Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa detali

Przedmiot:

Dostawa detali

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 576 87 90
zamowienia@iel.lukasiewicz.gov.pl
https://iel.ezamawiajacy.pl/pn/iel/demand/notice/public/59853/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 576 87 9
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA detali
I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia
? DOSTAWA ? Usługa ? Robota budowlana
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA detali do budowy stanowiska do badań silnika hulajnogi elektrycznej:
? gniazdo łożyskowe wał17 - 1 szt.
? kieł sprzęgła - 6 szt.
? wał sprzęgłowy - 1 szt.
? wpust wału sprzęgłowego - 1 szt.
? gniazdo łożyskowe wał15 - 1 szt.
? mocowanie silnika - 1 szt.

CPV: 31160000-5

Dokument nr: ZPI.2612.29.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://iel.ezamawiajacy.pl/pn/iel/demand/notice/public/59853/details
6. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https:/iel.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY".
VII. Terminy składania ofert oraz związania ofertą
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
12 maja 2022 r. do godz. 09:30
(według czasu systemowego na Platformie zakupowej)

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
? Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do:
? 30 dni od dnia przekazania zamówienia;
III. Wykonawca, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia
(nazwa i adres):
PPHU ANMAR S.C.
Andrzej Gańko, Mariusz Gańko
ul. Lisia 1
05-402 Otwock

Wymagania:
3. Zamawiający:
?Nie dopuszcza rozwiązań równoważnych
?Dopuszcza rozwiązania równoważne
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby w odniesieniu do niektórych produktów oznaczenia producenta, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces I NIE WSKAZANO INACZEJ - Zamawiający, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać produkty oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego, wynikające z uzasadnionych potrzeb i konkretnych wymagań funkcjonalnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach za spełniający wymagania Zamawiającego.
5. Źródło finansowania:
? Środki własne Zamawiającego
? Zamówienie udzielane w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa pn:......................./budżetu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego .........
? Zamawiający dopuszcza wskazanie własnego terminu realizacji w treści oferty.
IV. Możliwość współpracy z Zamawiającym
W przypadku, gdy inny Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone niniejszym ogłoszeniem o zamiarze udzielenia zamówienia, może złożyć ofertę według warunków określonych poniżej.
V. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca oblicza cenę netto i brutto w następujący sposób:
cena netto + podatek VAT = cena brutto,
wypełniając wszystkie pozycje formularza ofertowego na Platformie zakupowej, w zakresie którego złożona jest oferta.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Zamawiający dopuszcza wyrażenie ceny w walucie euro jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej.
3. Cena oferty musi stanowić pełny koszt, jaki Zamawiający będzie musiał zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia w pełnym zakresie, w tym koszty dostawy, ryzyko wahania kursów walutowych, koszty obsługi reklamacji itp.
4. Cenę brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematyki).
5. Cena brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
VI. Składanie ofert
1. Postępowanie prowadzone jest poprzez bezpłatną Platformę Zakupową, dostępną pod adresem https://iel.ezamawiajacy.pl.
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce ,,Korespondencja" lub na adres e-mail: zamowienia@iel.lukasiewicz.gov.pl.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: https://iel.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Zamawiającego tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) Wypełnienie Formularza Oferty dostępnego na Platformie.
2) Dodanie w zakładce ,,OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszym ogłoszeniu - podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
3) Zamawiający dopuszcza dodanie do OFERTY załącznika innego niż wypełniony formularz cenowy pod warunkiem że z treść tego dokumentu będzie zawierała wszystkie elementy formularza cenowego, tj. oznaczenie pozycji, nazwę, ilość, cenę netto i wartość netto. Dopuszcza się zawarcie innych informacji.
4) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: ,,Tajny" - dokument stanowi ,,tajemnice przedsiębiorstwa" lub opcję ,,Jawny" - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913).
5) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę".
6) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta została złożona" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty".
7) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ,,Usuń".
9) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki ,,Oferty"
8. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ,,OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ,,Wycofaj ofertę".
9. Do oferty musi zostać załączona specyfikacja techniczna i/lub inne materiały informacyjne potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w informacji.
10. W przypadku gdy załączona dokumentacja nie pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że oferowane rozwiązanie spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszą informacją podlega odrzuceniu.
2. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej w ust. 1), Zamawiający nie otrzyma informacji, że inny Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania minimalne oraz oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy wskazanemu w pkt III Ogłoszenia.
Strona 4 z 4
VIII. Zasady wyboru Wykonawcy innego niż wskazany w pkt III.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty innej niż oferta Wykonawcy wskazanego w pkt III Ogłoszenia WYŁĄCZNIE, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) Zaoferowany przedmiot spełnia wymagania dla równoważności określone w ogłoszeniu lub jest tożsamy z przedmiotem zamówienia;
2) Cena złożonej oferty mieści się w kwocie zabezpieczonej na sfinansowanie zamówienia;
3) Jeżeli Wykonawca miał swobodę w zakresie wskazania terminu realizacji zamówienia, będzie on akceptowany przez Zamawiającego z uwzględnieniem ograniczeń terminowych wynikających z jego zobowiązań.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.