Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (branża...

Przedmiot:

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (branża wiodąca) oraz instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec
powiat: wągrowiecki
tel: 67 268 03 20
k.krol@wagrowiec.eu
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 67 268 03 20
Termin składania ofert: 2022-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (branża wiodąca) oraz instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa skateparku w Parku 600-lecia w Wągrowcu". Wartość zadania: 485 727 zł brutto;
2. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w szczególności będzie należeć:
a) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru.
o reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności robót z projektem, pozwoleniem na budowę nr 532/21 z dnia 15 września 2021 r., przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
o sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
o sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
o potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
o wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
o żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych (branża elektryczna) w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
b) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,
c) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
d) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru,
e) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 12 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
f) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,
g) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
h) na etapie realizacji dokumentacji i robót - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
i) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego),
j) przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu budowlanego,
k) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, I) dokonanie protokolarnego odbioru robót,
m) uczestniczenie w odbiorze końcowym i przeglądach gwarancyjnych.
n) Poza wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej osoba (osoby) pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do przybycia na teren budowy w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wystosowania takiego wezwania przez Zamawiającego.
3. Dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania dostępna jest pod adresem ,,https://platformazakupowa.pl/transakcja/593494" w zakładce ,,Postępowanie" pod nazwą ,,SZ.271.07.2022 Budowa skateparku w Parku 600-lecia."

Dokument nr: IMK.272.29.2022

Otwarcie ofert: otwarcie ofert 10 maja 2022 godz. 11:30.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA do 10 maja 2022 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, Ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
( nazwa i adres Zamawiającego ) ( nazwa zadania)
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 10 maja 2022 godz. 11:30.

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do zakończenia procesu budowlanego

Wymagania:
4. Oferent powinien dołączyć do oferty
o kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) w specjalności wiodącej - drogowej.
o kserokopię potwierdzającą bycie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.
o kserokopię uprawnień budowlanych poszczególnych osób (branżystów)
5. Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr. 1).
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
6. Kryteria oceny ofert:
Cena - znaczenie 100 %.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
- nieprzystąpienia do podpisania umowy bez podania przyczyn.

Uwagi:
Niniejsze zaproszenie nie stanowi zapytania ofertowego, ogłoszenia o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Kontakt:
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Wągrowiec ul. Kościuszki 15a 62-100 Wągrowiec
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (branża wiodąca) oraz instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa skateparku w Parku 600-lecia w Wągrowcu". Wartość zadania: 485 727 zł brutto;
2. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w szczególności będzie należeć:
a) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru.
o reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności robót z projektem, pozwoleniem na budowę nr 532/21 z dnia 15 września 2021 r., przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
o sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
o sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
o potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
o wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
o żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych (branża elektryczna) w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
b) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,
c) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
d) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru,
e) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 12 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
f) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,
g) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
h) na etapie realizacji dokumentacji i robót - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
i) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego),
j) przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu budowlanego,
k) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, I) dokonanie protokolarnego odbioru robót,
m) uczestniczenie w odbiorze końcowym i przeglądach gwarancyjnych.
n) Poza wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej osoba (osoby) pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do przybycia na teren budowy w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wystosowania takiego wezwania przez Zamawiającego.
3. Dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania dostępna jest pod adresem ,,https://platformazakupowa.pl/transakcja/593494" w zakładce ,,Postępowanie" pod nazwą ,,SZ.271.07.2022 Budowa skateparku w Parku 600-lecia."
4. Oferent powinien dołączyć do oferty
o kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) w specjalności wiodącej - drogowej.
o kserokopię potwierdzającą bycie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117) wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.
o kserokopię uprawnień budowlanych poszczególnych osób (branżystów)
5. Ofertę należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik nr. 1).
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do zakończenia procesu budowlanego
6. Kryteria oceny ofert:
Cena - znaczenie 100 %.
7. Termin i miejsce składania ofert :
Termin składania do 10 maja 2022 r. do godziny 11:00 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
( nazwa i adres Zamawiającego ) ( nazwa zadania)
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 10 maja 2022 godz. 11:30.
8. Osoba do kontaktu:
Katarzyna Król, e-mail: k.krol@wagrowiec.eu, tel: 67 268 03 20
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
- nieprzystąpienia do podpisania umowy bez podania przyczyn.
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Król, e-mail: k.krol@wagrowiec.eu, tel: 67 268 03 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.