Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych

Przedmiot:

Przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stalexport Autostrada Małopolska S.A
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice
powiat: Mysłowice
Tel. 32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556, Tel. 32/ 76 27 569, 721 233 869
mjanicki@autostrada-a4.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 32/ 76 27 555,
Termin składania ofert: 2022-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków.
W zakresie tych obowiązków leży również wykonywanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych i urządzeń. W 2022 roku konieczne jest wykonanie przeglądów podstawowych (półrocznych i rocznych) znajdujących się w pasie drogowym autostrady płatnej A-4 Katowice - Kraków (PDA), zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Ustawa) - dalej jako: Przeglądy.
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) i 3) Ustawy, Przeglądów okresowych budynków i budowli i urządzeń oraz ich części (przewodów wentylacyjnych i spalinowych) zlokalizowanych w PDA.
2.2. Przeglądami mają zostać objęte wszystkie budynki, budowle oraz instalacje (w tym instalacje gazowe i przewody kominowe) wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania - Wykaz obiektów budowlanych i urządzeń (Obiekty).
2.3. Pod pojęciem wykonania Przeglądów należy rozumieć wszystkie czynności konieczne dla prawidłowej organizacji i bezpośredniego wykonania w terenie czynności w zakresie przeglądów okresowych Obiektów wymienionych w Załączniku nr 1, w tym wymaganych przepisami pomiarów i badań oraz sporządzenie stosownych protokołów-dla każdego Obiektu odrębny protokół, zgodnie z przepisami art. 62 i 62a Ustawy (łącznie Protokoły lub odrębnie Protokół).
2.4. Protokół winien mieć formę tabelaryczną, która w sposób przejrzysty, spójny i zgodny z Ustawą przedstawi wyniki Przeglądów. Protokoły winny mieć format A4 a w stopce każdego z Protokołów, na każdej jego stronie, należy umieścić numer porządkowy. W przypadku gdy Protokół zawiera więcej niż 1 kartkę nie może być możliwości ich rozdzjelenia bez uszkodzenia (wszystkie kartki każdego Protokołu muszą być trwale połączone a strony ponumerowane). Każdy Protokół winien mieć dołączone kopie uprawnień budowlanych bądź mistrza kominiarskiego wydanych dla osób wykonujących Protokoły i winne być podpisane przez osoby wykonujące dany Przegląd.
2.5. Zamawiający będzie wymagał by Przeglądy niektórych obiektów tj. wiat PPO Brzęczkowice i PPO Balice a także zadaszenia parkingu i stacji paliw na terenie OUA Brzęczkowice były wykonywane z wykorzystaniem podnośnika koszowego przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie do pracy na wysokościach.
2.6. Zamawiający wymaga, by z Przeglądów wykonana była dokumentacja fotograficzna (każde zdjęcie z datownikiem).
2.7. Zamawiający będzie również wymagał wykonania osobnego zbiorczego zestawienia sumującego wszystkie zalecenia i wnioski zawarte w Protokołach dot. wykazanych usterek, wad bądź zagrożeń poszczególnych Obiektów (zwłaszcza w odniesieniu do stanu technicznego elementów Obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania).
3.3. Zamawiający informuje, że Oferent w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych będzie zobowiązany do samodzielnego dojazdu/dojścia do Obiektów. Tym niemniej, Oferent może liczyć na pomoc Zamawiającego i/lub Operatora - VIA4 S.A. w tym zakresie w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin tygodniowo i tylko na wyraźną prośbę Wykonawcy Przeglądów. Zaleca się by czynności kontrolne prowadzić w dni powszednie w godz. 8.00 -16.00.

Dokument nr: L.dz.701/2022

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania Ofert
5.1. Oferty sporządzone na podstawie niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone pod wskazany niżej adres najpóźniej do godz. 12:00 w dniu 10 maja 2022 roku.

Miejsce i termin realizacji:
3.2. Zamawiający - SAM S.A. oczekuje wykonania Przeglądów w terminie do 19 sierpnia 2022 roku z wyjątkiem wiat nad PPO ,,Brzęczkowice" w Mysłowicach i PPO ,,Balice" w Balicach koło Krakowa gdzie Przeglądy musza być wykonane odpowiednio: do dnia 27 maja 2022 roku i do dnia 15 listopada 2022 roku (art. 62 ust. 1 pkt 3 Ustawy).

Wymagania:
2.8. W przypadku zainteresowania z Państwa strony wykonaniem Przeglądów prosimy o złożenie oferty (Oferta).
3. Cena i termin wykonania zamówienia
3.1. Cena za wykonanie Przeglądów i sporządzenie Protokołów dla wszystkich Obiektów (po 3 egz. dla każdego Obiektu w wersji papierowej i elektronicznej) musi zawierać wszystkie elementy konieczne do prawidłowego wykonania potrzebnych czynności przeglądowych (w tym również wymagane przepisami pomiary i badania) oraz końcowego opracowania Protokołów:
a) koszt bezpośredni wykonania i organizacji Przeglądów w terenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) koszt wynajmu pojazdu z podnośnikiem koszowym (dla przeglądu zadaszenia wiaty na PPO ,,Brzęczkowice", zadaszenia parkingu i stacji paliw na OUA ,,Brzęczkowice" oraz wiaty na PPO ,,Balice"),
c) opracowanie wyników Przeglądów w postaci Protokołów,
d) koszt edycji (druk, ksero, skanowanie, oprawa, nośniki elektroniczne) Protokołów - po 3 egz. dla każdego z Obiektów,
e) koszty ubezpieczenia zgodne z zapisami §9 umowy o dzieło wg Załącznika nr 2 {Umowa),
f) opłaty za przejazdy płatnym odcinkiem autostrady A-4, jeśli Wykonawca będzie z nich korzystał,
g) wszystkie inne koszty jakie będzie musiał ponieść Wykonawca w związku z realizacją w/w zadania.
4. Forma i treść Oferty
4.1. Ofertę należy sporządzić i dostarczyć w formie pisemnej.
Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej SAM S.A. podany w pkt 5, jednak konieczne będzie złożenie wersji papierowej w terminie do 5 dni od daty przesłania wersji elektronicznej pod rygorem nieważności.
4.2. Oferta musi zawierać co najmniej:
a) datę sporządzenia Oferty oraz datę jej ważności; Zamawiający oczekuje, że termin związania z Ofertą będzie wynosił co najmniej 30 dni,
b) dane Oferenta: pełna nazwa, adres siedziby, wpis do CEIDG ewidencji działalności gospodarczej Ministra Rozwoju i Technologii lub odpis KRS Ministra Sprawiedliwości, NIP oraz Regon,
c) oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie Przeglądów Obiektów zgodnie z Załącznikiem nr 1,
d) terminy wykonania Przeglądów (jednak nie dłuższe niż określone w pkt 3.2),
e) informację na temat kwalifikacji osób (personelu) przewidzianych przez Oferenta do wykonania Przeglądów wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów dotyczącymi ich kwalifikacji,
f) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz akceptacji warunków Umowy wg wzoru w Załączniku nr 2,
g) podpisaną informację na temat przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego osobą fizyczną w rozumieniu przepisów RODO, przez Zamawiającego, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia Oferty,
h) podpisane oświadczenie, którego wzór określa Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia o wypełnieniu przez Oferenta obowiązku informacyjnego, którego wzór określa Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia, względem osób fizycznych, które reprezentują go przy składaniu Oferty lub podwykonawców, z którymi zamierza zgodnie z Ofertą wykonać zlecenie,
i) podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
4.3. Ponadto przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę następujące warunki:
a) SAM S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania żadnej z dostarczonych ofert.
b) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia oferty.
c) Wybór Oferenta nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, do których stosowania Zamawiający nie jest zobligowany.
d) Z wybranym Oferentem zostanie zawarta Umowa wg wzoru z Załącznika nr 2.
e) Podstawą do wystawienia faktur i ubiegania się o zapłatę z tytułu prac będzie wykonanie przez wybranego Oferenta Przeglądów opisanych w pkt 2 powyżej oraz złożenie Protokołów w siedzibie Zamawiającego i uzyskanie dla nich pisemnej akceptacji Zamawiającego.
5.2. Oferty otrzymane po tym terminie będą odrzucone i zwrócone bez otwierania.

Kontakt:
5.3. Dalsze informacje można otrzymać w podanym poniżej miejscu w godzinach 8:30 - 15:30.
Osoby kontaktowe:
Marcin Janicki Tel. 32/ 76 27 569, tel. kom. 721 233 869, mjanicki@autostrada-a4.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.