Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel.: 77 409 21 00 fax: 77 409 21 01
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 77 409 21 00 f
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altany na ścieżce pieszo-rowerowej do m. Mikulovice na fragmencie dz. nr 1464/1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu Robót budowlanych dotyczących budowy altany na ścieżce do m. Mikulovice. Zamawiający przewiduje budowę altany o wymiarach 3,00 x 3,00m (powierzchnia 9m2).

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl
Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 11.05.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja realizacji zadania:

dz. nr 1464/1, Ul. Kraszewskiego, Głuchołazy, teren wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do m. Mikulovice
Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 28 czerwiec 2022 r.
Istotne warunki umowy:

Wymagania:
Oferent w ofercie cenowej musi zawrzeć wycenę m. in.:

- robót przygotowawczych teren pod budowę;

- wykonania oraz montażu konstrukcji drewnianej altany o wymiarach 3,00 x 3,00m z drewna
klasy C24;

- wykonania pokrycia dachowego;
Do zapytania ofertowego dołączony jest załącznik graficzny przedstawiający schematyczny Plan Zagospodarowania Terenu dz. nr 1464/1.

Uwagi:

Wykonawca zadania powinien dokonać na swój koszt wizji lokalnej przedmiotowej działki.

Wykonawca usługi zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

1. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Inne koszty, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia.
Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania - 100%.
Warunki gwarancji i rękojmi:

Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania zamówienia i kończy swój bieg po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację w/w zadania;
Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku;
ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu prac;
wszelkie materiały i rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanego zakresu zamówienia oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania przedmiotu zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia przedmiotu zamówienia w sposób bezpieczny.

6. W przedłożonej ofercie (zał. nr 1) Wykonawca oświadczy o posiadaniu odpowiednich uprawnień, jak również niezbędnej wiedzy, doświadczenia i dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.