Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na parkingu

Przedmiot:

Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na parkingu

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
powiat: chełmski
(82) 567 30 12, FAX (82) 545 97 14, Tel 518 576 400
pawel.misiura@sawin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sawin
Wadium: ---
Nr telefonu: (82) 567 30 12, FAX
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Parku w Sawinie w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego wsi Sawin -,, Rewitalizacja terenu wokół parku w Sawinie Ul. Rynek"(działka nr 369/6). Zakres niezbędnych prac:
Lp. Podst. Opis im. ilość Wartość (brutto)
1 KNR2-31 1004-07 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) -32,00m x 7,3m m2 233,6
2 KNR2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 32,00m x 7,3m m2 233,6
3 KNR2-31 0108-02 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym t 25 t
4 KNRAT-03 0301-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień -- 32,00m x 7,3m m2 233,6
5 KNRAT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno krawędzi nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 jako analogia do pozycji: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 40m x 0.2m m2 8

Dokument nr: RBO.271.1.2022.PM

Składanie ofert:
o Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w pok. 202, pocztą, pocztą elektroniczną na adres pawel.misiura@sawin.pl
o Ofertę złożyć do dnia 12.05.2022 r. do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia do 26 czerwca 2022 r.

Wymagania:
W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o wycenę dostaw/usług/robót-budowlanych
4. Inne istotne warunki zamówienia
a) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
b) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
c) Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty-zmiana terminu realizacji umowy:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, inna podobnego typu lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem
d] Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.
5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca:
a) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
b) Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą techniczną, wszystkimi obowiązującymi przepisami wytycznymi
c) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z zapytania.
d) Rozliczenie za wykonane roboty jedną fakturą VAT po zakończeniu oraz odbiorze wykonanych prac bez uwag.
e) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 6. Sposób przygotowania oferty
o Ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA"
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację ,,Zapytanie ofertowe na Rewitalizacja terenu wokół parku w Sawinie".
o Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert: 100% ceny. Punkty w kryterium cena będą przyznawane zgodnie ze wzorem; Ocena punktowa C=cena minimalna/cena badana xl00 pkt
o W przypadku rozbieżności zamawiający bierze pod uwagę cenę słownie wskazaną w ofercie

Kontakt:
o Osoba odpowiedzialna za informację nt zapytania ofertowego: Paweł Misiura -pracownik UG Sawin. Tel 518 576 400; e- mail; pawel.misiura@sawin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.