Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Serniki
Serniki 1A
21-107 Serniki
powiat: lubartowski
tel. 81/8550450
ug@serniki.eurzad.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Serniki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81/8550450
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegającego
na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa przystani
kajakowej w in. Serniki
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa
przystani kajakowej w m. Serniki ." na działce o nr 784/8 znajdującej się w m. Serniki.
Zakres zadania powinien obejmować:
- zaprojektowanie miejsca do plażowania
- infrastruktura typu: ławki, oświetlenie LED, parasole zamontowane w słupie kryte
strzechą (na jednym słupku)
- zaprojektowanie miejsca na ognisko
- zaprojektowanie chodnika
- wymiana pokrycia dachowego altanki
2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa obejmuje:
1) Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego do pozwolenia na budowę (5
egz.)
2) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów do realizacji inwestycji wraz z tabelami
elementów scalonych ( 2 egz.)
3) Wersja elektroniczna dokumentacji (1 egz.)
Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: IZP.271.ZC. 14.2022

Składanie ofert:
VIII. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2022 roku do
godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Składanie ofert następuje za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście
lub za pomocą poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
pod adresem: Urząd Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki, sekretariat (pokój nr
6,1 piętro) lub przesłać na adres e-mail: ug@serniki.eurzad.eu
3) Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa
przystani kajakowej w m. Serniki. "
4) Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą zakwalifikowane do postępowania
przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę lub
kuriera w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany okres realizacji zadania: miesiąc od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, aby raz na miesiąc sporządzić sprawozdanie robocze w
sprawie przedstawienia postępu prac projektowych, w tym w terminie 1 miesiąca od
podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję prac projektowych.

Wymagania:
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Krzysztof
Tołubiński.
IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotowego
zamówienia,
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną
usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę przystani
kajakowej.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę;
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z podziałem na części;
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
5) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
6) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie kwoty w formularzu
ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
7) Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto
musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, wszelkie
zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe
stanowiące ryzyko Wykonawcy koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
8) Okres związania ofertą wynosi 30 dni;
9) Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1. cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto
2. cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i
nie podlega waloryzacji
3. cena ofertowa jest ceną ryczałtową
IX. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w następujących przypadkach:
1) Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 4;
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć wcześniej.
4) Zapytanie ofertowe może być również unieważnione przez Zamawiającego bez
podania przyczyny (bez uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do
roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.
X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie
poinformowany o terminie podpisania umowy.

Uwagi:
VII. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Cena - 100%
Kryterium ceny będzie liczone wg wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert (PLN)
-------------------------------------------- x 100
cena rozpatrywanej oferty (PLN)

Kontakt:
III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, lub telefonicznie pod numerem
tel. 81 85 50 462.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.