Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż wolnostojących altan drewnianych

Przedmiot:

Dostawa i montaż wolnostojących altan drewnianych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Świeczka Marta Zajazd ,,Pod Groniami"
Gałczyńskiego 1
43-450 Ustroń
powiat: cieszyński
880 804 470
podgroniami@onet.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107600
Województwo: śląskie
Miasto: Ustroń
Wadium: ---
Nr telefonu: 880 804 470
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Wzrost konkurencyjności zajazdu poprzez modernizację obiektu wraz z rozszerzeniem świadczonych usług i zastosowanie proekologicznych rozwiązań zmniejszających koszty funkcjonowania"
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-00GG/21 - "Wzrost konkurencyjności zajazdu poprzez modernizację obiektu wraz z rozszerzeniem świadczonych usług i zastosowanie proekologicznych rozwiązań zmniejszających koszty funkcjonowania."

Część 1
dostawa i montaż dwóch wolnostojących altan drewnianych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA i montaż dwóch wolnostojących altan drewnianych krytych strzechą do Zajazdu ,,Pod Groniami", Ul. K.I. Gałczyńskiego 1,
43-450 Ustroń, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

CPV: 34928210-3

Dokument nr: 2022-36563-107600, 3/2022/RPSL03.02/00GG/21

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Ustroń
Miejscowość
Ustroń

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, udokumentowali wykonanie w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, minimum 6 drewnianych altan ogrodowych.
Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz opcjonalnie referencje lub protokoły odbioru .
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
a. Pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wskazujące umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy)
b. Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
c. Oświadczenie o doświadczeniu , zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego
d. Dodatkowe materiały własne opisujące poszczególne przedmioty zamówienia i ich specyfikację. (zalecane, nieobligatoryjne)
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Podmioty, które składają oferty nie mają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Celem potwierdzenia spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-06
Data ostatniej zmiany
2022-05-06 23:30:35

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocena w ramach kryterium ,,Cena brutto"w PLN (KC) będzie obliczana na podstawie wzoru : KC = (Cn/Co) * 90% * 100
gdzie :
Cn - najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie
Co - cena brutto zaproponowana w badanej ofercie
KC - liczba punktów przyznana danej ofercie
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Ocena w ramach kryterium ,,Gwarancja " (KG) będzie obliczana na podstawie wzoru :
KG = (Go/Gn) * 10% * 100
gdzie :
Gn - najwyższa zaproponowana gwarancja spośród ofert podlegających ocenie
Go - gwarancja zaproponowana w badanej ofercie
KG - liczba punktów przyznana danej ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Świeczka
tel.: 880 804 470
e-mail: podgroniami@onet.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.