Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5444z ostatnich 7 dni
21867z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb pozyskania u właściwego operatora systemu...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb pozyskania u właściwego operatora systemu dystrybucyjnego tymczasowego pozwolenia na użytkowanie

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK BUDRYK
ul. Zamkowa 10
43-178 Ornontowice
powiat: mikołowski
(+48) 71 787 35 34, 32 239 51 25, 32 769 8553
helpdesk@logintrade.net
Województwo: śląskie
Miasto: Ornontowice
Wadium: 3 000,00 PLN
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji dla potrzeb pozyskania u właściwego operatora systemu dystrybucyjnego tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla jednostki wytwórczej ECOMAX 20 o mocy 2 MWe, zabudowanej na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK ,,Budryk"
6. Lista produktów Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi 1. Opracowanie dokumentacji dla potrzeb pozyskania u właściwego operatora systemu dystrybucyjnego tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION dla jednostki wytwórczej 1 pakiet
ECOMAX 20 o mocy 2 MWe, zabudowanej na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK ,,Budryk"

Dokument nr: 41/2022

Otwarcie ofert: 9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 19.05.2022 r. godz. 10:00

Specyfikacja:
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 13.05.2022 r. godz. 14.00
6. Ofertę składamy w formie pisemnej - przez dostarczenie bądź przesłanie w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: w JSW S.A. KWK ,,Budryk", Ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice w Wydziale Zamówień i Umów, piętro III, pokój nr 309, budynek Dyrekcji (Zakład Główny).

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne ( np. problemy z logowaniem). UWAGA !!! czas trwania sesji na platformie Operatora wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się .
Wymagania ofertowe stanowi Ogłoszenie o aukcji wraz z załącznikami. 3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 239 51 25.
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: przetargi@budryk.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: przetargi@budryk.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta PLN
7. Kryteria oceny Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena
8. Reguły
Aukcja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję 60 sekund
10. Widok Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
W przypadku dopuszczenia podwykonawców należy określić:
Wykonawca może1/nie może* polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca1 w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Oferenci będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 90 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego, chyba że wykonawca jest mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
3. Podstawą do wystawiania faktury będzie protokół odbioru.
4. Rozliczenia między Oferentem a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
5. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek bez zgody Zarządu JSW S.A.
6. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: JSW S.A. KWK ,,Budryk", ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice
16. Sposób dostawy/wykonania
---
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert:
Wysokość wadium: 3 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1. bezgotówkowo w formie przelewu na konto JSW S.A. - PKO BP S.A. 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719 z dopiskiem wadium do aukcji 41/2022.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi na rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zgodnie z ustawą PZP) lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie drobnicowej na terenie kopalni KWK ,,Budryk" - brama towarowa. Kasa czynna w godz. 620-1000 i 1100-1350.
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 13 "Regulaminu...",
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 19 ust. 2 lit. b ,,Regulaminu..."
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium, Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3. Oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy dołączyć Umowę Spółki.
4. W przypadku braku rejestracji w KRS lub CEIDG lub Oferenta zagranicznego- wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami oryginał lub kopię odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Oferenta.
5. Dokumenty potwierdzające:
? wykonanie co najmniej 1 usługi, z ostatnich pięciu lat przed dniem otwarcia ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) dotyczącej zadań odbiorowych nowych jednostek przyłączanych do sieci elektroenergetycznej, na które Wykonawca składa ofertę. Ww. wykaz winien zawierać zakres usługi, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana,
? referencje bądź inne dokumenty wystawione przez upoważnione osoby na rzecz których wskazane w wykazie usługi były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie. Wykonawca korzystający z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy w części z jakiej korzysta z jego potencjału.
Wykonawca związany jest ofertą 90 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego jako dzień składania ofert.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: przetargi@budryk.jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawca stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty oferent przesyła na adres email: przetargi@budryk.jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną 21. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Uwagi:
Operator aukcji:
Logintrade S.A. ul. Legnicka 57D lokal B/J,
54-203 Wrocław NIP: 8942953589 https://www.logintrade.pl

Kontakt:
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów: Izabela Malczyk (KWK Budryk) - 32 239 51 25.
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Kamil Adamek (KWK Budryk) 32 769 8553.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.