Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie naprawy instalacji chłodniczej

Przedmiot:

Wykonanie naprawy instalacji chłodniczej

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Przemyślu
ul. Stanisława Konarskiego 6
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
przetargi@przemysl.so.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
,,Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy instalacji chłodniczej zgodnie z Opinią Techniczną Serwisu nr 210780 z dnia 20.12.2021 w Sądzie Okręgowym w Przemyślu"
Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu oferty.
UWAGA: Przed zwożeniem oferty wskazane jest aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem zapoznania się z stanem faktycznym urządzenia i instalacji chłodniczej, w celu oszacowania niezbędnych do wykonania napraw. Podane ilość w formularzu oferty są szacunkowe.

CPV: 50730000-1

Dokument nr: G-27-8/2022

Składanie ofert:
Oferty mogą być przesłane drogą pocztową na adres Sądu Okręgowego w Przemyślu, Ul. Stanisława Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl lub złożone osobiście na Biurze Podawczym Sądu, pokój nr 52, a te składane w formie elektronicznej, należy przesyłać na adres e-mail: przetargi@przemysl.so.gov.pl - do dnia 13 maja 2022 roku, do godz. 9.30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zamówienia nastąpi do 7 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) - z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza kwoty 130.000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
3. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (z udziałem Podwykonawców), którzy :
1) posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, a także odpowiednie zdolności techniczne i zawodowe,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
3) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Wykonawcy w postępowania, wraz z dokumentami, które to potwierdzają, tj.:
? odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Kryteria oceny ofert:
1) CENA - 60 %
2) GWARANCJA - 20 %
3) TERMIN REALIZACJI - 20 %
4.1. W kryterium ,,CENA" Wykonawcy przyznane zostaną punkty - wg wzoru:
cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej x 60% x 100.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
4.2. W kryterium ,,GWARANCJA" Zamawiający przyzna punkty wg następujących zasad:
? min. 24 miesiące - 5 punktów
? od 25 - 36 miesięcy - 10 punktów
? od 37 - 48 miesięcy - 15 punktów
? od 49 - 60 miesięcy - 20 punktów
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, a oferty z mniejszą gwarancja zostaną odrzucone.
4.3. W kryterium ,,TERMIN REALIZACJI" Zamawiający przyzna punkty wg następujących zasad:
? do 7 dni od dnia podpisania umowy - 20 punktów
? od 8 - 14 dni - 15 punktów
? od 15 - 21 dni - 10 punktów
? od 22 - 28 dni - 5 punktów
? powyżej 28 dni od dnia podpisania umowy - punkty nie zostaną przyznane.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
4.4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów (wyliczoną jako suma kryteriów od nr 4.1 do nr 4.3).
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
4.5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający najpóźniej w dniu zawarcia umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: ? pieniądzu; ? poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; ? gwarancjach bankowych; ? gwarancjach ubezpieczeniowych; ? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ? w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 75 1130 1017 0021 1000 8390 0004 z dopiskiem: ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - postępowanie nr G-27-8/2022" ? w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Sądu Okręgowego w Przemyślu w oryginale. 4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa powyżej, winny one zawierać w szczególności określenie postępowania (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty zabezpieczenia, termin ważności gwarancji. Ponadto, z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiące 5% wartości podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę, w tym z tytułu kar umownych, rękojmi za wady, odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależ5dego wykonania umowy, odszkodowania z tytułu zwłoki/niewykonania w wykonaniu umowy wzajemnej, odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, wykonania zastępczego. 5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie przekroczy 30% wysokości zabezpieczenia. 6) Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 7) Kwota, o której mowa w pkt 6 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
5. Zasady ubiegania się o zamówienie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ofertę w niniejszym postępowaniu, poprawną pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ.
6. Informacje o dokumentach, jakie należy załączyć do oferty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do IWZ),
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do IWZ) Wykonawcy z postępowania, wraz z dokumentami, które to potwierdzają, tj.:
? odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
3) w przypadku, gdy Wykonawca działa przez Pełnomocnika lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i wyznaczają Pełnomocnika, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo upoważniające takiego Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (lub Wykonawców).
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w tym również w postaci dokumentu elektronicznego,
3) Oferta musi być sporządzona według wzoru - poprzez wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 2 do IWZ) i podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego umocowaną - podpisem własnoręcznym, a w przypadku dokumentu elektronicznego - kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
5) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.
6) Ofertę - jeśli zostanie sporządzona w formie papierowej - należy złożyć w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznakowanej w sposób opisany poniżej:
,,Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl
Oferta na wykonanie naprawy instalacji chłodniczej,
nie otwierać przed dniem 13 maja 2022 r., godzina 10.00."
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na podany na kopercie adres Wykonawcy.
9. Zamawiający informuje, że jeżeli w przedmiotowym postępowaniu wpłyną oferty, którym przyznanie zostanie taka sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli wpłyną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenia ofert dodatkowych, w terminie dodatkowym określonym przez Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy wartość oferty najkorzystniejszej przekroczy wysokość środków, którymi Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do unieważnienia postępowania lub rozpoczęcia negocjacji dotyczących ceny oferty z Wykonawcą.
11. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do IWZ.
12. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.