Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6112z ostatnich 7 dni
22791z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowego przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej z wyłączeniem gazu

Przedmiot:

Wykonanie okresowego przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej z wyłączeniem gazu

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 413 55 90 do
Termin składania ofert: 2022-05-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami -- Zarządca Spółka z o.o."
zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ,,Wykonanie okresowego przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej z wyłączeniem gazu"

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce -- Wspólnota Mieszkaniowa we Własnym zakresie

Składanie ofert:
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Toruńska 61 we Włocławku
oferta na:
,,Wykonanie okresowego przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej z wyłączeniem gazu"
4.1. Miejsce - ,,Zarządca Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, 87 - 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2. Termin -- do 20.05.2022r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
termin realizacji robót - nie później niż: 30 październik 2022r.

Wymagania:
3. Wymagane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą
szczegółową,
3.3. Aktualne świadectwo kwalifikacyjne ,,E" i ,,D" - eksploatacja i dozór urządzeń i sieci,
uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem w zakresie sieci, urządzeń i instalacji
gazowych osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) oraz
oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest
zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy
cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nic wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3, 3.4, 3.5,3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.