Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa koszenia placów zabaw

Przedmiot:

Usługa koszenia placów zabaw

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
ul. Zjednoczenia 110 C
65-120 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel.: 68 322 91 00, fax: 68 322 91 11, tel.: 0 22 257 22
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl/pn/zgkzgora/demand/notice/public/59670/details
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 68 322 91 00,
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: ,,Usługa koszenia placów zabaw na terenie miasta Zielona Góra wraz z transportem wytworzonych odpadów miejskich do Działu Zagospodarowania Odpadami przy Ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.

Dokument nr: DZ.260.47.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl/pn/zgkzgora/demand/notice/public/59670/details
8. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 12.05.2022r., do godz. 1100 .

Miejsce i termin realizacji:
3. Terminy realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
2. Warunki wymagane od Wykonawcy:
1) Wykonawca oświadcza, że cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4, zawiera wszystkie koszty.
2) Dodatkowe wymogi i obostrzenia związane z realizacją zamówienia, określono we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2.
3) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
- na okres trwania wyżej określonych okoliczności.
4. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena jest jedynym kryterium oceny ofert: cena - 100%.
5. Forma kontaktu: Wszystkie postępowania prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamawiający: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl. Założenie konta jest darmowe, należy jednak zarejestrować się przed złożeniem oferty - zaleca się 2 dni wcześniej.
Kontakt telefoniczny w sprawach technicznych do platformy: tel.: 0 22 257 22
23. Instruktaż dla Wykonawcy znajduje się w poniższym linku: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl
Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamawiający ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści zamówienia oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
6. Oferty złożone w innej formie niż w/w będą niezwłocznie odsyłane.
7. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.
Zamawiający informuje, że postepowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówienia do 130 000,00 złotych dostępnego w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze postępowanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
10. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym postępowaniu.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. W związku z czym, numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w imieniu Wykonawcy, musi być rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Uwagi:
4. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena jest jedynym kryterium oceny ofert: cena - 100%.
5. Forma kontaktu: Wszystkie postępowania prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamawiający: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl. Założenie konta jest darmowe, należy jednak zarejestrować się przed złożeniem oferty - zaleca się 2 dni wcześniej. Kontakt telefoniczny w sprawach technicznych do platformy: tel.: 0 22 257 22 23. Instruktaż dla Wykonawcy znajduje się w poniższym linku: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl
Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamawiający ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści zamówienia oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
6. Oferty złożone w innej formie niż w/w będą niezwłocznie odsyłane.
7. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 8. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 12.05.2022r., do godziny 1100 .
Zamawiający informuje, że postepowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówienia do 130 000,00 złotych dostępnego w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze postępowanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
10. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym postępowaniu.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. W związku z czym, numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w imieniu Wykonawcy, musi być rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
2. Wzór umowy- załącznik nr 2
3. Formularz cenowy - załącznik nr 3
4. Formularz ofertowy - załącznik nr 4
5. Tabela nr 1 - załącznik nr 1 do OPZ
6. Tabela nr 2- załącznik nr 2 do OPZ
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex.pl , tel.: 68 411 40 00;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zamówienie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24);
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 t.j. z dnia 2021.06.24), zwana dalej ,,ustawa Pzp";
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Ilekroć w postępowaniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.
Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.
(-)
Krzysztof Sikora
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex.pl , tel.: 68 411 40 00;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zamówienie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24);
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 t.j. z dnia 2021.06.24), zwana dalej ,,ustawa Pzp";
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Ilekroć w postępowaniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.