Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie strategicznych map hałasu

Przedmiot:

Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie strategicznych map hałasu

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
powiat: wołomiński
tel.: 22 -777- 47-79, wew. 29
kancelaria@powiat-wolominski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wołomin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 22 -777- 47-79
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie strategicznych map hałasu.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1 Niniejsze zamówienie ma na celu wypełnienie nałożonego na zarządcę drogi na mocy przepisów art. 118 i 118a ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska obowiązku przekazania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska opracowanych kompletnych strategicznych map akustycznych wraz z danymi identyfikującymi.
1.2 Zamówienie obejmuje:
a) przygotowanie danych identyfikujących dla głównych dróg objętych strategiczną mapą hałasu, arkuszy kalkulacyjnych oraz zbiorów danych przestrzennych sporządzonych dla potrzeb sprawozdawczości Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Komisji Europejskiej;
b) wykonanie pomiarów hałasu dla potrzeb strategicznej mapy hałasu;
c) wykonanie kompletnej strategicznej mapy hałasu wraz z dostarczeniem jej (w wymaganej ilości egzemplarzy) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Zamawiającemu

CPV: 90742200-2, 90742100-1

Dokument nr: SPW.273.109.2022

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Wydział Dróg Powiatowych - Pokój nr 26
ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200
13.05.2022 r godz. 10:10

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert:
Wydział Dróg Powiatowych - Kancelaria
ulica Asfaltowa 1, Zagościniec 05-200
12.05.2022 r godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Wymagania:
3. Ewentualność udzielenia zamówienia uzupełniającego :
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
5. Warunki płatności
5.1 Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, po wykonaniu opracowania, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5.2 Płatność będzie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po prawidłowym wykonaniu usługi. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu podczas podpisania umowy.
6.2 Warunki dotyczące kompetencji i uprawnień - Warunek ten Zamawiający uważa spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. wykonał:
- mapy akustyczne dla dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów/rok lub
- mapy akustyczne dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców lub
- raporty oddziaływania drogi publicznej na środowisko lub
- przeglądy ekologiczne dla drogi publicznej lub
- projekty zabezpieczeń hałasowych dla drogi publicznej
Lub (w ramach 1 zamówienia) kilka dokumentów spośród wyżej wymienionych (mapę akustyczną, raport oddziaływania na środowisko, przegląd ekologiczny, projekt zabezpieczeń hałasowych dla drogi publicznej) oraz - wykonał pomiary hałasu w środowisku obejmującym hałas drogowy.
Ocena: spełnia/nie spełnia
6.3 Warunki dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej - Zamawiający nie określa warunków dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej,
6.4 Warunki oceny zdolności technicznej lub zawodowej - Warunek ten Zamawiający uważa spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby legitymujące się wykształceniem i doświadczeniem zawodowymi odpowiednio:
- Akustyk - doświadczenie: udział w wykonaniu co najmniej 1 mapy akustycznej dla dróg powyżej 3 mln pojazdów na rok o sumarycznej długości min. 15 km, w ramach której wykonano pomiary poziomów hałasu drogowego zgodnie z delegacją art. 147a ustawy Poś,
Ocena: spełnia/nie spełnia
7. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
7.1 Dokumenty dotyczące spełnienia kompetencji i uprawnień - dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wskazane w punkcie 6.1.
7.2 Dokumenty dotyczące spełnienia sytuacji finansowej i ekonomicznej - Zamawiający nie określa wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
7.3 Dokumenty dotyczące spełnienia oceny zdolności technicznej lub zawodowej -Dokument potwierdzający wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy wskazane w punkcie 6.3.
8. Kryteria oceny ofert:
8.1 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny, spośród ważnych ofert.
8.2 Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni warunki i zaoferuje najniższą cenę.
Powiat Wołomiński
Wydział Dróg Powiatowych
ul. Asfaltowa 1, 05-200 Zagościniec
(kancelaria)
OFERTA NA:
,,Wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie strategicznych map hałasu"
Nr sprawy: SPW.273.109.2022
Nie otwierać przed dniem 13.05.2022r. godz. 10.00

Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie, zaadresowane do Zamawiającego: j.w.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Patryk Kurek - p.kurek@powiat-wolominski.pl
Wydział Dróg Powiatowych, tel. 22 777 47 79 wew. 29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.