Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Demontaż i utylizacja opraw rastrowych oraz zakup, dostawa i montaż nowych opraw LED wraz...

Przedmiot:

Demontaż i utylizacja opraw rastrowych oraz zakup, dostawa i montaż nowych opraw LED wraz z ich relokacją do pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowski Park Technologiczny sp. z o. o
ul. Podole 60
30-394 Kraków
powiat: Kraków
tel. 516-331-930
zamowienia@kpt.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 516-331-930
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na
,,Demontaż i utylizacja opraw rastrowych oraz zakup, dostawa i montaż nowych opraw LED wraz z ich relokacją do pomieszczenia 26 w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego przy Ul. prof. Michała Życzkowskiego 14 w Krakowie"
3.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest demontaż i utylizacja opraw rastrowych oraz zakup, dostawa i montaż nowych opraw LED wraz z ich relokacją do pomieszczenia 26 w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego przy Ul. prof. Michała Życzkowskiego 14 w Krakowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 31524120-2

Dokument nr: DAiI 03/05/2022

Składanie ofert:
Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem formularza oferty (Załącznik nr 1), a następnie należy ją przesłać do Zamawiającego w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: zamowienia@kpt.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
5.Termin lub okres wykonania zamówienia: do 5 czerwca 2022 r.

Wymagania:
2.Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie" w trybie zapytania ofertowego z publikacją na BIP.
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział i złożyć ofertę Wykonawcy, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarcza w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia;
c) posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest również brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena ofert co do spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z Panią Katarzyną Sarot, nr tel. 516-331-930.
Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
7.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu.
8.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@kpt.krakow.pl
9.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
10.Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie skanu podpisanych dokumentów lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@kpt.krakow.pl
Oferta powinna być:
1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz oferty),
2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią,
3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
W przypadku braku dokumentów lub złożenia dokumentów nieprawidłowych oferty nie będą rozpatrywane.
12.Opis sposobu obliczania ceny.
Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.
13.Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia
14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
15.Informacje pozostałe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Wykonawcy w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

Uwagi:
16. Ochrona danych osobowych.
Mając na uwadze treść art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków;
2) kontakt inspektorem ochrony danych osobowych powołanym w Krakowskim Parku Technologicznym możliwy jest pod adresem: ido@kpt.krakow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem ofertowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
7) stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Katarzyna Sarot, tel.: 516-331-930

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.