Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi koszenia terenów zielonych

Przedmiot:

Świadczenie usługi koszenia terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku
ul. Kolejowa 41
77-200 Miastko
powiat: bytowski
Telefon: 59-857-20-37, Fax: 59-857-20-38
Województwo: pomorskie
Miasto: Miastko
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 59-857-20-3
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania oferty cenowej "Koszenie terenów gminnych zielonych w Miastku, gm. Miastko. pow. bytowski, woj. pomorskie"
Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego
ZAPRASZA
w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej kwoty 130 tys. złotych do złożenia oferty cenowej dotyczącej: ,,Koszenieterenów zielony cb[.gminnyeh w Miastku, .gminą Miastko, pow. bytowski, .woj.
pomorskie'' (nazwa zamówienia)
1.Przedmiot zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana* 2.0pis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koszenia terenów zielonych gminnych w obrębie miasta Miastko wskazanych przez Zamawiającego w ilości łącznej do 350.000 m2. Częstotliwość prac ustala Zamawiający na 24 godz. przed wykonaniem usługi w porozumieniu z Wykonawcą. Zakres zamówienia obejmuje:
- zabezpieczenie mienia przed uszkodzeniem, oznakowanie miejsca, terenu objętego usługą;
- przygotowanie terenów do koszenia poprzez zebranie porozrzucanych na trawnikach odpadów, podkoszenie przy elementach małej architektury, skupiskach krzewów, rabatach, młodych drzewach w sposób nie powodujący uszkodzeń;
- koszenie trawników, terenów zielonych kosami spalinowymi, kosiarkami pchanymi, kosiarkami samojezdnymi spalinowymi (traktorki ogrodowe) wskazanych przez Zamawiającego w ilości do 350 000 m w ciągu roku.
- posprzątanie terenu skoszonego poprzez wygrabienie, załadowanie odpadów zebranych w trakcie prac przygotowawczych oraz urobku po skoszeniu trawnika na środek transportu i ich wywóz na koszt Wykonawcy.
- Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć, zmieść trawę rozrzuconą podczas koszenia na tereny przyległe do koszonych trawników.
- wysokość koszenia do 4 cm, jednakowa na całej powierzchni, gwarantująca estetyczny wygląd trawnika po skoszeniu.
- utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu porządku, czystości i ochrony środowiska.
Warunki udziału w postępowaniu: Posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawcę:
- kos spalinowych, kosiarek spalinowych, kosiarki/ek samojezdnej/ych - traktorki ogrodowe;
- sprzęt pomocniczy (grabie, widły, miotły, łopaty do załadunku, itp.);
- środek transportu do przewozu urobku z terenu koszonego i wywozu do utylizacji;
- uprawnionych pracowników - minimalna ilość pracowników 4 osób;
- polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do sumy gwarancyjnej nie niższej niż 80.000 zł, obejmującej termin umowy.

CPV: 77.31.00.00-6

Dokument nr: ID.271.5.2022.RCC

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 r.,o godz 1210 w siedzibie zamawiającego
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku., Ul. Kolejowa 41. 10.2.Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 12.05.2022r.,
do godz 12:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku, Ul. Kolejowa 41 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
3.Wymagany termin realizacji zamówienia: a. do dnia 31 października 2022r.

Wymagania:
4.Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: nie dotyczy
5.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: formularz ofertowy
ó.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
ceną. 100%
7.0pis sposobu obliczenia ceny oferty:
7.1. Przy kalkulacji wysokości stawek jednostkowych (lm2) przyjętych do oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z:
7.1.1. Przygotowaniem sprzętu do pracy;
7.1.2. Dojazdem do miejsca wykonania powierzonych prac;
7.1.3. Utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu;
7.1.4. Koszty zakupu materiału;
7.1.5. Utrzymaniem pracowników;
7.1.6. Innymi pracami ( m.in. towarzyszących i pomocniczymi ) wynikającymi z charakteru usługi, których wykonanie może być niezbędne w celu wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością.
7.1.7. Wysokość ceny przyjętej do oferty będzie obowiązywać na cały czas wykonania zamówienia i nie będzie podlegać zmianie.
8.0pis sposobu przygotowania oferty:
8.1.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
8.2.Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 8.3.Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim,
czytelną i trwałą techniką,
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz opis:
,,Oferta na wykonanie zadania pn.: " Koszenie terenów zielonych gminnych w Miastku, gmina Miastko powiat bytowski wojewodztwo pomorskie" - nie otwierać do dnia 12.05.2022 r do godz 1210"
a. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie , ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
9.2. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonym na jej składanie.
10.3.Po zakończeniu badania ofert Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu lub może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje możliwość zaskarżenia decyzji wyboru oferty lub unieważnienia postępowania.
lOAOdpowiedź o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie opublikowane na stronie internetowej bip.zmk.miastko.pl.
11. Osoba/y uprawniona/e do kontaktów z wykonawcami: Roman Chamier Ciemiński -inspektor ds.. drogownictwa
12. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie 5 dni od wyboru korzystnej oferty.
13.Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: nie.dotyczy.
14. Zamawiający zastrzega sobie, prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.