Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
tel. 83 343 66 92, fax. 83 343 70 64, tel. 83-341-68-37, tel. 83-341-61-27, tel. 83-341-61-77
zamowienia@bialapodlaska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 83 343 66 92, f
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia i zakres prac.
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania
pn.: budowa linii kablowej 0,4kV wydzielonego oświetlenia wraz z szafą oświetleniową do
zasilenia oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Białej Podlaskiej w dwóch punktach:
1) dla załączonego do niniejszego zapytania projektu oświetlenia ścieżki pn. południowy
kraniec drogi serwisowej drogi krajowej nr 2 - tereny stawów na Białce,
2) dla załączonego do niniejszego zapytania projektu oświetlenia ścieżki pn. przedłużenie ul.
Grota Roweckiego do stawów na Białce.
W zakres prac wchodzi opracowanie następującej dokumentacji:
projekt budowlany i wykonawczy przyłączy elektroenergetycznych - 4 egz.,
przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski - 2 egz.,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
opracowanie całej dokumentacji projektowej w formie elektronicznej, tj. dokumentacja
rysunkowa w formacie dwg i pdf, kosztorys inwestorski oraz przedmiary w formacie pdf
i ath, pozostałe opracowania i części opisowe do projektów w formacie pdf i doc.,
5) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego,
6) oświadczenie projektanta sprawdzającego (jeśli jest wymagany przepisami prawa)
o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami,
zasadami
wiedzy technicznej,
projektem
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego,
7) pozyskanie warunków przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej,
8) wykonanie map do celów projektowych,
9) uzyskanie decyzji administracyjnych na potrzeby zaprojektowania przyłączy - o ile zajdzie
taka potrzeba,
10) uzyskanie opinii ZUDP i wszelkich innych uzgodnień umożliwiających wykonanie
przyłączy będących przedmiotem opracowania projektowego,
11) uzyskanie zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę - o ile wynika to z przepisów
Prawa budowlanego.
Dokumentacja (poszczególne elementy) dostarczona Zamawiającemu do zaopiniowania,
akceptacji itp. nie jest wliczona w ilości podane i wymagane do wykonania przez Wykonawcę.
Podane liczby egzemplarzy odnoszą się do ostatecznej, zaakceptowanej formy projektu. Koszty
związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do uzgodnień, zaopiniowania
itp. bądź do prezentacji na spotkaniach i radach technicznych nie będą podlegać dodatkowej
zapłacie, należy je wkalkulować w ceny poszczególnych elementów dokumentacji.
4. Ogólny opis przedmiotu zamówienia, zakres projektowanej inwestycji obejmuje:
1) budowę linii kablowej 0,4kV wydzielonego oświetlenia (przyłączy elektroenergetycznych)
wraz z szafą oświetleniową do zasilenia oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Białej
Podlaskiej w dwóch punktach:
a) dla załączonego do niniejszego zapytania projektu oświetlenia ścieżki pn. południowy
kraniec drogi serwisowej drogi krajowej nr 2 - tereny stawów na Białce,
b) dla załączonego do niniejszego zapytania projektu oświetlenia ścieżki pn. przedłużenie
ul. Grota Roweckiego do stawów na Białce;
2) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień i decyzji.
5. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 71000000-8, 71242000-6, 71250000-5, 71320000-7, 71332000-4, 71354000-4

Dokument nr: ZP.271.4.56.2022.IMO2

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę (skan podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty) należy przesłać
do Referatu Zamówień Publicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@bialapodlaska.pl, w terminie do 12.05.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie 75 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
IV.
Przesłanki wykluczenia.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:
1)
wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2)
wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ww. ustawy;
3)
wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022
r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszym SWZ.
2. Wykonawca ma prawo przesłać tylko jedną ofertę.
2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
2. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego
przedmiotu zamówienia.
X. Kryterium oceny oferty.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena oferty brutto - 100%, tj. cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia
opisanego w zaproszeniu do składania ofert, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez
Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2. W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
najniższa oferowana cena brutto
Otrzymane punkty (Cena) = ---------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione
wymagania oraz uzyska największa liczbę punktów.
4. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone dwie oferty lub
więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia
negocjacji z tymi Wykonawcami lub poproszenie o złożenie ofert dodatkowych.
XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentów e-mailem.
XII. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji.
3. Wykonawcy uczestniczącemu w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
unieważnienia postępowania.

Kontakt:
V. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w
sprawach
merytorycznych:
Jacek
Melaniuk
-
Wydział
Dróg,
tel. 83-341-68-37, e-mail: jacek.melaniuk@bialapodlaska.pl ,
2) w
sprawach
merytorycznych:
Konrad
Misiurski
-
Wydział
Inwestycji,
tel. 83-341-61-27, e-mail: konrad.misiurski@bialapodlaska.pl ,
3) w sprawach formalnych: Ilona Olichwierowicz - Referat Zamówień Publicznych,
tel. 83-341-61-77, e-mail: ilona.olichwierowicz@bialapodlaska.pl .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.