Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa, montaż i demontaż zadaszonej sceny plenerowej

Przedmiot:

Dostawa, montaż i demontaż zadaszonej sceny plenerowej

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakopiańskie Centrum Kultury
ul. Chramcówki 35
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
tel. +48 18 20 66 950 / fax +48 18 20 666 56
zp@zck.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 18 20 66 95
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA, montaż i demontaż zadaszonej sceny plenerowej na
53 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich (MFFZG)"
Zakopiańskie Centrum Kultury mające swoją siedzibę przy ulicy Chramcówki 35
w Zakopanem (34-500), niniejszym zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty
i podanie ceny ofertowej w zakresie usługi polegającej na dostawie, montażu i demontażu
zadaszonej sceny plenerowej na 53 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich
(zwanego dalej ,,MFFZG") w terminie od dnia 8 sierpnia 2022 roku (montaż) do dnia
27 sierpnia 2022 roku (demontaż), zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia
określonym w niniejszym Zaproszeniu.
I. Przedmiot zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i demontaż zadaszonej sceny plenerowej
na MFFZG w terminie od dnia 8 sierpnia 2022 roku (montaż) do dnia 27 sierpnia 2022 roku
(demontaż).
Zakres zamówienia obejmuje:
Scena główna z zadaszeniem:
Scena typu LAYHER o wymiarach min. 17m x 12 m umożliwiająca swobodną prezentację
taneczną min. 40 osób jednocześnie, wysokość sceny od podłoża do blatu min. 1,5 m
z barierkami ochronnymi na wysokość min. 1,2 m.
Z uwagi na prezentację tradycyjnych obrzędów ludowych scena pokryta deskami
przekazanymi przez Zamawiającego zgodnie z zapotrzebowaniem. Montaż wykonany
w sposób zapewniający bezpieczeństwo artystów.
Dach dwuspadowy podwieszony o wymiarach min 17 m szerokości i głębokości min. 13 m.
Ściany boczne sceny o wysokości minimum 10 m. Dach o obciążalności minimum 6 ton.
Preferowana jest kratownica do budowy zadaszenia 85 cm x 65 cm lub większa.
Dodatkowe 4 kratownice wraz z kompletem wyciągarek. Szerokość krat 17 m /krata min.
60x40 / do podwieszenia oświetlenia lub scenografii.
Schody:
po stronie wschodniej schodki szerokości 2 m z barierkami;
po stronie północnej schody z barierkami 2 komplety (każde o szerokości 2m) wychodzące
na scenę od strony garderoby (hala namiotowa) z tyłu sceny (łącznie 4 metry z uwagi
na konieczność szybkiego wejścia i zejścia ze sceny dużej ilości artystów);
po stronie zachodniej niewidoczne od strony publiki zadaszone stanowisko dla mikserów
monitorowych o wymiarach minimalnych 5 m x 3 m spięte ze sceną posiadające schody
boczne z barierką - dla techników.
Okotarowanie:
Horyzont oraz boki z czarnej plandeki umożliwiającej swobodną cyrkulację wiatru.
Zawieszenie banneru Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich oraz horyzontu
z grafiką festiwalową po stronie dostawcy sceny.
Konstrukcje layher i oraz czoło sceny wyłożone czarnym materiałem na całej szerokości
od strony publiki oraz po bokach wież layher.
Podesty na kołach (tzw. risery) o wymiarach, wysokości i ilości wg zapotrzebowania
zespołów biorących udział w koncercie ,,Na Folkową Nutę".
Wieże layher pod nagłośnienie i ekrany LED:
wieże nagłośnieniowe 12 m wysokości i szerokości 7,71 m z dodatkowym wypustem w celu
zamontowania systemów nagłośnienia przed konstrukcją wieży. Wieże spięte ze sceną
dla bezpieczeństwa. Wieże przygotowane pod montaż 2 telebimów 5m x 3m - po jednym
na każdej. Dodatkowe kratownice wraz z wyciągarkami do zamontowania ekranów LED
ęo stronie dostawcy sceny.
Ściany boczne oraz przednie wież wysłonięte czarnym materiałem.
Stanowisko FOH:
stanowisko frontowe dla mikserów (stanowisko dla realizatora światła i dźwięku): system
LAYHER szerokość min. 5.14 m x 5.14 m głęboki, posiadające jeden poziom
- poziom dla akustyka na wysokości 0.5 m, drugi poziom, za akustykiem dla oświetleniowca
na wys. Im zadaszony plandekami.
?Niedopuszczalne jest łączenie ze sobą różnych systemów scenicznych lub rusztowań.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy Ul. Chramcówki 35, 34-500
Zakopane, w dniu 13 maja 2022 roku o godz. 11:15.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Zakopiańskie Centrum Kultury,
ulica Chramcówki 35, 34-500 Zakopane, osobiście lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres zp@zck.com.pl - tytuł wiadomości - ,,Scena MFFZG".
2. Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 13 maja 2022 roku, do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że usługa objęta niniejszym postępowaniem musi zostać
zrealizowana w następującym wymaganym terminie:
Gotowość sceny w terminie 19 - 26.08.2022 r. /montaż od 08.08., demontaż
od 27.08./

Wymagania:
III. Wycena zamówienia:
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym
Zaproszeniu, powinien w łącznej cenie ofertowej brutto ująć wszelkie koszty niezbędne
dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne
opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
2. Zamawiający informuje, że cenę oferty należy podać w formie ryczałtu zgodne
ze wzorem formularza oferty określonym w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej wraz z należnym na
dzień składania oferty przetargowej podatkiem VAT za wykonanie usługi objętej
niniejszym zamówieniem, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1
do Zaproszenia.
3. Cenę oferty, o której mowa wyżej należy obliczyć metodą kalkulacji własnej kosztów,
przy zachowaniu następujących założeń: zakres świadczenia oraz niezbędnych prac
związanych z jego wykonaniem, który jest podstawą do określenia tej ceny, musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia,
wynikające wprost z postanowień Zaproszenia oraz koszty wynikające z umowy, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się
z przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym
do postępowania ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń,
ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie
cenowo - przedmiotowym, jak również odnośnie terminów wykonania usługi.
5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie
Wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym Wykonawca musi przewidzieć
wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na wysokość ceny, o której mowa
w niniejszym punkcie.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty
naj korzystn iejszej.
IV. Oferta:
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Wybrana zostanie oferta, która
uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej bądź elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisania przez osobę
(osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w punkcie 4a poniżej,
Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę.
3. Ofertę należy złożyć:
a) W wersji papierowej w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu,
w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Nazwa i adres wykonawcy:
Zakopiańskie Centrum Kultury
ul. Chramcówki 35
34-500 Zakopane
OFERTA PRZETARGOWA
,,Dostawa, montaż i demontaż zadaszonej sceny plenerowej na 53
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich (MFFZG)"
Nie otwierać przed: 13 maja 2022 roku przed godz. 11:15
lub
b) W wersji elektronicznej w zalecanym formacie danych np.: .pdf, .doc, .docx
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@zck.com.pl - tytuł
wiadomości - ,,Scena MFFZG".
4. Składana przez Wykonawców oferta sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do Zaproszenia powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia, które są
jej integralną częścią:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert.
b) Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy i do złożenia oferty
przetargowej.
c) Atesty obowiązujące wg polskiego prawa, pozwalające na użytkowanie sceny.
d) Dokumentację techniczną na etapie postępowania o zamówienie publiczne,
pozwalające na dokonanie skutecznego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego.
e) Dokumentację techniczną na etapie postępowania o zamówienie publiczne,
z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi z uwzględnieniem stałych obciążeń
dla Zamawiającego.
f) Aktualna polisa OC na kwotę min. 400 000 zł.
V. Forma składanych dokumentów:
1. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu, składane są w oryginale.
2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu, inne niż oświadczenia,
o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zakopiańskie Centrum Kultury
w Zakopanem, ul. Chramcówki 35, 34-500 Zakopane.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane
na adres: zp@zck.com.pl
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Domniemywa się, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie została mu doręczona w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 5 powyżej oświadczy,
że wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
zaproszenia nie później jednak niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami
(ewentualnie modyfikacjami zapisów), Zamawiający zamieści na stronie internetowej
pod adresem: www.zakopane.pl (w zakładce Zakopiańskie Centrum Kultury) w miejscu
publikacji niniejszego Zaproszenia.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zaproszenia, a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
VIII. Wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający dokona w oparciu
o następujące kryteria:
1. Za ofertę najkorzystniejszą) zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
1) ,,Łączna cena ofertowa netto" - C
2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto 100% 100 Cena najtańszej oferty z pośród złożonych ofert C = x 100 pkt Cena badanej oferty
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg
poniższego wzoru: L = C gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,Łączna cena ofertowa brutto".
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
5. Ocena punktowa w kryterium ,,Łączna cena ofertowa brutto" dokonana zostanie
na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie
i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa łączna liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych
przez nich ofertach.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów
lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
IX. Części zamówienia;
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.