Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Serniki
Serniki 1 A
21-107 Serniki
powiat: lubartowski
Telefon: 81 855 04 50 (centrala) FAX: 81 855 04 56, tel. 81 85 50 462.
ug@serniki.eurzad.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Serniki
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 81 855 04 5
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegającego
na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa
kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Serniki Kolonia."
Rodzaj zamówienia: usługa
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn.: ,,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Serniki Kolonia."
na działkach o nr. 365/4, 365/2, 365/5, 264/2, 363/3, 363/1, 363/4, 365/3, 372
znajdujących się w m. Serniki Kolonia.
Zakres zadania powinien obejmować:
1) Zaprojektowanie boiska do piłki nożnej ( w tym mini trybuny) z nawierzchnią
trawiastą.
2) Boisko wielofunkcyjne do tenisa, kosza oraz siatki z nawierzchnią sztuczna
polietylenową.
3) Przebudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na:
a) szatnie,
b) sanitariaty,
c) pomieszczenia gospodarcze
4) Przebudowa linii średniego napięcia na kabel naziemny.
5) Infrastruktura towarzysząca (drogi dojazdowe, parkingi)
6) Oświetlenie LED
2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa obejmuje dokumenty takie jak:
1) Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego do pozwolenia na budowę
(5 egz.)
2) Opracowanie projektu technicznego w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektrycznej (5 egz.)
3) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów do realizacji inwestycji wraz z tabelami
elementów scalonych ( 2 egz.)
4) Opracowanie specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych
(2 egz.).
5) Wersja elektroniczna dokumentacji (1 egz.)
Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: IZP.271.ZC.11.2022

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2022 roku do
godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Składanie ofert następuje za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera,
osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki,
sekretariat (pokój nr 6, I piętro) lub przesłać na adres e-mail: ug@serniki.eurzad.eu

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi : 4 miesiące od podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, aby raz na miesiąc sporządzić sprawozdanie robocze w sprawie
przedstawienia postępu prac projektowych, w tym w terminie 1 miesiąca od podpisania
umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję prac projektowych.

Wymagania:
IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotowego
zamówienia,
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedną
usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę kompleksu
rekreacyjno-sportowego.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
3) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania;
4) Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
5) Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi
uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, wszelkie zobowiązania
Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące ryzyko Wykonawcy
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia;
6) Oferty niepodpisane lub nieprawidłowo sporządzone Zamawiający odrzuca, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego zapytania;
7) Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami
8) Okres związania ofertą wynosi 30 dni;
9) Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
1. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto
2. Cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega
waloryzacji
3. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową
VII. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Cena -100%
Kryterium ceny będzie liczone wg wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert (PLN)
--------------------------------------- x 100
cena rozpatrywanej oferty (PLN)
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez
Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
3) Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać w następujący
sposób: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
,,Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w m. Serniki Kolonia."
4) Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą zakwalifikowane do postępowania
przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę lub
kuriera w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
IX. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 4;
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
wcześniej.
X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 30
dni od dnia składania ofert.

Kontakt:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki od
poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, lub telefonicznie pod numerem
tel. 81 85 50 462.
2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Krzysztof Tołubiński

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.