Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego

Przedmiot:

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Człuchów Oddział: Referat Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
powiat: człuchowski
tel. (59) 834-10-01 wew.44.
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609547
Województwo: pomorskie
Miasto: Człuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (59) 834-10-01
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4R.IN.2022 Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów Likwidację Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 609547, 4R.IN.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609547
Składania : 13-05-2022 11:00:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/609547

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji umowy do dnia 31.10.2022 roku.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
1. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej dostępnej na stronie www.ugczluchow.pl
2. Ceny w niej podane mają, być wyrażone cyfrą.
3. Oferta ma obejmować całość zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. cła, podatki, ubezpieczenie, itp.).
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest likwidacja Barszczu Sosnowskiego na powierzchni 13 ha.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
- koszenie ręczne - zabieg wykonywany 2-krotnie w sezonie wegetacyjnym;
- mazakowanie (oprysk ręczny) - mazakowanie niewielkiej powierzchni liścia (każdego widocznego). W przypadku zbyt deszczowej pogody termin zabiegów mole ulec nieznacznemu przesunięciu. Taka metoda pomimo stosowania środków chemicznych, ma na celu ochronę innych roślin, gdyż wykonywana jest na konkretnej roślinie.Zabieg wykonywany 1-krotnie w sezonie wegetacyjnym.
5. Wymagany termin realizacji umowy do dnia 31.10.2022 roku.
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %
W ofercie należy podać cenę za wykonanie całości zamówienia. Do oferty należy dołączyć formularz ofertowy - załącznik nr 1
7. Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2022 roku, do godz. 11:00.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bogusław Lipski, ul. Szczecińska 33, pok. nr 20,
tel. (59) 834-10-01 wew.44.
9. Ochrona danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
§ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów, tel. 59 8341001;
§ Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: sekretariat@ugczluchow.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów;
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia IN R 271.3.2022 na Likwidację Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Człuchów;
§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Człuchów oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy;
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§ posiada Pani/Pan prawo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§ w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
§ nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
3. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
5. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Bogusław Lipski, ul. Szczecińska 33, pok. nr 20,

tel. (59) 834-10-01 wew.44.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.