Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa krat pomostowych

Przedmiot:

Dostawa krat pomostowych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o
Piaski 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01, tel.: 44-737-77-89, tel. kom: 607-795-291, tel. 885 116 862
rafal.bednarek@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. +48 44 737 78 0
Termin składania ofert: 2022-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pod nazwą: DOSTAWA krat pomostowych.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA krat pomostowych zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.1. Elementy wykonać z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461. Stal zgodnie z wykazami materiałowymi.

Dokument nr: 102/D/2022/RB

Składanie ofert:
Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl w terminie do dnia 2022-05-10 r. do godz. 12:00. W temacie oferty należy napisać: Postępowanie przetargowe nr 102/D/2022/RB -DOSTAWA krat pomostowych. Proszę telefonicznie potwierdzić wysłanie oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Warunki dostawy i odbioru: Rogowiec Magazyn Główny.

Wymagania:
Postępowanie przetargowe nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

1. INFORMACJE OGÓLNE
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych w Procedurze Zakupów RAMB sp. z o.o. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych dostępnych na stronie: https://www.ramb.pl/przetargi.html, z uwzględnieniem Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://www.ramb.pl/przetargi.html, które nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz przepisy wewnętrzne RAMB sp. z o.o...
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu przetargowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody RAMB Sp. z o.o..
3. INFORMACJE WSTĘPNE:
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
3.1. "Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
3.2. "Specyfikacja" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3.3. "Ustawa" - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.
3.4. "Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę zakupową.
3.5. "Zamawiający" - RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów
3.6. "Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 4 SIWZ.
5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dla postępowania, w którym Oferta ostateczna Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zlecenie:
- dla wartości mniejszej niż 200 000,00 zł - na podstawie Zamówienia, którego integralną częścią są Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https ://ramb.pl/przetargi.html
- dla wartości równej lub większej niż 200 000,00zł - na podstawie Umowy, której projekt Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6. OFERTY CZĘŚCIOWE
6.1. Możliwość składania ofert częściowych - nie
7. OFERTY WARIANTOWE
7.1. Możliwość składania ofert wariantowych - nie
8. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
8.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: 3 tyg. od zamówienia
8.2. Przelew 30 dni od dostawy i pozytywnym odbiorze jakościowym.
8.3. Wraz z dostawą Dostawca dostarczy:
o Dokumenty odbiorowe -świadectwo odbioru 2.1 wg PN EN 10204.
o Świadectwo kontroli jakości wraz z specyfikacją wymienionych elementów.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z terminem ważności 30 dni licząc od terminu złożenia oferty
13. OKRES GWARANCI
Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji min. 24 m-ce od dostawy.
14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIAENIA WARUNKÓW:
14.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
14.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej i przewidzianej zakupem działalności, jeżeli ustawy wymagają takich uprawnień
14.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
14.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
14.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
14.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
15. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MUSZA BYĆ DOSTARCZONE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
15.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 14.1 SIWZ - Załącznik nrl
15.2. Oświadczenie (załączniki nr 2 do SIWZ) o zachowaniu poufności.
16. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:
16.1. Załączniki, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy złożyć w formie wiadomości e-maila dołączając skany dokumentów lub w wersji papierowej zgodnie z adresem podanym do korespondencji.
17. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA OFERTY
17.1. Treść Oferty musi odpowiadać SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu Zamówienia określonego w SIWZ.
17.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
17.3. Poprawki w Ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osoby podpisujące Ofertę.
17.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do Oferty. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
17.5. Wszystkie dokumenty załączone do Oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji za wyjątkiem dokumentów, do których zgodnie z prawem nie jest wymagany podpis
17.6. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli "za zgodność z oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
17.7. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną Ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
17.8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
18. NIEZBĘDNE ELEMENTY OFERTY I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
o Cenę jednostkową na warunkach DDP (magazyn Zamawiającego wg formuły Incoterms 2010.) - (Formularz załącznik nr 3)
o Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.15 SIWZ.
o Potwierdzenie terminu realizacji.
o Proszę o podanie osoby do kontaktu w sprawie oferty i aukcji elektronicznej, nr telefonu, adres e-mailowy.
o Proszę również dodatkowo o przesłanie formularza nr 3 w formie edytowalnej Excel.
Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.
19.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu oferty (bez zapoznania się z jej treścią) Wykonawcy, który złożył ją po terminie.
20. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
20.1. Oferty zostaną rozpatrzone w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.
20.2. Zamawiający nie dopuszcza obecności Wykonawców podczas otwarcia Ofert.
21. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
21.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę jedynie przed upływem terminu składania Ofert.
21.2. Zmiany do złożonej Oferty muszą zostać przesłane e-mailem na adres rafal.bednarek@ramb.pl dodatkowo oznaczone wyrażeniem "ZMIANA"."
22. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
22.1. Jedynym kryterium oceny Ofert jest cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 100%.
22.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto.
23. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY
23.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Zamówienia/Umowy.
23.2. Dokumenty dostarczone w Ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
23.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
23.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, do przeprowadzenia negocjacji i/lub aukcji elektronicznej. Parametrami licytowanymi w aukcji elektronicznej będzie cena, przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawców. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.ramb.pl).
23.5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizja lokalna przeprowadzona będzie w obecności pracowników Zamawiającego, w dni robocze od godz. 7:00 + 14:00 po wcześniejszym ustaleniudo godnego terminu z wyznaczonymi pracownikami.
23.6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena. Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
23.7. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
23.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego
zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
23.9. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej Komisja Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za ważne. Ponadto zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności.
23.10. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część.
23.11. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
23.12. Wykonawca może zastrzec dokumenty stanowiące tajemnice spółki Wykonawcy przedstawiając pisemne oświadczenie, w którym informuje, które informacje stanowią tajemnice spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępniane
23.13. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzane będzie w walucie PLN
23.14. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie https ://ra m b. pl/przeta rgi. htm I.
23.15. Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.
23.16. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://ramb.pl/przetargi.html i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
23.17. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.
23.18. Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
23.19. Do Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza zostanie skierowane zamówienie. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i skierowania zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
23.20. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego.
23.21. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
23.22. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenia patentów, własności przemysłowych, praw autorskich itp., które byłyby własnością Stron trzecich w Polsce i poza jej obszarem. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub ogłoszonej akcji przeciwko Zamawiającego przez strony trzecie, wynikających z naruszenia cudzej własności intelektualnej lub czynu nieuczciwej konkurencji Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów z tego tytułu obciążających Zamawiającego.
24. SPOSÓB I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNYCH
24.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
24.2. Sposób logowania, prowadzenia aukcji elektronicznej oraz wymagania techniczne urządzeń informatycznych zostały opisane w podręczniku ,,Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych".
24.3. Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią podręcznika ,,Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych".
24.4. Po zalogowaniu do Systemu Zakupowego GK PGE za pośrednictwem strony internetowej https://oneplace.marketplanet.pl, Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej.
24.5. Wykonawca powinien wziąć udział w aukcji próbnej celem poprawnej weryfikacji zgodności parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu, za pośrednictwem którego będzie brał udział w aukcji, z wymogami platformy.
24.6. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
24.6.1. pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji,
24.6.2. stronie internetowej, na której odbędzie się aukcja,
24.6.3. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,
24.6.4. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
24.6.5. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
24.6.6. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
24.7. Zamawiający informuje, iż parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będzie łączna cena netto lub łączna cena brutto lub cena jednostkowa netto lub inna wskazana w SIWZ.
24.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji elektronicznej. O zmianie zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji.
24.9. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
24.10. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
24.11. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie.
24.12. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną.
24.13. Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej:
24.13.1. aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie nie mniej niż 20 min.
24.13.2. zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie.
24.13.3. jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie.
24.13.4. cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
24.14. Krok postąpienia zostanie wskazany jako pochodna od najkorzystniejszej ceny jednostkowej lub łącznej netto lub brutto, przy czym minimalna wartość kroku postąpienia nie może być mniejsza niż 0,2%, maksymalna zaś nie wyższa jak 2%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o wzór określony w pkt 22.1. SIWZ.
24.15. W przypadku, gdy awaria Systemu Zakupowego GK PGE spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy, po usunięciu awarii z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres e-mail podany w formularzu oferty. Minimalny czas wznowienia wynosić będzie 5 minut z dopełnieniem do pełnych minut.
24.16. Złożenie najkorzystniejszej oferty w trakcie trwania aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z wyborem oferty.
24.17. Po zamknięciu aukcji Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny Ofert określone w Ogłoszeniu o Zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej. Wykonawcy zobowiązani będą do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ceny złożonej w trakcie aukcji.
24.18. Zamawiającemu niezależnie od wyniku aukcji przysługuje dalsze prawo negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy przysłali ważną ofertę.
24.19. Jeżeli Wykonawca, którego oferta w wyniku przeprowadzonej aukcji będzie najkorzystniejsza, nie złoży w terminie potwierdzenia oferty, bądź się od tego uchyla. Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniach prowadzonych w GK PGE począwszy od dnia zaistnienia tych okoliczności.
24.20. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia aukcji elektronicznej w każdym czasie bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. *
*zapis dopuszczalny w przypadku aukcji do postępowań niepublicznych.

Kontakt:
16.2. Osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji: w sprawach organizacyjnych i handlowych:
Rafał Bednarek, w godzinach 7.00 -15.00 w dni robocze tel.: 44-737-77-89, tel. kom: 607-795-291,
e-mail: rafal.bednarek@ramb.pl w sprawach technicznych:
Krzysztof Dyła w godzinach 7.00 -15.00 w dni robocze tel. 885 116 862 e-mail: krzysztof.dyła@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.