Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco"

Przedmiot:

Uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco"

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
sekretariat@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 615-60-00, 8
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty obejmujące usunięcie resztek uszkodzonej nawierzchni bitumicznej (m.in. poprzez odcięcie piłą spalinową do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą), oczyszczenie miejsca ubytku, skropienie emulsją asfaltową, wypełnienie masą bitumiczną na gorąco, zagęszczenie wibratorem powierzchniowym. Zakres robót obejmuje także transport masy bitumicznej. Uzupełnienie ubytków obejmuje place postojowe i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Gołdap. Zamawiający będzie zlecał pisemnie lub drogą elektroniczną uzupełnianie ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej według potrzeb (mogą to być także pojedyncze ubytki). Wykonawca określając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia wypełni formularz ofertowy. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać prace z zachowaniem przepisów bhp. Do rozliczeń przyjęty będzie ciężar objętościowy mieszanki 2,45 t/m3.

CPV: 45233142 - 6

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2022 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 30 - I piętro.

Składanie ofert:
5. Miejsce złożenia oferty:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap - Punkt Obsługi Mieszkańców - parter budynku
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 10.00.
5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
do 20.12.2022 r.

Wymagania:
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
- posiadające wiedzę i doświadczenie,
- dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
6. Tryb postępowania:
Zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

7. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena.
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 100 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów według wzoru:
(cena najniższa: cena badanej oferty) x 100

Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy, nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny za wykonanie usługi objętej zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

8. Instrukcja dla oferentów:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski..
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, ,,Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco" Nie otwierać przed 12.05.2022 r., godz. 10.00
10. Ogłoszenie wyników:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

11. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2.

12. Informacja o podstawie wykluczenia.
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

13. Informacje dodatkowe.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap,
2) inspektor ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi kontakt: e-mail: iod@goldap.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym dotyczącym uzupełniania ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco" na terenie gminy Gołdap,
4) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego, realizacji umowy zawartej w wyniku jego rozstrzygnięcia, w celach archiwalnych i statystycznych,
5) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do przeprowadzenia w Gminie Gołdap czynności kontrolnych oraz audytowych,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
14. Osoby wyznaczone do kontaktów:
Jarosław Duchnowski kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych, tel. 87 615 60 21,
e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.