Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6476z ostatnich 7 dni
22899z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa pomieszczeń

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
tel. 29 746 37 04, fax. 29 746 37 06
przetargi@szitalostrowmaz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 29 746 37 04, f
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie w sprawie składania ofert na wykonanie ,,Przebudowy
pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z OIOK na potrzeby
wykonania izolatki ,, w ramach projektu pn. ,,Zakup niezbędnego
sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się
koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W związku z realizacją projektu pn. ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", działając na
podstawie Pełnomocnictwa Zarządu Województwa Mazowieckiego, informujemy o rozpoczęciu naboru
ofert na wykonanie ,, Przebudowy pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z OIOK na potrzeby
wykonania izolatki" na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID-19
na obszarze Województwa Mazowieckiego.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ,,Przebudowy
z OIOK na potrzeby wykonania izolatki".
pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Na Opis Przedmiotu Zamówienia składa się: Projekt Technologiczny i przedmiar robót określone w
Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia.

Składanie ofert:
Ofertę, podpisaną podpisem elektronicznym należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2022 r., do
godz. 09:00, drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@szitalostrowmaz.pl
Prosimy o dopisanie w tytule e-maila: ,,Oferta na przebudowę pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z
OIOK na potrzeby wykonania izolatki".

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce wykonania :
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka
Termin realizacji zamówienia:
Maksymalnie do dnia 15 lipca 2022 r.

Wymagania:
Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. brutto (sto tysięcy złotych);
1Wizja lokalna
Przed złożeniem Oferty obowiązkowa jest wizja lokalna na koszt Wykonawcy w siedzibie SPZZOZ
w Ostrowi Mazowieckiej celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz
uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne przy przygotowywaniu Oferty. W celu
uzgodnienia wizji lokalnej prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 29 746 37 70, w godzinach:
9:00 - 14:00.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wyniki działalności
w zakresie organizacji i wykonywania robót budowlanych, ochrony środowiska, zgodności
dokonanych robót z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przestrzegania przepisów
BHP i PPOŻ.
Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
L.p. Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów,
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium
1. Cena 100% 100 punktów
1.1. Zasady oceny ofert :
Kryterium ,,cena" (C) - maksymalnie 100 pkt
Najwyższą liczbę punktów, tj 100 otrzyma oferta, w której zaoferowaną najniższą cenę
ofertową brutto. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone według wzoru:
Cena najniższa brutto*
C = x 100 x 100%
Cena oferty ocenianej brutto
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty - stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego
Ogłoszenia.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją zamówienia.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć:
21. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych).
Wybór ofert i podpisanie umowy:
Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą którego oferta została wybrana.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę, której istotne
postanowienia określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Kontakt:
Centrala Szpitala
tel. 29 746 37 11 do 18
Sekretariat dyrekcji:
tel. 29 746 37 04
fax. 29 746 37 06
e-mail:
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.