Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Milówka
ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka
powiat: żywiecki
33 8637 189 33 8637 600
ugmilowka@milowka.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Milówka
Wadium: ---
Nr telefonu: 33 8637 189 33 8637
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie realizowane jest zgodnie z: Regulaminem udzielania zamówień publicznych
0 wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Dla zadania pn.: ,,Zmiana sposobu użytkowania piętra południowo - zachodniego skrzydła budynku gimnazjum na przedszkole wraz z przebudową części parteru w celu lokalizacji nowej kuchni oraz budowę nowego węzła sanitarnego w miejscu istniejącego magazynu (Etap I
1 Etap II)" - część I ( pomieszczenie nr pomieszczenie 2.5 część pomieszczenia 2.7) Etapu II wraz z remontem łazienki (pomieszczenie 2.6).
/. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje: przedmiar robót - zał. nr 6 oraz Projekt - zał. nr 5.

Dokument nr: RRG.271.KO. 1.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.05.2022 r. w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Milówka przy Ul. Jana Kazimierza 123.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Milówka Ul. Jana Kazimierza 123, dziennik podawczy w terminie do 13.05.2022 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować do dnia 19.08.2022 r.

Wymagania:
II. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
Wykonawca złoży ofertę zgodnie z formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ
o Wykonawca złoży oświadczenie, że:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ,
o Załącznik nr 4 stanowi projekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy nie zakwestionowane pisemnie w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy,
o wymagany termin płatności nie mniej niż 30 dni,
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił, iż będzie dysponował osobą posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń (jedna osoba) lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja do dysponowania tymi osobami,
o Wykonawca złoży oświadczenie, że znane są mu wymagania wynikające z postępowania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do ich przestrzegania, termin związania z ofertą - 15 dni,
o Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące RODO - załącznik nr 3 do SWZ.
///. KRYTERIUM WYBORU OFERTY.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej i częściowej na poszczególne pozycje. Wykonawca, obliczając cenę oferty, musi zawrzeć w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje i ilości robót opisane w przedmiarze robót. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):
cena brutto - 100% Kryterium ceny
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 1.Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SWZ. 2.Zawiera najkorzystniejszy bilans ceny. -
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle odpowiedź na zadane pytania, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SWZ od Zamawiającego oraz umieści na stronie BIP.
4. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert. Otwarcie ofert nie jest jawne.
5. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
Zamawiający poprawi oczywiste pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.
6. Dopuszczalność zmian ,,Specyfikacji Warunków Zamówienia".
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.
2) Zamawiający - w razie potrzeby - przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień SWZ.
V. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, przesyłając niezwłocznie zawiadomienie o wyniku postępowania, zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu ogłoszenia w swojej siedzibie i na stronie internetowej.
2. Zamawiający w informacji o wyniku postępowania wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę tej oferty.
3. Zamawiający doręczy niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z wskazaniem terminu i miejsca zawarcia umowy.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONYPRA WNEJ
1. Wykonawcom, których interes prawny w ich ocenie doznał uszczerbku nie przysługują żadne środki ochrony prawnej.
2. Zamawiający ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu według swoich potrzeb.
PROJEKT UMOWY - załącznik nr 4 do SWZ
1. Załącznik nr 4 do SWZ stanowi projekt umowy. Zamawiający przyjmuje, że postanowienia projektu umowy nie zakwestionowane pisemnie w ofercie zostaną uznane przez Wykonawcę za wiążące w chwili podpisania umowy.

Uwagi:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ROPO
Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Milówka jest Wójt Gminy, z siedzibą ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl, tel. (33) 8637190 zwany dalej Administratorem;
2) może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora poprzez e-mail: iod@milowka.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (33) 8637190;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia powyższego postępowania i będą udostępniane na stronie internetowej BIP Gminy Milówka,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Regulamin udzielania przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 netto.
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wyłonienia Wykonawcy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty.
6) posiada Pani/Pan prawo do:
o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy posiądzie Pani/Pan dowody, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Kontakt:
2. Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:
Patrycja Bogdał - w sprawach proceduralnych tel. 33 8637190 wew.23. Agnieszka Wróbel - w sprawach merytorycznych tel. 33 8637190 wew.26. Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.