom, którym doręczono ZO lub którzy złożyli oferty.
Miejsce oraz termin składania ofert.
2. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości, w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia się w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:
? jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
? jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
? jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
? przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
? jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,
? jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.
c) Zamawiający, poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 2 pkt 2, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.
Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę za wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia w danej części.
2. Ceny jednostkowe oferty za realizację zamówienia należy podać w formie ryczałtu, niezmienne do zakończenia realizacji dostaw wyrażone w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
3. W szczegółowej kalkulacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do ZO) Wykonawca wypełni poszczególne tabele formularza cenowego wg zamieszczonych w nim wskazówek, podając odpowiednio cenę jednostkową netto (bez VAT) i brutto (z VAT), kwotę podatku od towarów i usług (VAT) oraz łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia stanowiącą sumę iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto za poszczególne pozycje zamówienia. Następnie Wykonawca poda w formularzu cenowym cenę brutto za wykonanie danego przedmiotu zamówienia (zgodnie z podsumowaniem tabeli formularzy cenowych).
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie po cenach jednostkowych netto powiększonych o VAT przedstawionych w szczegółowej kalkulacji przedmiotu zamówienia, za dostarczony przedmiot zamówienia.
5. Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z ZO wraz z załącznikami, jak również w ZO tej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić w kosztach cen jednostkowych):
1) serwisu w okresie gwarancji, transportu, dostawy, montażu, wszystkich materiałów potrzebnych do montażu oraz utylizacji odpadów i opakowań oraz posprzątania miejsca montażu,
2) ubezpieczenia na czas transportu,
6. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
9. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanych cenach jednostkowych oferty.
11. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
12. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert, o którym mowa w poniższej tabeli:
l.p.
Opis kryteriów oceny
Waga
1
Cena (C)
100 %

3. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" (C) - (waga 100%) -zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) C= (Cmin: Cboferty) x 100 pkt, gdzie:
C- liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną w ramach kryterium ,,Cena",
Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Cboferty- oznacza cenę badanej oferty
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w ,,Formularzu Ofertowym" (Załącznik nr 1 do ZO) pkt 1,
4. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
5. Uzyskana z wyliczenia liczba punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.
Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający informację o wyniku postępowania upubliczni w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, tj. opublikuje na stronie https://portal.smartpzp.pl/spilawa.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie zawrze jej w wyznaczonym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin związania ofertą
1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, niedłuższy niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe informacje.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego określonego w ,,Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych", bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W związku z postanowieniami ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający zgodnie z art. 701 §3 KC zastrzega prawo do:
1) zmiany lub odwołania warunków niniejszego postępowania,
2) odwołania postępowania bez konieczności podania przyczyn,
3) odwołania postępowania w przypadku braku ważnych ofert, odrzucenia wszystkich ofert, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację umowy z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Zmiany umowy zostały określone w §10 załącznika nr 2 do ZO - wzór/projekt umowy.
7. W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie przewyższała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania oraz których oferty nie zostały odrzucone. Przedmiotem negocjacji będzie zaoferowana cena oraz okres gwarancji.

Uwagi:
Informacja RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Iławskiego;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Iławie jest Pan Mariusz Korpalski, adres e-mail: iod@powiat-ilawski.pl, 89/6490742,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. wykonanie, dostawę i montaż rolet oraz żaluzji do pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie". Postępowanie znak ZP.2601.5.2022, prowadzonym w trybie zapytania zgodnie z Uchwałą nr 149/512/21 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 27.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu, udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia podpisania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.