Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi jednorazowej kontroli technicznej obiektów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie usługi jednorazowej kontroli technicznej obiektów

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
65-332 ZIELONA GÓRA
powiat: Zielona Góra
tel. 68 3291714, tel. 68 3291860
biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: ZIELONA GÓRA
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3291714, tel
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie usługi jednorazowej kontroli technicznej
obiektów prokuratur okręgu zielonogórskiego.
1. Niniejsze postępowanie obejmuje przeprowadzenie okresowej, rocznej kontroli stanu
technicznego obiektów pozostających w zasobach okręgu zielonogórskiego, zgodnie
z art. 62 ustawy Prawo budowlane. Wykaz obiektów poddawanych kontroli
przedstawiono w tabeli, która stanowi załącznik nr 1 niniejszego zapytania.
2. Zamówienie obejmuje także przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego
i zdrowotnego:
a) lasu o pow. 0,88 ha pozostającego na Ośrodku Szkoleniowo - Rekreacyjnym
w Niesulicach, na który składają się drzewa gatunku: sosna, brzoza oraz dąb;
b) drzew i krzewów pozostających na terenie zabytkowego parku przy obiekcie
usytuowanym w Nowej Soli;
c) drzew pozostających przy obiekcie w Zielonej Górze i Żaganiu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów z przeprowadzonej
okresowej kontroli obiektów budowlanych wykonywanej co najmniej raz w roku, dla
każdego obiektu osobno.
4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia zestawienia zawierającego wykaz
elementów nie spełniających warunków technicznych zawartych w wymaganiach prawa
budowlanego wraz z zaleceniami odnośnie do dalszego postępowania.
5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wykazu stwierdzonych usterek lub
nieprawidłowości wraz z ich opisem oraz zaleceniami odnośnie dalszego postępowania.
6. W przypadku ujawnienia usterek lub nieprawidłowości wykonawca sporządzi
dokumentację projektowo - kosztorysową ich usunięcia (kosztorys inwestorski,
techniczny, opis wykonania, kosztorys ofertowy itp.).
7. Wykonawca sporządzi ocenę stanu technicznego i zdrowotnego lasu oraz nasadzeń
pozostających przy wskazanych obiektach wraz z określeniem prac do wykonania
w najbliższym czasie. W przypadku ujawnienia drzew do wycinki należy je oznakować
i sporządzić kompleksową dokumentację, która będzie stanowiła podstawę do ich
usunięcia (szacunek brakarski, klasyfikacja i szacunek pozyskanego drewna, szacunek
wycinki itp.).
8. Zamawiający przewiduje co najmniej dziesięć spotkań roboczych (wizje lokalne
obiektów, omówienie kontroli, skompletowanie dokumentacji).
9. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa
obowiązującego w tym zakresie oraz musi spełniać wszelkie wymagania formalne,
wynikające z obowiązujących przepisów.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
11. Wyłączeniu z kontroli podlegają przewody kominowe.

CPV: 71356100-9, 71310000-4

Dokument nr: 3033-7.262.61.2022

Składanie ofert:
29. Przygotowaną ofertę, na którą składa się wypełniony druk formularza ofertowego,
należy przesłać w terminie do 13.05.2022 r., wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
biuro.podawcze.pozgo@prokuratura.gov.pl, powołując się na numer postępowania
wskazany na wstępie zapytania ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
14. W terminie do 31 maja 2022 r. wykonawca przeprowadzi kontrolę wszystkich
obiektów, natomiast termin przedłożenia dokumentacji z przeprowadzonej kontroli
wraz z opracowaniami upływa z dniem 10 czerwca 2022 r.
23. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10.06.2022 r.

Wymagania:
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł,
12. Osoby przeprowadzające kontrole muszą posiadać uprawnienia i kwalifikacje
wymienione w art. 62 ust. 4 i 5 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2021.2351), należeć
do izby inżynierów budowlanych oraz posiadać uprawnienia brakarskie.
13. Wykonawca przedłoży zamawiającemu oryginały dokumentów wymienionych
w pkt 12 przed zawarciem umowy, celem sporządzenia poświadczonych kserokopii,
które zostaną dołączone do dokumentacji zamówienia.
15. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
16. Strony, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, przyjmują rozliczenie
ryczałtowe. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie oraz zawiera
wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia między innymi:
koszty dojazdu, materiałów i części, urządzeń pomiarowych, itp.
17. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia stanowi
protokół odbioru usługi, podpisany przez strony.
18. Wykonawca osobno wystawi fakturę dla obiektu położonego w Niesulicach.
19. Termin płatności faktur wynosi 21 dni liczonych od daty jej wpływu wraz
z protokołem do siedziby zamawiającego. W fakturze wykonawca wskaże numer
rachunku bankowego, na który zamawiający przekaże wynagrodzenie.
20. Wykonawca przedstawia ofertę na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 2).
21. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 95 %
3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 5 %
RAZEM 100 %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.
Sposób obliczenia wartości punktowej (P):
Kryterium: cena brutto oferty (P1) - 95 %
Za spełnienie tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 95 punktów.
Wartość punktowa tego kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = brutto
cena badanej oferty brutto
x 95
Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita wartość brutto zgodna z wypełnionym
przez wykonawcę formularzem ofertowym (zał. nr 2).
Kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych (P2) - 5 %.
Jeżeli wykonawca zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa
w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych i powierzy jej czynności związane z faktyczną realizacją
zamówienia oraz złoży takie oświadczenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 2),
otrzyma z tego tytułu 5 pkt podczas oceny oferty (P2) - 5 %.
Wykonawca łącznie otrzyma punktów P = P1 + P2.
22. Zamawiający wymaga podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia,
której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
24. Termin ważności oferty: 30 dni.
25. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
26. Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje na prośbę wykonawcy.
27. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od podpisania
umowy i realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Kontakt:
28. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach
związanych z prowadzonym postępowaniem są:
-> w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych
Imię i nazwisko Anna Szechowska
tel. 68 3291714
-> w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Stanowisko Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
Imię i nazwisko Małgorzata Jasińska
tel. 68 3291860

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.