Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku

Przedmiot:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
powiat: zduńskowolski
43 825 02 00
https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl/pn/zdunskawola/demand/notice/public/59568/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: 43 825 02 00
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku 3 Urzędu Miasta Zduńska Wola.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku
nr 3 Urzędu Miasta z podziałem na następujące etapy:
1) etap nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych
i izolacji poziomej ścian wewnętrznych wraz z ich osuszeniem i odgrzybianiem,
2) etap nr 2 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnicy, roboty wewnętrzne,
3) etap nr 3 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parteru, roboty wewnętrzne,
4) etap nr 4 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy I piętra, roboty wewnętrzne,
5) etap nr 5 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót zewnętrznych.
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 254/18; obręb 7 położonej przy ulicy Stefana
Złotnickiego 12 w Zduńskiej Woli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dalszej części zaproszenia.
X. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku
3 Urzędu Miasta Zduńska Wola z podziałem na pięć etapów.
Lokalizacja: dz. nr ewid. 254/18 obręb 18 przy Ul. Stefana Złotnickiego 12 w Zduńskiej Woli.
1) etap nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji poziomej i pionowej ścian
zewnętrznych i izolacji poziomej ścian wewnętrznych wraz z ich osuszeniem i odgrzybianiem, dotyczy
wykonania:
a) wykonania odkrywek w celu oceny technicznej ścian fundamentowych i wykonania ekspertyzy ścian w zakresie
usunięcia ich zawilgocenia i wykonania izolacji,
b) wykonania izolacji poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
c) wykonania osuszania i odgrzybiania ścian fundamentowych,
d) wykonania izolacji pionowej ciepłochronnej i wodochronnej zewnętrznych ścian fundamentowych,
e) wykonania robót towarzyszących - rozbiórka kostki brukowej wraz z otworzeniem,
f) rozbiórki lub wypłacenia studni po zlikwidowanych zsypach węglowych,
g) montażu kratek wentylacyjnych.
2) etap II - przebudowa piwnicy, roboty wewnętrzne, dotyczy wykonania:
a) inwentaryzacji istniejących pomieszczeń,
b) oceny stanu technicznego stropów i ich wzmocnienie jeśli będzie wymagane,
c) instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, oświetleniowej i teletechnicznej,
d) przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej,
e) zaprojektowania systemu sygnalizacji pożaru emitującego sygnały wizualne i dźwiękowe,
f) aranżacji pomieszczeń,
g) projektu mebli wraz z szczegółowym zestawieniem mebli,
h) przebudowy posadzek (układu podłogowego),
i) wykonania nowych okładzin posadzkowych i ściennych,
j) przebudowy oświetlenia klatki schodowej,
k) wykonania okładziny schodów.
3) etap III - przebudowa parteru, roboty wewnętrzne, dotyczy wykonania:
a) inwentaryzacji istniejących pomieszczeń,
b) oceny stanu technicznego stropów i ich wzmocnienie jeśli będzie wymagane,
c) aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem elementów wyposażenia zgodnie z ustawą o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy
ogłoszeniowej),
d) projektu mebli wraz z szczegółowym zestawieniem mebli,
e) przebudowy i budowy instalacji wentylacji w przebudowywanych pomieszczeniach,
f) budowy instalacji chłodzenia pomieszczeń (klimatyzatory),
g) przebudowy posadzek (układu podłogowego) wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, jeśli jest wymagana,
h) wykonania nowych okładzin posadzkowych i ściennych,
i) przebudowy węzła sanitarnego,
j) przebudowy instalacji elektrycznej,
k) przebudowy instalacji teletechnicznej,
l) przebudowy instalacji oświetleniowej,
m) przebudowy instalacji centralnego ogrzewania - jeśli wymagana,
n) montażu nowej stolarki drzwiowej - drzwi powinny posiadać wytrzymałość mechaniczną min. klasy 3,
o) montażu drzwi wejściowych do budynku powinny spełniać wymagania ustawy o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (osoba na wózku inwalidzkim),
p) zaprojektowania przy drzwiach wejściowych płyt ostrzegawczych/prowadzących, na całej szerokości
przejścia,
q) montażu przenośnego systemu pętli indukcyjnej, która pozwoli osobom z dysfunkcją słuchu oraz osobom,
które niedosłyszą na swobodną komunikację,
r) montażu systemu nawigującego (montaż nadajnika) ułatwiającego osobom niepełnosprawnym poruszanie
się po budynku,
s) zaprojektowania tablicy z planem tyflograficznym z sygnalizacją SOS na stelażu lub na konstrukcji
przystosowanej do montażu na ścianie,
t) zaprojektowania ścieżek prowadzących i pól uwagi ułatwiających osobom niewidomym odnalezienie
przejścia,
u) zaprojektowania systemu sygnalizacji pożaru emitującego sygnały wizualne i dźwiękowe.
4) etap IV - przebudowa I piętra, roboty wewnętrzne, dotyczy wykonania:
a) inwentaryzacji istniejących pomieszczeń,
b) wykonania ekspertyzy nośności stropów,
c) wzmocnienia stropów - jeśli wymagane,
d) aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem elementów wyposażenia zgodnie z ustawą o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym tablicy informacyjnej oraz tablicy
ogłoszeniowej),
e) wykonania okładzin ściennych w pomieszczeniach,
f) projektu mebli wraz z szczegółowym zestawieniem mebli,
g) przebudowy i budowy instalacji wentylacji w przebudowywanych pomieszczeniach,
h) budowy instalacji chłodzenia pomieszczeń (klimatyzatory),
i) przebudowy posadzek (układu podłogowego) wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jeśli jest wymagana,
j) wykonania nowych okładzin posadzkowych i ściennych,
k) przebudowy instalacji elektrycznej,
l) przebudowy instalacji teletechnicznej,
m) przebudowy instalacji oświetleniowej,
n) przebudowy instalacji centralnego ogrzewania - jeśli wymagana,
o) montażu nowej stolarki drzwiowej - drzwi powinny posiadać wytrzymałość mechaniczną min. klasy 3,
p) zaprojektowania systemu sygnalizacji pożaru emitującego sygnały wizualne i dźwiękowe,
q) przebudowy klatki schodowej.
5) etap V - przebudowa budynku nr 3 roboty zewnętrzne.
Wykonawca wykona ocenę stanu technicznego: dachu ścian, okien, instalacji odgromowej i obróbek blacharskich.
Na podstawie wykonanej oceny technicznej, Wykonawca zawrze w dokumentacji niezbędny zakres prac w celu
dostosowania budynku do obecnie obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki.
Dokładny zakres prac projektowych będzie uzależniony od ustaleń z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
w Łodzi.
Teren Urzędu Miasta jest objęty ochroną konserwatorską także z tytułu zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Zduńska Wola Nr XXIII/320/00 z dnia 25 maja 2000 r.)
Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz charakterystyki
energetycznej przebudowywanego budynku nr 3.
W opracowanej dokumentacji należy uwzględnić wymagania zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
Zamawiający wymaga, aby ilość czynnika chłodniczego w zaprojektowanych poszczególnych urządzeniach
(układach) klimatyzacyjnych odpowiadała ilości mniejszej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów
cieplarnianych. Zakres zamówienia nie obejmuje przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych w pokoju nr 305 na
1 piętrze z wyłączeniem inwentaryzacji, która ma być wykonana dla całego budynku.
2. Wykonawca wykona dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyska dokumenty niezbędne do uzyskania:
decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli oddzielnie dla każdego z pięciu etapów w tym:
a) inwentaryzację poszczególnych kondygnacji budynku - 2 egz.
b) koncepcję architektoniczno - budowlaną dla każdego etapu - 2 egz.
c) mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych lub opiniodawczych (w zależności od potrzeb do
prawidłowego wykonania umowy)
d) uzyskanie na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych
opinii, warunków, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania
umowy (wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy)
e) projekt zagospodarowania terenu - 5 egz. jeśli dotyczy
f) projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz.
g) projekt techniczny - 5 egz.
h) projekt wykonawczy - 3 egz.
i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.)
j) przedmiar robót (1 egz.)
k) kosztorys inwestorski (1 egz.)
l) charakterystyka energetyczna - 2 egz.
m) audyt energetyczny - 2 egz. (dotyczy etapu nr 5)
n) aranżację wnętrz dla etapów: 2; 3 i 4 - 3 egz.
o) szczegółowe zestawienie mebli i wyposażenia dla obiektu wraz z opisem i z podziałem na etapy 2; 3 i 4
- 3 kpl.
n) wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki
w formacie dwg, opisy w formacie doc, kosztorysy w formacie ath), na nośniku CD, który zobowiązuje się
przekazać Zamawiającemu w jednym egzemplarzu
l) inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania decyzji o pozwoleniu lub
zgłoszeń zamiaru wykonania robót.
3. Wykonawca opracuje dokumentację projektową po akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej
koncepcji przebudowy budynków.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji projekty architektonicznobudowlane
przebudowy budynku 3 dla poszczególnych etapów oraz wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę , przed złożeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
5. Dokumentacja projektowa w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (rysunki w formacie dwg, opisy
w formacie doc, przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath) musi ściśle odpowiadać wersji
papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość (treść - wszystkie strony, opis techniczny, warunki techniczne
wydane przez właściwe instytucje, uzgodnienia oraz rysunki z podpisami projektantów) wraz ze stronami
tytułowymi.
6. Wykonawca zobowiązuje się, do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2454) oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez
Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla
niniejszego zadania, w związku z czym zobowiązany jest do opracowania dokumentacji w szczególności
w sposób zgodny z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Dokumentacja powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych,
wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Dokumentacja w swojej treści nie może określać
technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający
uczciwą konkurencję. Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji technicznej
oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał
nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw
fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe
parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy
jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych
parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż
dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej
równoważności. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent
lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim
przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: "dopuszcza się składanie ofert równoważnych" oraz należy
załączyć kartę równoważności dla danego elementu (określić co uznamy za równoważne).
9. Wykonawca w przypadku wystąpienia na etapie budowy zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego jest zobowiązany zamieścić w projekcie
zagospodarowania terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym lub projekcie technicznym
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.
10. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji były optymalne
z punktu widzenia użytkownika zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości jak i kosztów
eksploatacji.
11. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ewentualnych braków oraz usunięcia błędów w opracowanej
dokumentacji podczas prowadzonego postępowania administracyjnego przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru
wykonania robót.
12. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania
Zamawiającego oraz wyjaśnień w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót
budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację, w formie pisemnej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego umożliwiającym udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego zgodnie z art. 135 ustawy Prawo
zamówień publicznych Pzp, Strony dopuszczają porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej,
z zachowaniem wyznaczonego terminu z niezwłocznym dostarczeniem Zamawiającemu odpowiedzi
i wyjaśnień w formie pisemnej.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 56 ustawy Pzp.
14. W przypadku przebudowy urządzeń lub obiektów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem
terenu w pierwszej kolejności Wykonawca ma obowiązek zaprojektować nową lokalizację kolidującego obiektu
lub urządzenia lub zabezpieczenie tego obiektu lub urządzenia bez jego wymiany na nowy element. Nowy
element może zostać zaprojektowany w przypadku gdy Wykonawca dokona oceny stanu technicznego tego
elementu, potwierdzonej dokumentacją fotograficzną i stwierdzi, że stan techniczny tego elementu jest
niewystarczający do jego ponownego wbudowania.
15. Wykonawca udziela na wykonaną dokumentację 3 (słownie: trzy) letniej gwarancji, której termin biegnie
od daty odbioru dokumentacji przez Zamawiającego. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca
oświadcza, iż dokumentacja została wykonana w sposób zapewniający jej zdatność do umówionego użytku tj.
odpowiadający celowi wynikającemu z jej przeznaczenia oraz zgodnie z odpowiednimi normami
i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiającego.
16. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednokrotnej aktualizacji
kosztorysów inwestorskich i dostarczeniu ich w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD do siedziby
Zamawiającego.
17. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego usługi pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje
się pełnić nadzór autorski, na podstawie odrębnej umowy, za wynagrodzeniem określonym w ofercie.
18. Zamawiający informuje, iż nie posiada opinii Konserwatora Zabytków w sprawie zmiany podziału
pomieszczeń, okien i drzwi oraz opinii w sprawie termomodernizacji budynku nr 3.
19. W przypadku przedłużających się uzgodnień z Konserwatorem Zabytków (przekroczenia terminu
określonego przez prawo lub typowego terminu w danych okolicznościach), termin zamówienia zostanie
przedłużony o czas niezbędny do uzyskania opinii Konserwatora Zabytków.
20. Zamawiający informuje, iż nie posiada zgody Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na
odstępstwa od warunków technicznych w zakresie szerokości klatek schodowych i korytarzy, w przypadku
konieczności uzyskania powyższej zgody termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o niezbędny czas
na uzyskanie zgody Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na odstępstwa od warunków
technicznych.

CPV: 71320000-7

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl/pn/zdunskawola/demand/notice/public/59568/details
Data składania
2022-05-13 10:00

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia
1. Koncepcja przebudowy budynku z podziałem na poszczególne etapy zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiającego w następujących terminach:
1) etap nr 1 - w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
2) etapy nr 2 - 5 w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.
4. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej nastąpi
w następujących terminach:
1) etap nr 1 do dnia 30.09.2022 r.
2) etap nr 2 do dnia 12.12.2022 r.
3) etap nr 3 do dnia 12.12.2022 r.
4) etap nr 4 do dnia 12.12.2022 r.
5) etap nr 5 do dnia 12.12.2022 r.

Wymagania:
3. Źródła finansowania: własne.
W przypadku niewywiązania się z terminów zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki w przekazaniu
koncepcji.
2. Zamawiający wymaga, aby projekty przebudowy budynku zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Łodzi.
3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania koncepcji zgłosi uwagi do niej lub ją zaakceptuje.
III. Strony postanawiają, iż za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uznają odebranie przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z decyzjami
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniami budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca winien spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej jedną dokumentację budowlano - wykonawczą zbliżoną rodzajem i wartością do przedmiotu
zamówienia. Jako zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu będącego przedmiotem
zaproszenia, Zamawiający uznaje jedno zamówienie o łącznej wartości minimum 25.000,00 złotych brutto,
dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub przebudowę istniejącego
budynku użyteczności publicznej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania
robót przyjętego bez zastrzeżeń - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania
ofert. Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów podanych w walucie innej niż PLN, przeliczanie
wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP na dzień sporządzania oferty.
Na potwierdzenie, wykonania usługi Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2 do
zaproszenia do składania ofert.
2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami posiadającymi
wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane do projektowania.
Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, według formuły
,,spełnia" - ,,nie spełnia".
Dokumenty wymagane od Wykonawcy
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
2. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania, bądź dysponowania takimi osobami.
V. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty w postępowaniu dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium,
waga, sposób punktowania):
Lp. Nazwa kryterium Opis Waga kryterium
1
Cena oferty brutto
Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację
przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się
wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
100 %
VI. Informacje dotyczące przygotowania oferty
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy Zakupowej https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl/ (dalej jako "Platforma
Zakupowa"). Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Złożona oferta powinna
być ważna przynajmniej przez 30 dni. Jest to czas niezbędny dla przeprowadzenia przez Zamawiającego
procesu wyboru Wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć na systemowym formularzu ofertowym / na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert*.
3. Składany przez Wykonawcę formularz nie musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Oferta musi zawierać całkowity koszt, jaki Zamawiający poniesie za zrealizowanie przez Wykonawcę opisu
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
W odpowiedzi na ogłoszenie każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru
umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert).
6. Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty, zgodnie z wymaganiami
zaproszenia do składania ofert.
VII. Istotne postanowienia, które znajdą się w umowie
Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
VIII. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie postępowania jest Jacek Pędziwiatr, z którym można
kontaktować się za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania
i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do
Systemu.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE":
4. Wszelkie wyjaśnienia oraz modyfikacje zaproszenia do składania ofert Zamawiający zamieści na Platformie
Zakupowej.
IX. Zastrzeżenia Zamawiającego
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące
dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważniania niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny, w tym szczególności w przypadku
braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaproszenia do składania ofert do upływu terminu
składania ofert.
6. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zaproszeniu do składania ofert. Informacje o wybraniu oferty zostaną zamieszczone na Platformie
Zakupowej.
7. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.