Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup kabli krosowych SCHRACK

Przedmiot:

Zakup kabli krosowych SCHRACK

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Oddział: Wydział Łączności i Informatyki
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce
powiat: Kielce
tel. 47 802 2295
https://platformazakupowa.pl/transakcja/610092
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 47 802 2295
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZP/405/2022 Zakup kabli krosowych SCHRACK
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Kabel krosowy SCHRACK LED RJ45-RJ45 kat. 6A STP 500MHz 1m, szary H6GSG01K0G 195 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 Kabel krosowy SCHRACK LED RJ45-RJ45 kat. 6A STP 500MHz 2m, szary H6GSG02K0G 55 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 610092, ZP/405/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/610092
Składania : 13-05-2022 14:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy, kosztów świadczonej gwarancji.
5. Oferty składa się w cenie brutto.
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 21 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdej pozycji zakupowej.
12. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia finansowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
14. Po rozstrzygnięciu postępowania na platformie zakupowej Zamawiający prześle Wykonawcy zamówienie do realizacji lub umowę do podpisania. W przypadku braku kontaktu z Wykonawcą przez okres do 5 dni od daty powyższych czynności Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej rezygnacji ze złożonego Zamówienia. Zamawiający wyśle rezygnację z realizacji Zamówienia na wskazany w dokumentach adres poczty elektronicznej, a następnie dokona ponownej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy, który we wcześniejszych postępowaniach Zamawiającego nie dotrzymał warunków realizacji zamówienia lub realizował je bez należytej staranności.
16. Dokumenty złożone przez Wykonawcę posiadające braki formalne, mogą zostać uzupełnione / poprawione w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego.
17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy/dostawy odszkodowania w formie kar umownych za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 3% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia;
18. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 7 dni od doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.
19. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia ich z faktury na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
20. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
21. Zamawiający informuje, że zawarta umowa będzie podlegać publikacji w rejestrze umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty!
Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 47 801 2010
Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 47 801 2040, 47 802 2092, iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Osoba wyznaczona do kontaktu - Grzegorz Kowalczyk, tel. 47 802 2295
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić
3 Koszt dostawy - po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
4 Termin dostawy - do 5 dni roboczych, proszę potwierdzić
5 Gwarancja - minimum 12 miesięcy, proszę potwierdzić
6 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu KWP i akceptuję wszystkie jego postanowienia - proszę potwierdzić

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktu - Grzegorz Kowalczyk, tel. 47 802 2295

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.