Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

Przedmiot:

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego- rejon I"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Realizacja prac odbywała się będzie wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz formularza cenowego (załącznik nr 4), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

Dokument nr: PZZD.274.23.2022

Składanie ofert:
6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać pisemnie w terminie do 12.05.2022r. do godz. 10:00 na adres:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów,
lub e-mailem: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl .

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2022r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy i jego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł (netto).
Warunki udziału w postępowaniu:

a) Zleceniodawca żąda, aby Zleceniobiorca wykazał, że dysponuje: podnośnikiem koszowym min.22 m (1szt.), środkiem transportu min. 7,5 t. (1 szt.), pilarkami motorowo - łańcuchowymi (2 szt.) oraz frezarką do niwelowania pni (1 szt.).
b) Zleceniodawca żąda, aby Zleceniobiorca dysponował:

co najmniej jedną osobą posiadającą kurs inspektora nadzoru prac w zieleni na terenie zurbanizowanym;
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia pilarzy drzew ozdobnych II stopnia do wykonania prac na terenach zurbanizowanych;
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia operatora pił mechanicznych do ścinki drzew Instytutu Mechaniki Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do prac przy użyciu maszyn wywołujących drgania mechaniczne;
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym;
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych: samojezdnych (podnośniki koszowe).

Osoby ww. wymienione nie mogą pełnić w tym samym czasie, więcej niż jednej funkcji.

Drewno pochodzące z wycinki stanowić będzie własność Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego na nasadzone drzewa, będące przedmiotem zamówienia.
3. OCENA OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym.
2. Kryterium merytoryczne oceny: cena =100%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg wzoru:

Cena najniższa z rozpatrywanych ofert
P = - --------------------------------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt
Cena badanej oferty
5. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą.
6. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera.
7. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.
8. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

4. PROCEDURA WYBORU OFERT
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą wartość P. Ilość punktów obliczana będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów tj. wartość P.
3. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione jeżeli:

Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.