Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzedaż wraz z dostawą do zamawiającego korytek betonowych

Przedmiot:

Sprzedaż wraz z dostawą do zamawiającego korytek betonowych

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany
powiat: krakowski
tel.: 12 270 10 13 12 270 12 45 fax: 12 270 16 77
zp@mogilany.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mogilany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 12 270 10 13 1
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż wraz z dostawą do zamawiającego korytek betonowych D400 500x500x400 pokrywa żeliwna w ilości 20szt
1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż wraz z dostawą do zamawiającego korytek betonowych D400 500x500x400 pokrywa żeliwna w ilości 20szt
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pozostawiania palet za kaucją lub obciążania ich kosztem Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z paletami należy uwzględnić w cenie jednostkowej danych płyt ażurowych.
3. Cena jednostkowa podana w ofercie obejmuje zakup materiału, koszty załadunku, rozładunku i transportu do Zamawiającego oraz koszty palet - miejsce dostawy: Baza Usług Komunalnych w Gaju,

Składanie ofert:
8. Ofertę wraz z formularzem cenowym (wg załączonych wzorów) prosimy złożyć do dnia
12.05.2022 r. do godz. 10:00
Ofertę można złożyć:
- elektronicznie na: zp@mogilany.pl
- osobiście w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany -Dziennik Podawczy, w godz.ch pracy Urzędu, t j.: poniedziałek - od 8:00 do 16:00; wtorek- piątek - od 7:00 do 15:00
- pocztą, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na Sprzedaż wraz z dostawą do zamawiającego korytek betonowych D400 500x500x400 pokrywa żeliwna w ilości 20szt

Odczytanie ofert nastąpi w dniu 12.05.2022r. do godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Mogilany,
Rynek 2 w pok. 3B ( parter)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Do dostarczonego materiału Dostawca zobowiązany jest okazać dokumenty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j z póżn.zm).
6. Ofertę na wyżej wymienione zadanie prosimy złożyć zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.
Podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa wartość brutto zaoferowana przez Wykonawcę
Kryterium oceny ofert - cena 100%
Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający dokona przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej
faktury do Urzędu Gminy
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury należy wystawić na:
Nabywca:
GMINA MOGILANY 32-031 Mogilany, Rynek 2 NIP 9442246027
Odbiorca:
URZĄD GMINY MOGILANY, 32-031 Mogilany, Rynek 2
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Mogilany, reprezentowana przez Wójta Gminy Mogilany, adres: Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 2701013, email: gmina@mogilany.pl;
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Dorota Marek, za pośrednictwem adresu e-mail: odo.dmarek@admarek.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu związanym z realizacją niniejszej Umowy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
5) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Fakt niepodania w/w danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania współpracy;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje :
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki: Oferta i Formularz Cenowy, kosztorys
Z up. WÓJTA ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Edyta Misztal

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Zbigniew Klimończyk tel. /12/ 270-10-13 wew. 229

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.