Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Koszenie terenów zielonych, rowów i poboczy

Przedmiot:

Koszenie terenów zielonych, rowów i poboczy

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
powiat: stalowowolski
tel:(15) 845-94-19 (wew.23)
ug@zaleszany.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaleszany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:(15) 845-94-19 (
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Koszenie terenów zielonych, rowów i poboczy na terenie sołectw Gminy Zaleszany w 2022 r.
Przedmiotem zamówienia jest koszenie terenów zielonych, poboczy, rowów
na terenie gm. Zaleszany w msc: Agatówka, Dzierdziówka, Kępie
Zaleszańskie, Kotowa Wola, Majdan Zbydniowski, Motycze Szlacheckie,
Obojna, Pilchów, Skowierzyn, Turbia, Wólka Turebska, Zaleszany, Zbydniów
Szacunkowa powierzchnia terenów do koszenia - 200 000 m2
Szacunkowa powierzchnia poboczy - 40 000 m2
Zamawiający informuje, że powierzchnia w zamówieniu tj. 240 000 m2
jest wartością szacunkową i służy do wyliczenia ceny ofertowej.
Przedstawiona w zapytaniu powierzchnia jest wielkością, która w trakcie
trwania umowy może ulec zmianie.
Wykazana ilość ma charakter orientacyjny przyjęty w celu porównania ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie gwarantuje jej całkowitej
realizacji. Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę nie
przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych
w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający w kolejnych składanych zamówieniach będzie szczegółowo
określał powierzchnię do koszenia. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie
następować każdorazowo na podstawie złożonego e-mailem/faksem lub
telefonicznie zamówienia określającego powierzchnie do koszenia.
Zamówiona e-mailem/faksem usługa musi być zrealizowana w ciągu 5 dni
roboczych (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku) od
momentu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego, a w przypadkach
wymagających natychmiastowego koszenia w ciągu 24 godz. od momentu
zgłoszenia.
Częstotliwość koszenia uzależniona będzie m.in. od wysokości trawy w danej
lokalizacji. Wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.
Zamawiający zakłada dwukrotne koszenie w ciągu roku.
Szczegółowy zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia terenów zielonych, pastwisk,
poboczy, rowów na terenie gm. Zaleszany w msc: Agatówka, Dzierdziówka,
Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Majdan Zbydniowski, Motycze
Szlacheckie, Obojna, Pilchów, Skowierzyn, Turbia, Wólka Turebska,
Zaleszany, Zbydniów w ilości 240 000 m2 .
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt przystosowany do
możliwości koszenia m.in. w pasie drogowym oraz terenów płaskich. Do
obowiązków Wykonawcy będzie należało utrzymanie w całym okresie
umownym gotowości technicznej sprzętu.
Wykonawca odpowiada za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
wykonywania usługi. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku
prowadzonych prac.

Dokument nr: Or.IV.271.1.2022.JK/1

Składanie ofert:
7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
- osobiście:
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
Pokój nr 8 /sekretariat/
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się termin wpływu):
Urząd Gminy w Zaleszanach
ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany,
- za pośrednictwem faksu:
faks (15) 845-94-24
- za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: ug@zaleszany.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 12.05.2022 r. o godz.12:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: 100% cena
4. Wymagany okres gwarancji 1.nie dotyczy
5. Warunki płatności przelew 30 dni
6. Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia1
Miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Zaleszany
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania
ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.
10. Okres związania oferta wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania
ofert.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję,
iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaleszany, której
jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza
Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany;
2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Zaleszany, której jednostką
organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16,
37-415 Zaleszany zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-94-19 w. 29,
e-mail: aperla@zaleszany.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
,,Koszenie terenów zielonych, rowów i poboczy na terenie sołectw Gminy
Zaleszany w 2022 roku"
Nr sprawy: Or.IV.271.1.2022.JK/1, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na podstawie art. 6 ust 1
? osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
? przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi;
? przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Uzasadniony interes odnosi się
do..................................................................
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:
...........................nd...........................................................................
.........
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podst. art. 15
RODO) oraz prawo ich sprostowania (na podst. art. 16 RODO), usunięcia,
ograniczenia przetwarzania (na podst. art. 18 RODO), prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych;
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
12) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe prosimy udzielić na
załączonym formularzu.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu
Sebastian Nabrzeski, tel:(15) 845-94-19 (wew.23)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.