Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WAŁÓW DO BĘBNA NAPĘDOWEGO

Przedmiot:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WAŁÓW DO BĘBNA NAPĘDOWEGO

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
+48 32 4388058
zkozielski@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1344686,1641cd3a7a74c468a254af11117e0478.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 2.000,00 zł
Nr telefonu: +48 32 4388058
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WAŁÓW DO BĘBNA NAPĘDOWEGO GWAREK 1400
Treść zapytania:
Proszę o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych elementów:
1. WAŁ 2998 rys.7146665/09 BĘBNA NAPĘDOWEGO fi 1030x1600 GWAREK 1400 - 2 szt
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w zł/szt
- termin płatności: sugerowany maksymalny termin płatności przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni,
- oczekiwany terminy realizacji zamówienia - do 14 dni od daty udzielenia zamówienia - PILNE
- termin obowiązywania gwarancji - wymagany minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostawy,
- kraj pochodzenia / producent - warunki dostawy - wymagana dostawa na koszt i staranie oferenta,
- termin ważności oferty 60 dni od daty zakończenia składania ofert,
- podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do zapytania.
- oryginał lub kopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu składek i podatków oraz odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wadium:
1. Przystępujący do przetargu dostawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonego przez bank, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o., co najmniej w wysokości wadium.
3. Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:
a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR Sp. z o.o. Ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój (I piętro, Kancelaria). Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentu.
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie przez Platformę Logintrade (dokument należy załączyć do oferty).
4. Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego: 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 PKO BP SA z dopiskiem ,,ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WAŁÓW DO BĘBNA NAPĘDOWEGO GWAREK 1400 - znak Z347/367409". W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu zadanej kwoty na wskazane konto, przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona.
7. Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej (stanowiący załącznik do oferty): skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisującą ofertę (osoby podpisujące).
8. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, ze w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
I. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEŃ dostępnych pod adresem: https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
II. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych w ramach pozycji.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10. Dodatkowych informacji udziela: Dział EZ Zbigniew Kozielski - tel. 32 438 80 58, e-mail: zkozielski@jzr.pl
11. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyny,
- podziału zamówienia dla kilku oferentów,
- powtórzenie aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. WAŁ 2998 rys.7146665/09 BĘBNA NAPĘDOWEGO fi 1030x1600 GWAREK 1400 2 szt. 22-0202000168

Dokument nr: Z347/367409

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1344686,1641cd3a7a74c468a254af11117e0478.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
09- 05- 2022 08: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
13- 05- 2022 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
12- 05- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1344686,1641cd3a7a74c468a254af11117e0478.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Zbigniew Kozielski
tel: +48 32 438 8058
e-mail: zkozielski@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.