Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego

Przedmiot:

Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów
powiat: lubaczowski
tel/faks: 16632 18 02
zamowieniapubliczne@muzeumkresow.eu
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubaczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/faks: 16632 18 0
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego
przy Muzeum Kresów w Lubaczowie"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: ,,Badania nieinwazyjne Wzgórza Zamkowego na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia;
3. Wykonawca usługi przeprowadzi wszystkie czynności w ramach zamówienia w oparciu o własne narzędzia i wszelkie niezbędne materiały.

Dokument nr: AF.26.2.2022

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej (skan podpisanej oferty) na załączonym druku oferty stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
2) Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 12.00, na adres email: zamowieniapubliczne@muzeumkresow.eu.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2022 r.

Wymagania:
wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
IV. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru: cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
3. Liczba punktów, o której mowa w pkt. 2 stanowić będzie końcową ocenę oferty.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 4, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w zaproszeniu.
VI. Termin związania oferta
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.
VII. Odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu:
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zaproszenia - opisowi przedmiotu zamówienia.
VIII. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zaproszenia oraz przygotowania i złożenia swojej oferty w odpowiedzi na to zaproszenie.
IX. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy z uzasadnionych przyczyn.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna/ochrona danych osobowych
1. W przedmiotowym postępowaniu administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
2
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO"1 jest:
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności:
wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kresów
w Lubaczowie;
? Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt adres mailowy:
justyna@ciechanowski.net.pl, listownie na adres: Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
?w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.