Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego

Przedmiot:

Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W BARWICACH
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
powiat: szczecinecki
(94) 373-63-43,44,09
monika.tomska@um.barwice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barwice
Wadium: ---
Nr telefonu: (94) 373-63-43,44,09
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barwice.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu funkcjonalno- użytkowego dla realizacji zdania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barwice.
2. Zakres zadania obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Barwice dla 70 lokalizacji na posesjach stanowiących własność osób fizycznych oraz Gminy Barwice.
3. Przy podpisaniu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, wskazanych przez Zamawiającego do ujęcia w PFU, z podaniem: adresu, nr ewidencyjnego działki, liczby użytkowników, średniego miesięcznego zużycia wody.
4. Program funkcjonalno - użytkowy powinien zakładać wykonanie wszystkich przydomowych oczyszczalni w oparciu o tą samą technologię i jednakowe rozwiązania konstrukcyjne, z uwzględnieniem przepustowości zależnej od liczby mieszkańców nieruchomości. Dopuszczalne są różne sposoby odprowadzenia ścieków oczyszczonych uwarunkowane konkretnymi warunkami hydrogeologicznymi i terenowymi. Przewidziane rozwiązania mają zapewnić, że jakość ścieków oczyszczonych będzie odpowiadała wymogom wynikającym z przepisów prawa.
5. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, który posłuży do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art.103 ust.2-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami); program funkcjonalno-użytkowy musi zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
2) dostarczenia do Zamawiającego opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego w ilości trzech egzemplarzy plus wersja elektroniczna (płyta CD lub drogą elektroniczną- dokumenty i rysunki jako pliki PDF),
3) dostarczenia do Zamawiającego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dokument nr: 271.1.21.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku formularza ofertowego pocztą elektroniczną na adres: monika.tomska@um.barwice.pl w terminie do 12.05.2022r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia i sposób rozliczeń:
1. Termin wykonania zamówienia:
1) dostarczenie do Zamawiającego PFU oraz obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych w terminie do: 02.06.2022r.,
2. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w I transzy:
1) 100 % wynagrodzenia brutto po otrzymaniu przez Zamawiającego opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego,
2) termin płatności faktur: 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5) Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Zaproszenia.
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
Dokumenty jakie należy złożyć:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,
2) Parafowany (zaakceptowany) projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
Kryteria wyboru ofert:
> 100% - cena oferty brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
W przypadku, gdy nie jest możliwe dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty gdyż złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie.

Uwagi:
Postanowienia końcowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie z podaniem przyczyny,
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) W toku postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonej oferty wyznaczając zakres oraz termin uzupełnień. Niedotrzymanie zakresu lub terminu będzie skutkowało odrzuceniem przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę oferty.
4) Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5) Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu na e-mail podany w formularzu ofertowym.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Kontakt:
Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
o Piotr Kikun, tel.: (094) 713 75 04, e-mail: ios@um.barwice.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.