Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Montaż elementów ogrodzenia działek

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Montaż elementów ogrodzenia działek

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
telefon 15 8738476
zamowienia@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 15 8738476
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie dotyczące udzjelenia zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł
w trybie zapytania ofertowego nr 29/2022
NAZWA ZADANIA:
Montaż elementów ogrodzenia działek należących do Gminy Zaklików
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Montaż elementów ogrodzenia działek należących do Gminy Zaklików.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje budowę ogrodzeń działek należących do Gminy Zaklików i składa się z
następujących części:
2.1 Część 1 Zagospodarowanie działki 2/6 w Gielni na teren reakracyjno - wypoczynkowy -
etap 2 - wykonanie ogrodzenia działki
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzenia działki w postaci:
- Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych RAL 6005 wys. do 1.25 m x 2.50m na słupkach
stalowych z kształtowników o rozstawie 2.5 m wraz z cokołem 250x200x6cm obsadzony na
łączniku metalowym o długości 123,2 m
- dwie furtki stalowe panelowe 1,0x1,5 ze słupkami stalowymi
- brama panelowa w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub
kształtowników stalowych
- ogrodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych- łączna wysokość ogrodzenia 150
cm składające się z trzech paneli - jednego pełnego i dwóch ażurowych o długości 56,5 m.
Uwaga. Zamawiający dysponuje i przekaże Wykonawcy ogrodzenie panelowe (wszystkie
elementy składowe ogrodzenia) o długości 65,0 m zakupione w roku 2021. Wykonawca
zobowiązany jest do zakupienia pozostałej ilości ogrodzenia panelowego (o długości 58,2 m) i
montażu całego ogrodzenia na działce wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi
(wyrównanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego po wykonanych robotach) oraz
załadunkiem, przewozem i rozładunkiem materiałów ogrodzeniowych przekazanych przez
Zamawiającego z lokalizacji Zaklików Ul. Targowa 2. Materiał ziemny pochodzący z
wykopów fundamentowych należy zagospodarować na terenie działki - wyrównać
nierówności terenu działki.
Lokalizacja ogrodzenia i opis parametrów technicznych ogrodzenia określone zostały w
załączniku nr 2 do zapytania dokumentacja i załączniku nr 3 przedmiar robót. W przypadku
rozbieżności pomiędzy zapisami projektu i przedmiaru robót za obowiązujące należy przyjąć
zapisy określone w przedmiarze robót.
2.2 Część 2 Budowa Placu zabaw przy Ul. Leśnej w Lipie - wykonanie ogrodzenia działki
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzenia projektowanego placu zabaw w postaci:
- ogrodzenie systemowe panelowe o wymiarach 1,00 x 2,50 m na płycie betonowej o
wymiarach 2,40 x 0,20 x 0,06 m na słupkach stalowych o długości 112,5 m
- furtka stalowa panelowa 1,0x1,0 ze słupkami stalowymi
Uwaga. Zamawiający dysponuje i przekaże Wykonawcy kompletne ogrodzenie panelowe
(wszystkie elementy składowe ogrodzenia) wraz z furtką zakupione w roku 2021.
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny montażu przekazanego przez Zamawiającego
ogrodzenia na działce, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (wyrównanie terenu i
przywrócenie do stanu pierwotnego po wykonanych robotach) oraz załadunkiem,
przewozem i rozładunkiem materiałów ogrodzeniowych przekazanych przez Zamawiającego
z lokalizacji Zaklików Ul. Targowa 2. Materiał ziemny pochodzący z wykopów
fundamentowych należy zagospodarować na terenie działki.
Lokalizacja ogrodzenia określona została w załączniku nr 2 do zapytania dokumentacja.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do zapytania: nr
2 dokumentacja i nr 3 przedmiar robót. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie m.in.:
wykonanie robót zgodnie z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu i załącznikach do
zapytania oraz zapewnienie geodezyjnej obsługi realizacji inwestycji (wytyczenie ogrodzenia
w terenie).
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych,
do podanych w załącznikach do zaproszenia, a wszelkie produkty określone w dokumentacji
technicznej pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i
użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby
spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.Ciężar udowodnienia że produkt jest
równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót
budowlanych Wykonawca przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry
techniczno - jakościowe, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do
rozwiązań określonych w zaproszeniu i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, która jednocześnie stanowić
będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji ma być wystawione w oryginale
oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, a w
przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona za zgodność z
oryginałem.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - oferta może dotyczyć
realizacji jednej lub dwóch części stanowiących przedmiot zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia
podwykonawcom. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w formularzu oferta i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Obowiązującą formą rozliczenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe - wykonawca
zobowiązany jest do właściwego skalkulowania ceny w oparciu o dołączone do oferty
załączniki, zapewniającego kompleksową realizację zamówienia zgodnie z opisem zawartym
w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia min. 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na
wykonany przedmiot zamówienia, liczony od daty odbioru robót.

CPV: 45340000-2

Dokument nr: 29/2022

Składanie ofert:
Oferta musi być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie,
ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, w terminie do 13.05.2022r. godz. 12;00 Dopuszcza się
złożenie oferty w formie:
a) pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), adres: Urząd Miejski w
Zaklikowie Ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików
b) osobistej lub za pośrednictwem posłańca
c) elektronicznej na email: zamowienia@zaklikow.pl, w formie skanu podpisanej oferty lub
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Miejsce i termin realizacji:
II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia (danej części).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania (w szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu)
i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywalnym
atramentem (tuszem), być opatrzona pieczątką firmową,posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres email, numer NIP, być podpisana przez
Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty wymagane na dzień
składania ofert):
a) Formularz oferty - załącznik nr 1
b) Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale I ust. 5
c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy
składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu.
3.4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub
wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak
złożenie oferty.
3.5 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na
każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienie postępowania przez
Zamawiającego Wykonawcom nie będzie przysługiwało żadne wynagrodzenie lub zwrot
kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.6 Zamawiający zastrzega prawo do odrzucenia oferty, która nie będzie zawierać wymaganych
przez Zamawiającego dokumentów lub w przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą
zgodne z formą określoną w zapytaniu, bez konieczności wezwania Wykonawcy do złożenia
dodatkowych uzupełnień lub wyjaśnień.
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium oceny:
a) Cena ofertowa - znaczenie 96 %.
W zakresie kryterium Kc oferta może uzyskać maksymalnie 96 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
gdzie:
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
ocenie,
C of - cena ofertowa brutto oferty badanej
Wartość punktową oferty w kryterium cena ofertowa stanowić będzie iloczyn przyznanych
punktów i znaczenia procentowego kryterium.
b) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - znaczenie 4 %
Zamawiający wymaga udzjelenia przez Wykonawcę minimum 12 miesięcznej gwarancji i
rękojmi na wykonane roboty budowlane.
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji i rękojmi tj. 12 miesięcy,
Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi wynoszącego 18 miesięcy, Wykonawca
otrzyma dwa (2) punkty
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, Wykonawca
otrzyma cztery (4) punkty
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji krótszej niż 12 m-cy
Zamawiający ofertę odrzuci. Wykonawca może zaoferować inne okresy gwarancji i rękojmi, niż
wskazane powyżej, lecz w takim przypadku Zamawiający na potrzeby oceny ofert przyzna
punktację odpowiadającą wskazanym powyżej wartościom z zaokrągleniem w dół (tj. w
przypadku zaoferowania 16 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyzna
punktację odpowiadającą 12 miesięcznemu okresowi tj. 0 punktów)
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU
1. Język i forma porozumiewania się:
1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
1.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
1.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu.
1.4 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie.
VII WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1.1 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
1.2 Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty, która będzie zawierać cenę różniącą się
o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, jako oferty z
rażąco niską ceną, bez konieczności wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych
wyjaśnień
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z dwoma
Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze (uzyskają najwyższą
punktację zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert). Negocjacje polegać będą na
umożliwieniu złożenia dodatkowej oferty cenowej w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie i formie.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niezwłocznie po wyborze wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na
stronie internetowej Zamawiającego www.zaklikow.biuletv.net w zakładce zamówienia
poniżej 130 000 złotych lub przesłane bezpośrednio Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania
umowy na wzorze i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Krzysztof Kalina w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 - 15:30
numer telefonu 15 8738476, adres email:zamowienia@zaklikow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.