Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o
ul. Prokocimska 4
30-556 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 609-133-438
https://pnuik.ezamawiajacy.pl/pn/pnuik/demand/notice/public/59798/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 609-133-438
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
obiektów budowlanych znajdujących się na działce ewidencyjnej 1073/13 przy Ul. Wieniawskiego
2. w Chełmie Śląskim.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SIWZ.
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna

Otwarcie ofert: 4) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu i godz. na składanie
ofert;
5) Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pnuik.ezamawiajacy.pl/pn/pnuik/demand/notice/public/59798/details
1) Zamawiający w celu przystąpienia przez Wykonawców do postępowania zakupowego zobowiązuje
Wykonawców do przedłożenia oferty w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty zgodnie
z zasadami reprezentacji Wykonawcy w formacie o rozszerzeniu *.PDF) poprzez załączenie pliku
(-ów) i wypełnienie odpowiednich pól na platformie elektronicznej Zamawiającego, znajdującej się
pod adresem https://pnuik.ezamawiajacy.pl do dnia 13.05.2022 r. przed godz.12:00.
Oferty składane są na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do WZ wraz
z odpowiednimi załącznikami określonymi w WZ.
2) W celu złożenia oferty (lub oferty ostatecznej) na elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej PZ),
należy najpierw dokonać rejestracji. Instrukcja dla Wykonawców została zamieszczona w zakładce
,,Regulacje i procedury procesu zakupowego" https://pnuik.ezamawiający.pl.
Zamawiający zaleca, aby Formularz rejestracyjny na PZ został uzupełniony i wysłany przez
Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta
na platformie (do 2 dni roboczych).

Miejsce i termin realizacji:
3. Okres realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia wynosi 100 dni.

Wymagania:
6. Waluta, w jakiej prowadzone będą rozliczenia związane z realizacją
zamówienia
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w złotych
polskich (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy,
stanowiących Tom II SIWZ.
7. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1) W postępowaniu o zamówienie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnienie
wymogów, w tym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) posiadają zdolność techniczną lub zawodową
2) Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia, że spełniają warunki określone w pkt.
1) powyżej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
3) W celu wykazania spełnienia wymogu udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w
pkt 1, ppkt c) - Wykonawca zobowiązany jest złożyć kserokopię polisy ubezpieczeniowej
Wykonawcy od prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty.
4) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Dostawcę
oświadczeń i dokumentów.
5) Oferty Wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 1, zostaną odrzucone.
6) W zakresie warunku określonego w pkt 7 ustęp 1 lit d wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
1 Projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2019r. poz 1186) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej tj: Dz. U. z 2020r poz 220) (Dz. U. z 2018r. poz. 2272) str. 9. W przypadku osób, które
są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019r. poz 1117), osoby wyznaczone
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna
Strona 5 z 8
do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu
uprawnień budowlanych w danej specjalności, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące
świadczenia usług transgranicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1117). Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy
Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
8. Sposób przygotowania oraz termin składania ofert
Wykonawca składa ofertę (co odnosi się także odpowiednio do składania oferty ostatecznej)
po zalogowaniu się na PZ , poprzez:
1. Użycie, w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu, akcji Przystąp do etapu
składania ofert;
2. Uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza Ofertowego;
3. Załączenie do Formularza wymaganych oświadczeń i dokumentów;
4. Skan oferty (wraz ze wszystkimi stanowiącymi jej integralną część załącznikami) należy dodać
poprzez użycie opcji Dodaj dokument;
5. Wykonanie akcji Złóż ofertę;
6. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawcę stosownego
komunikatu na PZ oraz raport, który Wykonawca może wygenerować na Platformie po
prawidłowym złożeniu oferty za pomocą akcji wygeneruj raport. Zamawiający zaleca
Wykonawcy wygenerowanie raportu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Na
wygenerowanym raporcie Wykonawca może zweryfikować poprawność danych
wprowadzonych na Formularzu Ofertowym w tym cenę oferty;
3) Składając ofertę w formie elektronicznej na PZ należy zweryfikować czy wymagane pola zostały
uzupełnione i czy został wgrany plik z ofertą (wraz ze wszystkimi plikami stanowiącymi integralną
część oferty). Oferty składane przez PZ pozostają niejawne dla Zamawiającego aż do momentu
otwarcia ofert;
6) Oferta w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu powinna zawierać wskazanie ceny netto
Przedmiotu Umowy;
7) Oferty otrzymane po terminie oznaczonym w podpunkcie 1) powyżej, oferty nie złożone na
prawidłowo wypełnionym formularzu oferty do SIWZ lub niezawierające wskazania wszystkich
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna
Strona 6 z 8
wymaganych w nim danych, w tym odpowiednich cen podlegają odrzuceniu bez wezwania do ich
skorygowania lub uzupełnienia;
8) Przystępując do niniejszego postępowania zakupowego Wykonawca będzie miał możliwość
złożenia oferty ostatecznej (po przeprowadzeniu negocjacji handlowych) z terminem związania
ofertą ostateczną wynoszącym 30 dni od daty upływu terminu na składanie ofert ostatecznych;
9) Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
10) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w formie dokumentów
elektronicznych o rozszerzeniu PDF lub w formie jednego dokumentu PDF zawierającego wszystkie
dokumenty wymagane SIWZ, w formie skanu dokumentów oryginalnie podpisanych (zgodnie z
zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem) lub podpisanych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (zgodnie z zasadami reprezentacji lub pełnomocnictwem).
11) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12) Oferta oraz ewentualne załączniki do oferty i oświadczenia Wykonawcy powinny zostać
sporządzone w języku polskim. Do innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty,
sporządzonych w języku innym niż polski, powinny zostać dołączone ich uwierzytelnione
tłumaczenia na język polski. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
13) Każda strona dokumentów składających się na ofertę powinna być ponumerowana i podpisana
przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisujące formularz oferty
lub też dokumenty te powinny zostać podpisane łącznie (lub każdy plik oddzielnie) kwalifikowanym
podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją.
14) Cena ofertowa powinna być podana jako cena netto w PLN. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i
słownie.
15) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
16) Do oferty winny zostać załączone dodatkowe dokumenty:
a. Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik
nr 3 do SIWZ,
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert.
c. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty.
d. Wypełniony Załącznik nr 2 wraz z poświadczeniami
17) Wszystkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności koszty
sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
18) Oferty Wykonawców, wobec których otwarte jest postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne
itp. zostaną odrzucone,
9. Wyjaśnienia do ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących treści oferty. Zamawiający może żądać od Wykonawcy uzupełnienia w wyznaczonym
terminie oferty o dodatkowe informacje lub dokumenty. Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego
poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych na warunkach wskazanych w Regulaminie.
10. Sposób porozumiewania się z Wykonawcą
1) Korespondencję w zakresie niniejszego ogłoszenia należy przesłać na następujące dane
kontaktowe :
- Elektronicznie na stronie https://pnuik.ezamawiający.pl;
- Wykonawca zobowiązany jest korzystać z form komunikacji dostępnych na PZ w zakładce
dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu. Dostępne są dwie akcje:
1. Akcja Zadaj pytanie, która jest aktywna wyłącznie do upływu terminu na składanie ofert
i umożliwia wysyłanie korespondencji do Zamawiającego (np.: wniosków o wyjaśnienie
treści Ogłoszenia o zamówieniu) bez konieczności posiadania konta na PZ
lub uprzedniego logowania się na utworzenie konto.
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna
Strona 7 z 8
Uwaga: Wskazana akcja nie umożliwia składania ofert w niniejszym Postępowaniu.
2. Przystąp do składania ofert, która posiada szerszą funkcjonalność korespondencji
z Zamawiającym niż akcja wskazana w ppkt. 1. i umożliwia m.in. przygotowanie
i składanie oferty, oraz prowadzenie korespondencji z Zamawiającym (za pomocą modułu
KORESPONDENCJA) także po upływie terminu na składanie ofert, jednakże wymaga
posiadania konta na Platformie i zalogowania się.
2) Zamawiający kontaktuje się z Wykonawcą zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi
w formularzu ofertowym, w tym w szczególności za pośrednictwem wskazanego adresu e - mail
lub jeśli pytania zadano na PZ , Zamawiający odpowiada także poprzez PZ.
11. Kryterium wyboru Wykonawcy
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, która zaoferuje najniższą cenę przy spełnieniu
wymagań WZ.
12. Miejsce i termin rozpoczęcia negocjacji.
Zamawiający na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość
prowadzenia negocjacji handlowych. Miejsce negocjacji siedziba Zamawiającego.
Zamawiający z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną dopuszcza możliwość negocjacji
handlowych poprzez telekonferencję lub telefoniczne. Zamawiający informuje, że negocjacje handlowe
z poszczególnymi Wykonawcami odbędą się w datach przypadających w okresie między
16.05 - 20.05..2022 r. Szczegółowa informacja dotycząca terminu i godziny przeprowadzenia negocjacji
handlowych zostanie przekazana po dniu otwarcia ofert, na adresy mailowe wskazane w ofertach, po
uprzednim skierowaniu przez Zamawiającego odpowiedniego zaproszenia do tych Wykonawców,
których oferty nie zostały odrzucone. Termin negocjacji handlowych może ulec zmianie, o czym
Zamawiający zobowiązany jest poinformować wyłącznie Wykonawców spełniających kryteria udziału w
negocjacjach handlowych. Z przeprowadzonych negocjacji handlowych zostanie sporządzony protokół,
określający w szczególności nowe warunki cenowe (ewentualnie informacja o podtrzymaniu warunków
cenowych przedstawionych w ofercie) oraz inne istotne ustalenia poczynione w trakcie negocjacji
handlowych. Protokół zostanie wysłany do podpisu osób uprawnionych ze strony Wykonawcy poprzez
pocztę elektroniczną, a Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu i niezwłocznego odesłania
jego skanu Zamawiającemu poprzez pocztę elektroniczną.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego po przeprowadzonych negocjacjach handlowych zmian
w zakresie przedmiotu Zamówienia lub warunków jego realizacji Zamawiający przekazuje
Wykonawcom wykaz zmian wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych.
13. Ogłoszenie wyników postępowania, zawarcie umowy.
1) Wykonawca, którego oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wybrana, będzie
powiadomiony pismem akceptującym. Pismo to zostanie wysłane niezwłocznie po
rozstrzygnięciu przetargu w formie wiadomości e-mail.
2) Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu, pisemną umowę na realizację
przedmiotu zamówienia.
3) Udzielenie zamówienia, a jednocześnie zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania wobec
Wykonawcy, nastąpi z chwilą zawarcia z Wykonawcą umowy.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację
przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę innego Wykonawcy i zawrzeć z nim
umowę na realizację przedmiotu zamówienia bez przeprowadzania ponownego badania ofert.
5) Do umowy o realizację przedmiotu zamówienia zastosowanie będą mieć przepisy prawa
obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Spory powstałe w związku z zawarciem,
wykonaniem lub rozwiązaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia podlegać będą
jurysdykcji sądów polskich, miejscowo właściwych dla siedziby Zamawiającego.
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu Budowa bazy PNUIK Kraków w Chełmie Śląskim"
Warunki Zamówienia Koncepcja Programowo Przestrzenna

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Jakub Grabas
Telefon do osoby kontaktowej:
609-133-438

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.