Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel./fax (32) 33 92 953
malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax (32) 33 92
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ
do udzjelenia której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 ,00zł netto.
Podstawa prawna zastosowania trybu: Art.2 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., póz. 2019, z późn. zm.), zwaną dalej ,,PZP".

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
,,Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w celu
zamontowania dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania
w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy Ul. Sienkiewicza 8 w Gliwicach wraz z
budowę przewodu wentylacyjnego dla łazienki oraz budową etażowej instalacji C.O.
i budową instalacji C.W.U.

Dokument nr: 0073/PZ/2022/ZBM

Składanie ofert:
Forma oraz termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej. Skan w formacie *.pdf podpisanej i opatrzonej
formułą ,,za zgodność z oryginałem" oferty należy spakować w formacie *.zip i przesłać w
wymaganym terminie na adres: malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl.

2. W tytule, lub/treści wiadomości należy wskazać numer referencyjny zamówienia i tytuł zamówienia.
3. Termin przesyłania ofert do dnia 13.05.2022r., do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
zgodnie z odpowiednio pkt 4. Wymagań Zamawiającego co do zawartości dokumentacji
technicznej.

Wymagania:
Zawartość oferty:
1. Oferta cenowa według własnego wzoru ze wskazaniem łącznej ceny brutto za całe zamówienie
2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność aktualny wydruk z CEIDG; w przypadku
spółek odpis z KRS.
3. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację umowy, posiadającej odpowiednie uprawnienia,
(numer i rodzaj uprawnień) wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą - oświadczenie
według własnego wzoru.
4. Zaparafowany wzór umowy.
5. Minimum 2 dowody (referencje, protokoły odbioru, etc.) potwierdzający prawidłowe
zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat usług projektowych w zakresie zbliżonym do
przedmiotu zamówienia.
6. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości podatkowych (druk własny Wykonawcy).
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne lub dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (druk własny Wykonawcy).
9. Informacja o podwykonawcach (jeśli występują).
10. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań wobec Miasta Gliwice.
Dodatkowe informacje:
1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,,wymagania
Zamawiającego co do zawartości dokumentacji technicznej" wraz z załącznikami, które stanowią
integralną część niniejszego ogłoszenia.
2. Rozliczenie ryczałtowe, w etapach po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
3. Płatność do 30 dni od daty złożenia faktury.
5. Umowa winna zostać podpisana w terminie do 3 dni od daty zaproszenia.
4. Zamawiający dokona otwarcia (rozpakowania) wszystkich złożonych ofert niezwłocznie,
jednak nie wcześniej niż w terminie ich składania
5. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie braków lub wyjaśnienia treści
złożonej oferty.
6. Zamawiający opublikuje na własnej stronie internetowej zawiadomienie z otwarcia i oceny
Złożonych ofert.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena.

Kontakt:
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego (kontakt formalny) jest
Małgorzata Barczewska, tel./fax (32) 33-92-959, email: malgorzata.barczewska@zbmgliwice.pl
Zapytania merytoryczne należy kierować do osoby odpowiedzialnej:
Pani Justyna Kijas tel./fax (32) 33 92 953,
email.: justyna.kijas@zbmgliwice.pl,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.