Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont kotłowni gazowej wraz z robotami towarzyszącymi

Przedmiot:

Remont kotłowni gazowej wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
telefonu: 33 / 499 06 00, faksu: 33 / 499 06 11
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: telefonu: 33 / 499 0
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot postępowania.
Udzielenie zamówienia na remont kotłowni gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku
usługowym przy Ul. 1 Maja 45-47 w Bielsku-Białej.
V. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlano-instalacyjne w zakresie remontu kotłowni
gazowej wraz z robotami towarzyszącymi, znajdującej się w budynku usługowym przy Ul. 1 Maja
45-47 w Bielsku-Białej w zakresie określonym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do
Ogłoszenia, zwane dalej ,,przedmiotem zamówienia", na warunkach określonych we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia, w szczególności:
1) demontaż starego komina na stelażu ściany szczytowej wraz z naprawą elewacji;
2) demontaż starej instalacji gazowej;
3) demontaż 2 szt. starych kotłów gazowych;
4) montaż kotła gazowego dostarczonego przez Zamawiającego;
5) wykonanie instalacji gazowej do kotła wraz z przygotowaniem instalacji pod montaż
przyszłościowo drugiego kotła;
6) wykonanie nowego komina dla kotłów gazowych wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii
kominiarskiej;
7) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni;
8) wykonanie prób szczelności instalacji wraz z uruchomieniem kotła zgodnie z warunkami
gwarancji producenta - protokoły należy dostarczyć Zamawiającemu.
4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, na warunkach określonych w Karcie gwarancji
robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest odpady powstałe w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą odpadów
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 669).
6. Prace będą wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących oraz osób
mogących znajdować się w pobliżu wykonywanych prac, z zachowaniem wszelkich przepisów
BHP.
7. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, którą przekaże Zamawiającemu w jego
siedzibie.

Dokument nr: DZ-BU/30/2022/ADM

Specyfikacja:
2. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do przeprowadzenia wizji budynku objętego
zamówieniem. Termin przeprowadzenia wizji powinien być uzgodniony z Administracją Domów
Mieszkalnych z/s w Bielsku-Białej przy Ul. Krasińskiego 5 (telefon: 33 / 499 06 69), w godz.
8:00 - 14:00 w dni robocze.
Tylko wizja potwierdzona przez Administrację Domów Mieszkalnych, będzie uznana przez
Zamawiającego za spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.

Składanie ofert:
2. Miejsce złożenia oferty:
1) oferta w formie pisemnej:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 3b - Zamówienia Publiczne (parter)
2) oferta w postaci elektronicznej:
adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu,
Ofertę w postaci elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem
wpłynęła na serwer pocztowy Zamawiającego.
3. Termin złożenia oferty:
13.05.2022r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 30 dni od dnia przekazania placu robót. Przekazanie
placu robót (lokalu) Wykonawcy - niezwłocznie po zawarciu umowy.

Wymagania:
III. Numer postępowania.
Postępowanie prowadzone jest pod numerem DZ-BU/30/2022/ADM. Wykonawcy we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy mający wiedzę, doświadczenie, dysponujący
potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadający
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wizji budynku na zasadach określonych wyżej, zostanie
odrzucona przez Zamawiającego.
VII. Oferta.
1. Dokumentacja oferty powinna zawierać:
1) ofertę, sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
2) szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego
załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
3) potwierdzenie dokonania wizji budynku i lokalu objętego zamówieniem, sporządzone na
formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia,
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzone na formularzu stanowiącym
załącznik nr 4 do Ogłoszenia,
5) kserokopię odpisu z KRS / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
6) oryginał pełnomocnictwa osoby, która podpisała ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych do oferty,
7) aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 50.000,00 zł. W przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie
wygasa po terminie związania z ofertą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu
oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia,
jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy
ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej
uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 50.000,00 zł i przedłożenia
niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie
14 dni,
8) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia
- sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Ogłoszenia.
2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna)
każdy z członków indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 4 - 7. Pozostałe
dokumenty składane są wspólnie.
3. Cena oferty:
1) cena oferty jest ceną kosztorysową, obliczoną metodą szczegółowej kalkulacji kosztorysowej,
2) jeżeli cena obejmuje więcej niż jedną stawkę podatku VAT należy w formularzu oferty,
w miejscu przewidzianym dla stawki i kwoty tego podatku, wpisać łączną kwotę podatku VAT
oraz obie stawki. W formularzu oferty nie należy rozpisywać odrębnie kwot podatku VAT dla
każdej stawki podatku,
3) do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT.
Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do
obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT. Pomyłka taka będzie traktowana jako błąd, którego nie da się poprawić
na podstawie postanowień rozdziału IX ust. 2 pkt 1 lit. b Ogłoszenia.
VIII. Forma oferty. Miejsce i termin złożenia oferty. Okres związania ofertą.
1. Forma oferty:
oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanów podpisanych
dokumentów składających się na ofertę.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IX. Poprawki oferty. Odrzucenie oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy.
1. Oferty, w których zostaną stwierdzone omyłki bądź błędy, będą poprawione przez Zamawiającego na
zasadach określonych w art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. - prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Odrzucenie oferty:
1) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który:
a) nie przeprowadził wizji budynku i lokalu objętych zamówieniem,
b) zastosował niewłaściwą stawkę podatku od towarów i usług,
c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawkę omyłki, dokonanej
przez Zamawiającego na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy - prawo zamówień publicznych,
d) nie uzupełnił oferty na wezwanie, o których mowa w pkt 2.
e) złożył ofertę z cenami wariantowymi,
f) treść złożonej oferty jest niezgodna z zamówieniem;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy zawierającej najniższą cenę,
a nie spełniającej wymagań określonych w rozdziale VII ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 7 po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto.
4. Spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą
ceną.
5. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie podpisana umowa o treści określonej we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia, z uwzględnieniem zmian wynikających
z treści wybranej oferty.
X. Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy:
1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
3) postępowanie zostało zamknięte bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert
bez podania przyczyny.
XI. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.
1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, będzie prowadzona wyłącznie
w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ofercie.
2. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej,
na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 3 pkt 2.

Uwagi:
XII. Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych.
W związku obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej: rozporządzeniem RODO, Zamawiający oraz
Wykonawcy, którzy złożą oferty w postępowaniu, zobowiązani są do wypełnienia określonych w tym
rozporządzeniu obowiązków informacyjnych. W niniejszym postępowaniu obowiązki te wykonywane są
w następujący sposób:
1) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty, informację stanowiącą załącznik nr 5 do
ogłoszenia. Informację uważa się za przekazaną w momencie ogłoszenia zamówienia na stronie
internetowej Zamawiającego - www.zgm.eu. w zakładce postępowania;
2) Wykonawca składa w pkt 4 oferty oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu obowiązków
informacyjnych.
XIII. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
Postępowanie nr DZ-BU/30/2022/ADM:
Remont kotłowni gazowej (kocioł dostarcza Zamawiający) wraz z robotami towarzyszącymi w budynku użytkowym przy
ul. 1 Maja 45-47 w Bielsku-Białej.
ogłoszenie o zamówieniu
str. 6/34Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26
Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu, e-mail: poczta@zgm.eu
2. Od decyzji podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego, Wykonawcom nie przysługują
żadne środki odwoławcze.
3. Informacja o wynikach postępowania zawierająca nazwę i adres wybranego Wykonawcy oraz cenę
brutto oferty, zostanie opublikowana na stronie www.zgm.eu.

Kontakt:
3. Pracownicy Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w postępowaniu:
1) pod względem przedmiotu zamówienia:
Wiesław Szufłat, tel. 33 / 499 06 69; e-mail: wszuflat@zgm.eu,
2) pod względem proceduralnym:
Bogusław Urbaś, tel: 33 / 499 06 02, e-mail: przetargi@zgm.eu,
w godz. 8 00 - 14 00 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.