Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup zespołu urządzeń wraz z usługami towarzyszącymi niezbędnych do wdrożenia...

Przedmiot:

Zakup zespołu urządzeń wraz z usługami towarzyszącymi niezbędnych do wdrożenia nowoczesnej telefonii VoIP

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
ul. Gazowa 15
31-060 Kraków
powiat: Kraków
tel.: (12) 619-88-10 wew. 211.
zamowienia@kbgitr.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (12) 619-88-10
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto przedmiotem którego jest:

Zakup zespołu urządzeń wraz z usługami towarzyszącymi (instalacja, konfiguracja) niezbędnych do wdrożenia nowoczesnej telefonii VoIP umożliwiającej wykonywanie połączeń telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna) w siedzibie KBGiTR
w Krakowie wraz z abonamentem za usługi telekomunikacyjne na okres 24 miesięcy (od 01.10.2022r. do 30.09.2024r.).

I. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach w ramach których zostaną zawarte dwie odrębne umowy: pierwszy to dostawa zespołu urządzeń ich instalacja i konfiguracja do dnia 08.07.2022r. i drugi: zapewnienie telefonii VOIP na okres 24 miesięcy (01.10.2022-30.09.2024). Szczegóły określono w załączniku nr 5 do zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
VIII. Termin i miejsce składania ofert
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa z dniem 12.05.2022r. o godz. 10:00
2. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@kbgitr.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia
DOSTAWA zespołu urządzeń ich instalacja i konfiguracja- do 08.07.2022 r.
Uruchomienie usługi telefonii VOIP od dnia 01.10.2022 r. - na okres 24 miesięcy.

Wymagania:
III. Cena
1. Cena ofertowa jest łączną ceną brutto za cały przedmiot zamówienia (dostawa zespołu urządzeń oraz zapewnienie telefonii VOIP - abonament przez okres 24 miesięcy), wyrażoną w polskich złotych, ze wskazaniem stawki podatku VAT, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia (dostawa zespołu urządzeń, instalacja i konfiguracja, zapewnienie telefonii VOIP na okres 24 miesięcy).
IV. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunków udziału w postępowaniu.
V. Przygotowanie oferty
1. Składający ofertę wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym zaproszeniu, "Opisie przedmiotu zamówienia" , ,,Wzorze umowy" i ,,Istotnych postanowieniach umowy" oraz do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę.
3. Ofertę składa się w postaci dokumentu elektronicznego będącego kopią treści zapisanej w postaci papierowej (oferta sporządzona w postaci papierowej opatrzona własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy,
a następnie przekształcona do postaci elektronicznej np. zeskanowana).
4. Oferty w postępowaniu mogą być również składane w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Wykonawca składając ofertę wypełnia Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikację asortymentowo-ilościowa stanowiąca załącznik nr 2.
6. Formularz ofertowy, wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawowymi. Jeżeli formularz ofertowy i/lub dokumenty będą podpisywane przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
7. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych członków lub umowę spółki.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie od wyniku postępowania.
VI. Badanie i ocena ofert
1. Badaniu i ocenie podlegać będą tylko oferty spełniające wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oferty niekompletne lub złożone na innych Formularzach niż zamieszczone w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności: wszystkie omyłki
w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji, omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej.
4. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) została złożona niezgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego,
2) jej treść nie odpowiada treści określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wzorze umowy czy innych dokumentach zamówienia,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny,
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. W wyniku badania i oceny ofert, dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w ogłoszeniu.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na ich porównywalność, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia:
1) jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta,
2) jeżeli wszystkie ze złożonych ofert podlegają odrzuceniu,
3) jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
4) na podstawie innych przyczyn, istotnych dla Zamawiającego.
IX. Informacje końcowe
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. e-mail.
2. Zamawiający dopuszcza modyfikację istotnych elementów ogłoszenia (takich jak np.: termin składania ofert, warunki udziału w postępowaniu, zakres zamówienia, czy kryteria oceny ofert).
3. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający w miarę możliwości odpowie na zadane pytanie.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu
5. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia w zakresie dostawy zespołu urządzeń natomiast w zakresie świadczenia usług telefonii VOIP Zamawiający dopuszcza wzór umowy Wykonawcy uzupełniony o zapisy Istotnych postanowień umowy stanowiące załącznik nr 4 do zaproszenia.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
7. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania warunków umowy m.in. w zakresie warunków płatności, wysokości kar i odszkodowań.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zamówienia.
9. Klauzula RODO.

Uwagi:
2. Kryterium wyboru oferty: 100% ceny brutto.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) - informuję się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (KBGiTR) z siedzibą w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 15.
2. Dane kontaktowe - e-mail: dane.osobowe@kbgitr.com.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie przy ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
3. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o archiwizacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy.
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia umowy, a następnie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną KBGiTR w Krakowie będą przechowywane przez okres dwóch lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do składnicy akt, w trybie i na warunkach określonych w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
7. Przysługujące prawa:
a) W przypadku danych o których mowa w części 3 ust. a)
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W związku z tym, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu.
b) W przypadku danych o których mowa w części 3 ust. b)
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W związku z tym, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez KBGiTR w Krakowie, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Kontakt:
VII. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami
W sprawach merytorycznych Wojciech Gawlik - e-mail: wojciech.gawlik@kbgitr.com.pl tel.: 12 69 88 10 wew.221, w sprawach formalnych Agnieszka Misiura lub Beata Wilińska - e-mail: zamowienia@kbgitr.com.pl tel.: (12) 619-88-10 wew. 211.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.