Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa konserwacji i przeglądów okresowych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i...

Przedmiot:

Usługa konserwacji i przeglądów okresowych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń chłodzących

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Opieki Medycznej
ul. 3 Maja 70
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
tel. 16 6245055, tel. 16 6245017
sekretariat@comjar.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 16 6245055, tel
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem Zamówienia jest:
Usługa konserwacji i przeglądów okresowych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i urządzeń chłodzących w COM Jarosław.
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi/roboty budowlane.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Wymagania ogólne
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wykazem urządzeń oraz postanowieniami wzoru umowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do opisanego
w przedmiotowym postępowaniu przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców który ewentualnie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oferty równoważnej, winien udowodnić w treści swojej oferty, że te zaoferowane przez niego urządzenia, technologia czy też materiały są równoważne w rozumieniu niniejszych wyjaśnień m.in. podając w treści swojej oferty ich nazwę, producenta oraz numery katalogowe, model, rok produkcji itp. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

CPV: 50730000-1

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@comjar.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum Opieki Medycznej, Ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.04.2023 r.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.
Oferta powinna zawierać:

1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego,
3) termin realizacji zamówienia,
4) warunki gwarancji,
5) termin ważności oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIESZJEK OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kontakt:
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Waldemar Homik - tel. 16 6245017, Tadeusz Sienkiewicz - tel. 16 6245055

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.