Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie oznakowania poziomego

Przedmiot:

Wykonanie oznakowania poziomego

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH "EKOWOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
powiat: namysłowski
77 410 52 22, Fax: 77 410 14 82
sekretariat@ekowod.eu
https://ekowood.ezamawiajacy.pl/pn/ekowood/demand/notice/public/59847/details
Województwo: opolskie
Miasto: Namysłów
Wadium: ---
Nr telefonu: 77 410 52 22, Fax: 7
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w załączniku 1.2 do SIWZ - Formularz cenowy.

CPV: 45233221-4

Dokument nr: ZZP.I/PZP/ZO/R/2022.MA

Otwarcie ofert: OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.05.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego -w pokoju nr 7.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ekowood.ezamawiajacy.pl/pn/ekowood/demand/notice/public/59847/details
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 13.05.2022 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://ekowood.ezamawiajacy.pl/app/login.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: drogi gminne Gminy Namysłów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
WYKLUCZENIA:
Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 PZP.
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
3) Nie podlegają wykluczeniu z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
4) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Nie dotyczy.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 13.05.2022 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://ekowood.ezamawiajacy.pl/app/login.
O ważności oferty decyduje data i godz. wpływu.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzami, stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Ofertę należy wysłać za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://ekowood.ezamawiajacy.pl/app/login.
OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.05.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego -w pokoju nr 7.
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy lub realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, że odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
A.
Cena
-
100%
Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 1,0
Won - wskaźnik oceny oferty
OPIS KRYTERIUM A: Cena:
Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Przy ocenie oferty w kryterium cena najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cmin
An = __________ x 100 x 100%
Cn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 1,0 (100%).
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni.
DODATKOWE INFORMACJE:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
W zakresie procedury: Krzysztof Gałka tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: k.galka@ekowod.eu, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., Ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.
W zakresie przedmiotu zamówienia: Waldemar Orłowski: tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: w.orlowski@ekowod.eu, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., Ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.
Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godz.ch pracy, to znaczy od 7:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO - dotyczy przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
W zamówieniach administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
o Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o wykonawcy będącego osobą fizyczną,
o wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
o Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
o Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę zamówień, uznać należy, że:
o Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w zapytaniu ofertowym.
o Wykonawca będący osobą fizyczną, musi już na początku postępowania zapoznać się z treścią zapytania ofertowego, aby móc uczestniczyć w postępowaniu.
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", w związku z realizacja zadań wynikających z ustawy informuję, że:
o administratorem danych osobowych Wykonawcy, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (dane Wykonawcy) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, jest Zamawiający, tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: sekretariat@ekowod.eu.
o wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., Ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, pod adresem e-mail: sekretariat@ekowod.eu, lub pisemnie na adres Zamawiającego.
o Cele przetwarzania danych osobowych: Zamówienia (Prowadzenie zamówień, Prowadzenie rejestru umów). Prowadzenie zamówień - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c, oraz stosownych przepisów prawa (Prawo zamówień publicznych). Realizacja zamówień na podstawie umowy art. 6 ust.1 lit. b), Okres przechowywania danych - zgodnie z przepisami prawa, maksymalnie 10 lat.
o Odbiorcy danych - odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: Banki, UZP, UPUE, organy kontroli (RIO, NIK, UKS, CBA i inne), Instytucje finansujące,
o dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
o obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
o w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Wykonawca posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy RODO;
o podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne,
o przekazanie danych do państwa trzeciego - nie dotyczy,
o zautomatyzowane podejmowanie decyzji - nie jest stosowane,
o Wykonawcy nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
o Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie spółki przy Ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZMIANA UMOWY:
Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej,
4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Dostawcy,
6) jeżeli wystąpią inne okoliczności będące wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z przedmiotem zmówienia lub przepisami prawa.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stany wyjątkowe, zamieszki.
Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w ppkt 4) - 6) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia.
2. Zmiany warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
3) konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
4) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.
3. Pozostałe zmiany:
1) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości,
2) zmiana dostarczanej koparki na lepszą (o lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia,
3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku),
4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ZO i ofertą,
5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej realizację,
8) nadzwyczajna zmiany stosunków, powodująca, że spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,
9) zmiana obowiązującego prawa wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy,
10) zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),
11) zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
12) konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
ZAŁĄCZNIKI:
1) Formularz oferty.
1.1) Oświadczenie wykonawcy.
1.2) Formularz cenowy.
2) Projekt umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: drogi gminne Gminy Namysłów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku.
TRYB PROWADZONEGO POSTEPOWANIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych.
WYKLUCZENIA:
Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8, 10 PZP, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 PZP.
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
3) Nie podlegają wykluczeniu z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
4) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Nie dotyczy.
O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzami, stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Ofertę należy wysłać za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://ekowood.ezamawiajacy.pl/app/login.
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy lub realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zlecić realizację zamówienia kolejnemu Wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, że odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
A.
Cena
-
100%

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 1,0
Won - wskaźnik oceny oferty
OPIS KRYTERIUM A: Cena:
Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Przy ocenie oferty w kryterium cena najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cmin
An = __________ x 100 x 100%
Cn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 1,0 (100%).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni.
ZMIANA UMOWY:
Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej,
4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Dostawcy,
6) jeżeli wystąpią inne okoliczności będące wynikiem np. zdarzeń losowych, przeszkód formalnych, prawnych, skutkujących koniecznością zmiany projektanta, w związku z brakiem możliwości wykonywania przez niego obowiązków zgodnie z przedmiotem zmówienia lub przepisami prawa.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stany wyjątkowe, zamieszki.
Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w ppkt 4) - 6) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia.
2. Zmiany warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
3) konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
4) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.
3. Pozostałe zmiany:
1) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości,
2) zmiana dostarczanej koparki na lepszą (o lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia,
3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku),
4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ZO i ofertą,
5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej realizację,
8) nadzwyczajna zmiany stosunków, powodująca, że spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,
9) zmiana obowiązującego prawa wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy,
10) zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),
11) zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
12) konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.

Uwagi:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO - dotyczy przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
W zamówieniach administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
o Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o wykonawcy będącego osobą fizyczną,
o wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
o Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
o podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
o Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą. Mając na względzie specyfikę zamówień, uznać należy, że:
o Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w zapytaniu ofertowym.
o Wykonawca będący osobą fizyczną, musi już na początku postępowania zapoznać się z treścią zapytania ofertowego, aby móc uczestniczyć w postępowaniu.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, nie będzie obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", w związku z realizacja zadań wynikających z ustawy informuję, że:
o administratorem danych osobowych Wykonawcy, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (dane Wykonawcy) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, jest Zamawiający, tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: sekretariat@ekowod.eu.
o wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych, w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, pod adresem e-mail: sekretariat@ekowod.eu, lub pisemnie na adres Zamawiającego.
o Cele przetwarzania danych osobowych: Zamówienia (Prowadzenie zamówień, Prowadzenie rejestru umów). Prowadzenie zamówień - podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c, oraz stosownych przepisów prawa (Prawo zamówień publicznych). Realizacja zamówień na podstawie umowy art. 6 ust.1 lit. b), Okres przechowywania danych - zgodnie z przepisami prawa, maksymalnie 10 lat.
o Odbiorcy danych - odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: Banki, UZP, UPUE, organy kontroli (RIO, NIK, UKS, CBA i inne), Instytucje finansujące,
o dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
o obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
o w odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o Wykonawca posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób narusza przepisy RODO;
o podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagań określonych przepisami prawa jest obligatoryjne,
o przekazanie danych do państwa trzeciego - nie dotyczy,
o zautomatyzowane podejmowanie decyzji - nie jest stosowane,
o Wykonawcy nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
o Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie spółki przy ul. Mariańskiej 2 w Namysłowie.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
W zakresie procedury: Krzysztof Gałka tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: k.galka@ekowod.eu, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.
W zakresie przedmiotu zamówienia: Waldemar Orłowski: tel. 77 410 52 22, fax: 77 410 14 82, e-mail: w.orlowski@ekowod.eu, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.
Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy, to znaczy od 7:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.