Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie corocznego przeglądu technicznego urządzeń placów zabaw

Przedmiot:

Wykonanie corocznego przeglądu technicznego urządzeń placów zabaw

Data zamieszczenia: 2022-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miastków Kościelny
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny
powiat: garwoliński
tel./fax (025) 751-12-86, fax. (25) 754-40-07, tel. (25) 684-16-32
gmina@miastkowkoscielny.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Miastków Kościelny
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax (025) 751-1
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na:
,,Wykonanie corocznego przeglądu technicznego urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Miastków Kościelny"
Zapraszamy do składania ofert na:
,,Wykonanie corocznego przeglądu technicznego urządzeń placów zabaw na
terenie Gminy Miastków Kościelny"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie corocznego przeglądu technicznego urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Miastków Kościelny.
2) Lokalizacja placów zabaw, które zostaną poddane przeglądowi:
o Zgórze dz. nr 651/2 (obok sklepu/budynek nr 55)
o Przykory dz. nr 417, obok budynku OSP
o Oziemkówka dz. nr 563, pomiędzy świetlicą wiejską i budynkiem mieszkalnym nr 25A
o Zabruzdy dz. nr 122/1, naprzeciw budynku OSP
o Kujawy dz. nr 122/2, obok budynku mieszkalnego nr 27
o Ryczyska dz. nr 268, obok budynku OSP
o Brzegi dz. nr 113/1, obok szkoły, po prawej stronie wjazdu na plac szkoły.
3) Kontrola powinna zostać przeprowadzona pod względem:
o sprawdzenia stabilności wyposażenia, jego funkcjonalności, a także bieżącego stopnia zużycia podzespołów i urządzeń,
o identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa, stopnia zużycia sprzętu, urządzeń oraz ewentualnych zniszczeń poprzez akty wandalizmu, kradzieży itd.,
o oceny ogólnego stanu bezpieczeństwa urządzeń, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,
o oceny wpływu warunków atmosferycznych na stan techniczny urządzeń,
o identyfikacji śladów usterek, uszkodzeń lub korozji elementów,
o sprawdzenia na sprzęcie wszelkich zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa,
o dokonania oceny wpływu na urządzenia wilgoci z wód podziemnych lub ze stagnującej
czasowo wody w pobliżu urządzeń,
o sprawdzenia czy nie występują ewentualne uszkodzenia olinowania na wszystkich
urządzeniach, na których ono występuje,
o sprawdzenia działania części ruchomych urządzeń,
o oceny czystości urządzeń i terenu placów,
o oceny stanu nawierzchni terenu placów zabaw - stref bezpieczeństwa i ciągów
kom u n i kacyj nych,
o oceny stanu elementów dodatkowych jak tablice informacyjne, regulamin, ogrodzenia,
ławki, kosze na śmieci i innych,
o innych elementów wynikających z przepisów prawa budowlanego.
3) Wymaga się aby kontrolę przeprowadzała osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
4) Potwierdzeniem wykonania przeglądu każdego placu zabaw musi być sporządzenie protokołu (w wersji papierowej oraz elektronicznej) w 2 egz., oddzielnie dla każdego placu zabaw, opracowanie zaleceń i wniosków wraz z przedmiarem koniecznych robót i dokumentacją fotograficzną wykonaną w trakcie przeglądu.

Dokument nr: I. 272.31.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w- Miastkowie Kościelnym, Ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 5,
w dniu 13.05.2022 r., godz. 10:00.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, Ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, biuro podawcze,
w terminie do dnia 13.05.2022 r., godz. 9:45

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 10 czerwca 2022r.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł netto, prowadzone /. wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.), na podstawie Zarządzenia nr 87/2020 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości do 130 000 zł netto.
ROZDZIAŁ II Instrukcja dla oferenta
1. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami zaproszenia do składania oferty.
2. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
6. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy zawartych w zaproszeniu do składania oferty przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
9. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek
0 udostępnienie treści wskazanej oferty,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa (firmy), zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
1 sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.
10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszyty(TM), nienaruszonym opakowaniu (np. w kopercie) zawierającym dane Oferenta.
10.1 Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone następującym napisem:
Zaproszenie do składania oferty na: ,,Wykonanie corocznego przeglądu technicznego urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Miastków Kościelny" Nie otwierać do dnia 13.05.2022 r. do godz. 10:00
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
12. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty- załącznik nr i
2. Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 3
3. Zaparafowane Istotne postanowienia umowy wraz z umową powierzenia danych osobowych- załącznik nr 2
4. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wszelkich niezbędnych uprawnień i pozwoleń do realizacji usługi- druk własny oferenta lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.
Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).
Pełnomocnictwa, o których mowa wyżej należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Uwaga: Zamawiający może na etapie oceny ofert żądać przedłożenia oryginałów dokumentów.
4. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej.
1. Na załączonym formularzu oferty należy przedstawić cenę brutto.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia będzie następowało na podstawie faktur.
4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi (Wykonawcy), który spełnia wymogi zaproszenia do składania oferty oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert.
5. Cena oferty musi zawierać:
a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z zaproszenia do składania oferty,
b) wszelkie pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (m.in. koszt przygotowania oferty, itp.)
c) Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszt}- niezbędne do wykonania zadania.
6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty7, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Wykonawca w przedstawionej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien zaoferować cenę ostateczną nie podlegającą zmianie
9. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będzie w polskich złotych (w PLN).
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny: 1) cena
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena najkorzystniejszej oferty nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczy! na realizację zamówienia). Wynik postępowania będzie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wxaz z upływem terminu składania ofert.
8. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o wyniku postępowania. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując miejsce i termin podpisania umowy.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty .
10. Zawarcie umowy:
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, po wyborze najkorzystniejszej oferty'.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujących dokumentów, danych i informacji:
1.1. Umowy z podwykonawcą, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że część zadania przekazuje do wykonania podwykonawcy.
UWAGA: Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Nie dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostanie odebrane przez Zamawiającego jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia urnom", Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do zakończenia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
11. Warunki płatności.
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]:
3. Warunki płatności - zgodnie z zapisami - Istotnych postanowień umowy.

Uwagi:
12. RODO:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.l ze zm.) - dalej: ,,RODO" informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym z/s ul. Rynek 6. 08-420 Miastków Kościelny.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych.
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii:
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych:
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan. że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu. o którym mowa w punkcie 2.
8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Kontakt:
9- Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:
Patrycja Serzysko- ref. ds. koordynacji projektów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury i zamówień publicznych tel. (25) 684-16-32
e-mail: inwestycje2@miastkowkoscielny.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.