Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszywa

Przedmiot:

Dostawa kruszywa

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
powiat: sępoleński
tel./ fax: 52 388 1202
zdsepolno@onet.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./ fax: 52 388 12
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą:
DOSTAWA kruszywa naturalnego o ziarnach przekruszonych lub łamanych.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego o ziarnach przekruszonych lub łamanych (dawniej tzw. grysów), frakcji o wymiarze d/D równej 2/8 mm (płukanej), 8/11 mm (płukanej) oraz 8/16 mm (płukanej) - spełniającego wymagania normy PN - EN 13242 : 2010 "Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym", w ilości stosownej do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2022 r., szacowanej na około 300 Mg łącznie wszystkich frakcji.
2.2. Do każdej partii dostarczonego materiału będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca dołączy deklarację właściwości użytkowych, która stanowić będzie o tym, że materiał ten jest zgodny z zastosowaną specyfikacją'techniczną, ^0 przeprowadzeniu oceny jego zgodności WL wymaganych zasad.
2.3. W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca przeznaczenia własnymi środkami samowyładowczego transportu kołowego - w czasie i w ilościach wymaganych przez Zamawiającego oraz na pozostałych warunkach zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (zał. nr 2).

Dokument nr: ZD-PO.271.05.2022.AK

Składanie ofert:
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) na adres:
zdsepolno@onet.pl lub zd-po@zd-sepolno.lo.pl lub poprzez ePUAP: zdsepolno/SkrytkaESP TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13 maja 2022 r. o godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający informuje, że miejscem dostaw będzie wyłącznie plac składowy znajdujący się na terenie jego siedziby.
Termin realizacji zamówienia.
Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2022 roku, chyba że wcześniej zostanie wyczerpana kwota umownego wynagrodzenia na realizację zamówienia.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania.
Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.
5. Kryteria oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium ceny = 100 pkt.
6. Opis sposobu obliczenia ceny.
6.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia wypełniając formularz oferty według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6.2. Wykonawca wypełnia tylko tę część formularza ofertowego, na którą składa niniejszą ofertę, przy czym Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę
6.3. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty ustali cenę oferty na podstawie cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę.
6.4. Cena powinna być podana w PLN liczbowo i słownie.
6.5. Cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu do Zamawiającego. Zaoferowana cena jednostkowa będzie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
6.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.7. Jeżeli oferta Wykonawcy prowadziłaby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca sporządzi stosowne oświadczenie. Jeżeli Wykonawca nie złoży żadnego oświadczenia w tym zakresie Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestrowym lub dołączonym do ofert pełnomocnictwem. FeTriomócnictwo musi obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty łub do złożenia oferty i podpisania umowy.
8. Postanowienia umowne.
Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki w nim zawarte. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty, w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą.
9. Inne postanowienia.
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
9.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9.4. Zamówienie w całości będzie realizowane zgodnie z prawem polskim.
9.5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołania, skarga.
9.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia zamówień polegających na zwiększeniu ilości dostaw do kwoty nieprzekraczającej 130 000 złotych. Zamówienia dodatkowe będą udzielane za cenę jednostkową zaoferowaną do zamówienia podstawowego.
9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść oferty. Dokonana w ten sposób zmiana zamieszczona zostanie na stronie internetowej bip Zamawiającego.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5. 89-400 Sępólno Krajeńskie;
? Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: zd-iod@zd-sepolno.lo.pl, tel. 52 388 12 02
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zadeklarowany wybranej ofercie okres gwarancji i rękojmi oraz na czas kontroli i archiwizacji;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? Pani/Pan wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała/ł w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
^wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników **wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Pani Anita Kobus - inspektor, tel. 523881202, e-mail: zd-po@zd-sepolno.lo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.