Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzenie dokumentacji projektowej drzwi przeciwpożarowych

Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji projektowej drzwi przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy
ul. Zamkowa 4
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 71 707 04 92 wew. 25,
olesnica@ohp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 707 04 92 we
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej drzwi przeciwpożarowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy zwraca się z prośbą, w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 pkt. 1 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - poza ustawą, o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.
Część II - Dokumentacja projektowa drzwi przeciwpożarowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej rozmieszczenia drzwi przeciwpożarowych w całym obiekcie, uwzględniając ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamawiającego, wymagania postawione Zamawiającemu w treści postanowienia Komendanta Straży Pożarnej dopuszczającego rozwiązania zamiennie wyżej wspomnianej ekspertyzy pożarowej, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz protokół i decyzję z kontroli Straży Pożarnej.
Dokumentacja projektowa będzie składała się z projektu wykonawczego w czterech egzemplarzach. Powinna być przekazana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (1 płyta CD z plikami w wersji PDF i DWG), tożsamej z wersją drukowaną.
Projekty muszą zostać uzgodnione z Rzeczoznawcą ppoż. oraz właściwymi organami w trybie określonym przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)
Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego, postanowienie Komendanta Straży Pożarnej, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz protokół i decyzja z kontroli Straży Pożarnej stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 71320000-7, 44221220-3

Dokument nr: CKiW.DZP.273.6.2022.2

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Oleśnica, Ul. Zamkowa 4 do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 10:00, w zamkniętej kopercie opisanej: " Oferta na sporządzenie dokumentacji projektowej drzwi przeciwpożarowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy"
Liczy się faktyczne złożenie oferty w siedzibie zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2022 r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania stanowiącym Załącznik nr 1.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datą sporządzenia,
- zawierać adres siedziby oferenta, adres email, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę
- posiadać załączony parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2
2. Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem zwrotnym.
3. Wykonawca decydujący się na przesłanie oferty za pomocą poczty e-mail przesyła ofertę na adres - oferty-olesnica@ohp.pl. E-mail zawierający ofertę powinien zostać opisany:" Oferta na sporządzenie dokumentacji projektowej drzwi przeciwpożarowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy" Oferty, które wpłyną na skrzynkę email, inną niż oferty-olesnica@ohp.pl będą uznane za odrzucone.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony internetowej CKiW OHP http://ckiw-olesnica.ohp.pl/ oraz pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu ofertowym adres email. W przypadku niedojścia
do skutku umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.
IX. ZWIĄZANIE OFERTĄ
Związanie ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający ma prawo niniejsze postępowania zakończyć na każdym etapie, bez podawania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie Art. 7 ust. 1-8 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) Integralną częścią niniejszego zapytania jest załączona klauzula informacyjna. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści zawartych w klauzulach informacyjnych A i B.
Klauzula informacyjna związana z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Uwagi:
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Cena -100%
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Zamawiający pod adresem email - zamowienia-olesnica@ohp.pl lub telefonicznie: Karolina Król -tel. 71 707 04 92 wew. 25,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.