Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Doposażenie pracowni OZE

Przedmiot:

Doposażenie pracowni OZE

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w KielcachBiuro Zakładu
ul. Śląska 9
25-328 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41/ 366-47-91, fax. 41/ 366-39-26
zamowienia@zdz.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41/ 366-47-91,
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na: ,,Doposażenie pracowni OZE w Szkołach ZDZ w Radomiu"
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest : Doposażenie pracowni OZE w Szkołach ZDZ w Radomiu
2. Miejsce realizacji dostawy: Szkoły ZDZ Radom, Ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
3. Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do Zaproszenia oraz w Projekcie umowy - załącznik nr 4 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy charakteryzujące określone produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, i że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w Zaproszeniu, w tym w szczególności charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu Ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 2022-05-12 do godz. 12:00 lub przesłać na adres email: zamowienia@zdz.kielce.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: do 30 maja 2022 roku

Wymagania:
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
a) Oświadczenie woli (oferta) - oświadczenia, dokumenty składane wraz z ofertą:
1.
Oferta zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - Załącznik nr 2 do Zaproszenia
2.
Formularz Asortymentowo-Cenowy - Załącznik nr 3 do Zaproszenia
3.
Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku wskazania, w ofercie cenowej, przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty
2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1) Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje drogą elektroniczną jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej prowadzącego postępowanie zostały podane w punkcie I niniejszego Zaproszenia.
2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w Zaproszeniu.
2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert lub drogą elektroniczną w formie skanu oferty z tematem: ,,Oferta na doposażenie Pracowni OZE"
3) Na kopercie oferty należy zamieścić Dane WYKONAWCY oraz następujące informacje:
,,Dostawa doposażenia pracowni OZE w Szkołach ZDZ w Radomiu"
Nie otwierać przed 2022-05-12 godz. 12:00
5) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
6) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego postępowania oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający zamieści na tej stronie.
2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
13. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC.
2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i zaproszeniu.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższego kryterium oceny ofert:
Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1
cena oferty brutto
100 %
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących zasad:
o Cena oferty brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
14. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

Uwagi:
2) Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDZ w Kielcach
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1) W sprawach prowadzonego postępowania osobą do kontaktu - Joanna Kaśków tel. 41/ 366-47-91 w. 131
2) Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:30 pod wymienionym powyżej numerem telefonu. Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.