Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1060z dziś
6427z ostatnich 7 dni
22933z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Oczyszczenie zbiornika wodnego

Przedmiot:

Oczyszczenie zbiornika wodnego

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Przesmyki
ul. 11 Listopada 13
08-109 Przesmyki
powiat: siedlecki
tel./fax: (25) 641 23 11, (25) 641 23 22
gmina@przesmyki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przesmyki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: (25) 641 2
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Określenie przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zadania ,,Oczyszczenie zbiornika wodnego Moczydło we wsi Lipiny"
2. Zakres zadania obejmuje:
1) Oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego z namułu głębokość zmienna średnio 1 m o powierzchni 2 000 m2 zlokalizowanego na działce 972 w miejscowości Lipiny.
2) Wyprofilowanie skarp oraz wyrównanie urobku na terenie przyległym do zbiornika. 1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i nie podlega waloryzacji.
Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie koszty robót budowlanych oraz ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności realizacji zamówienia.

Dokument nr: GKIZp.271.15.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022 r. o godz. 13:15

Składanie ofert:
Miejsce i termin składani ofert
1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami należy podpisać i przesłać na adres gmina@przesmyki.pl lub listownie na adres Urząd Gminy w Przesmykach Ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki do dnia 12.05.2022 r. do godz. 13:00. W tytule wiadomości (na kopercie) proszę wpisać Oferta na oczyszczenie zbiornika wodnego Moczydło we wsi Lipiny
Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania podmiotu, wszelkie załączniki Wykonawca przesyła w formie skanu. Wykonawca, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza prześle oryginały dokumentów lub kopie stwierdzone za zgodność z oryginałem przed podpisaniem umowy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Do 30 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
III. Warunki realizacji robót
1. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:
1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie stosownym do przedmiotu zamówienia.
2) Posiada niezbędne doświadczenie tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat licząc od daty składania ofert co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na oczyszczaniu (odmulaniu) lub budowie zbiornika wodnego o powierzchni co najmniej 1 500 m2.oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane prawidłowo.
3) Dokonał wizji lokalnej i nie wnosi uwag co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia
2. Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym Wykonawca przedkłada:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie
2) Pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy
4. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.
5. Zaproszenie przesłano potencjalnym Wykonawcom oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bip.przesmyki.pl .
VI. Uwagi końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej www.bip.przesmyki.pl
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty

Kontakt:
Kontakt
tel./fax: (25) 641 23 11, (25) 641 23 22
Osoba do kontaktu: Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inspektor ds. zamówień publicznych tel. 25 6412311.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.