Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Materiały podłoży stalowych przeznaczonych do obróbek cieplnochemicznych

Przedmiot:

Materiały podłoży stalowych przeznaczonych do obróbek cieplnochemicznych

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: 022 560 26 00
tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 022 560 26 00
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Materiały podłoży stalowych przeznaczonych do obróbek cieplnochemicznych
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiały podłoży stalowych przeznaczonych do obróbek cieplno-chemicznych z podziałem na 2 części:
Część nr 1 - DOSTAWA stali c45 fi 30 oraz stali 40H fi30
Część nr 2 - DOSTAWA stali40HM fi27 28-32HRC
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego

Dokument nr: SZ.26.5.2022/ZO

Składanie ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert w terminie do 13.05.2022 r. do godz. 10.00 drogą e-mail na adres: tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.gov.pl
3. Oferta może być złożona na innym formularzu odpowiadającym w swojej treści wzorowi Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą elektroniczną.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia - do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Wymagania:
II. Zasady ogólne
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
3. Postępowanie jest jawne.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli
trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
VIII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Otwarcie ofert następuje po upływie terminu do składania ofert.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią Zaproszenia do składania ofert, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty - zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:
- jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia ofert,
- oferta zostanie złożona na formularzu nie odpowiadającym w swojej treści wzorowi formularza stanowiącemu załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert,
- jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje badania i oceny złożonych ofert.
6. Na podstawie badania i oceny ofert Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnia postępowanie.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadza negocjacje. Negocjacjom podlega wyłącznie cena. Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być wyższa niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.
8. Zamawiający zawiadomi Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-130-000-zl/ o wyborze najkorzystniejszej oferty podając:
- nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano,
- nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty,
- cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,
- wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Kontakt:
IV. Osoby do kontaktu:
- w zakresie formalnym
Tomasz Tkacz
e-mail: tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.gov.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Tomasz Rygier
e-mail: tomasz.rygier@imp.lukasiewicz.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.