Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Stworzenie STREFY TEQ

Przedmiot:

Stworzenie STREFY TEQ

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Władysławowo
ul. Gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
Tel. + 48-58-674-54-55
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/pn/wladyslawowo/demand/notice/public/59761/details
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. + 48-58-674-54-
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Stworzenie STREFY TEQ na terenie Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (działka nr 77/5 obręb 04 Władysławowo) w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego.
PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
1) Przygotowanie materiałów wraz z pozyskaniem mapy i niezbędnych uzgodnień w celu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) - budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
2) Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.
3) Przygotowanie terenu pod montaż nw. urządzeń.
4) Wykonanie, dostawę i montaż niżej wymienionych elementów:
a) Stołu TEQ ONE do uprawiania sportów takich jak:
Teqball (siatkonoga),
Teqvoly (siatkówka),
Qatch (piłka ręczna),
Teqpong (tenis stołowy),
Teqis (odmiana tenisa stołowego)
Nogi i rama stołu wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte farbą odporną na korozję. Blat z laminatu HPL.
Montaż stołu na istniejącym boisku do tenisa:

b) nawierzchni z trawy sportowej sztucznej o pow. 15 m x 9 m - trawa z polietylenu o wys. ok. 13mm, podkład lateksowy,
c) wolnostojącej tablicy z zasadami gry w teqball o wym. ok. 2 m (wys.) x 0,7 m (szer.). Tablica montowana na stałe do podłoża. Konstrukcja tablicy składająca się z dwóch aluminiowych rurek stanowiących stelaż, do których należy przytwierdzić płytę z dibondu o grubości 3mm z naklejoną wydrukowaną folią z laminatem.
d) dwóch ławek miejskich bez oparcia o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, siedzisko drewniane.

Minimalny wymagany okres gwarancji na ww. roboty budowlane wynosi 36 m-cy od dnia końcowego odbioru.

Dokument nr: RIiGK.ZO.17.2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/pn/wladyslawowo/demand/notice/public/59761/details
TERMIN SKŁADANIA ofert

13.05.2022r. godz. 12:00
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym Załącznik nr 1 za pośrednictwem platformy E-Zamawiający w formie elektronicznej na adres: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w terminie do dnia 13.05.2022r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania usługi:

120 dni od dnia podpisania umowy, w tym - przygotowanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Za datę wykonania usługi Zamawiający przyjmuje datę podpisania protokołu odbioru robót.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem
do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
tj. personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów czynności.
V. Kryteria oceny ofert.

Kryterium oceny ofert w niniejszym zaproszeniu jest:
Cena brutto.

Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy dla całości zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do jego wykonania.

VI. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Cena ofertowa - waga kryterium 100 %
100
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
CN - najniższa zaoferowana cena ryczałtowa,
COB - cena ryczałtowa zaoferowana w ofercie badanej.
VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się zmiany takiej umowy

Nie dotyczy
IX. Termin związania ofertą licząc od terminu składania ofert

30 dni kalendarzowych
XI. Warunki płatności

Zamawiający określa następujące warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru robót. Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

XII. Postanowienia końcowe

W razie pytań proszę kontaktować się przez portal ezamawiający: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta, bez podania uzasadnienia.

Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 tejże ustawy.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Władysławowo - Urząd Miejski we Władysławowie;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie jest Pan Grzegorz Nowak, kontakt: adres e-mail: g.nowak@wladyslawowo.pl, telefon 58 674 55 55;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr RIiGK.ZO.17.2022
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.