Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
20720z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace konserwacyjno-naprawcze w sieci kanalizacji poziomej i pionowej ogólnospławnej w...

Przedmiot:

Prace konserwacyjno-naprawcze w sieci kanalizacji poziomej i pionowej ogólnospławnej w budynku

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
powiat: Warszawa
+48222500123
michal.dominiak@mrit.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48222500123
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace konserwacyjno-naprawcze w sieci kanalizacji poziomej i pionowej ogólnospławnej w budynku
MRiT
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych w sieci kanalizacji poziomej i pionowej ogólnospławnej w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy placu Trzech Krzyży 3/5
w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku

Specyfikacja:
Udział w wizji lokalnej na terenie nieruchomości Zamawiającego organizowanej w dniu 10.05.2022r. o godz. 10:00. W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej w innym terminie proszę o indywidualne uzgadnianie terminu z Panem Michałem Dominiak, e-mail: michal.dominiak@mrit.gov.pl.

Składanie ofert:
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione formularz ofertowy w formie skanu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: michal.dominiak@mrit.gov.pl w terminie do dnia 13.05 2022r.

Miejsce i termin realizacji:
Terminy wykonania zamówienia.

Do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zaproszeniu do składania ofert).

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Liczba punktów = Cmin/Cwn x 100

Gdzie:

Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn - cena badanej oferty
Warunki udziału.

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy:

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej spełniają następujące warunki:

wykażą się należytym wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 prac, w tym :
dwie prace polegające na czyszczeniu i naprawie pionów i poziomów kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej z inspekcją TVC w budynkach wielokondygnacyjnych (min. 4 kondygnacje) o wartości prac minimum 50 000,00 zł brutto każda.
jedna praca polegająca na wykonaniu renowacji pionów, o długości każdego pionu nie mniejszej niż 20 m., kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej polegająca na ich uszczelnieniu metodą rękawa nasączonego żywicami o wartości minimum 50 000,00 zł brutto,
Do oferty należy dołączyć referencje/oświadczenia o prawidłowym wykonaniu ww. prac.
wezmą udział w wizji lokalnej na terenie nieruchomości
Warunki finansowe rozliczeń i płatności.

cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty;
zapłata nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego - w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego;
podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac podpisany przez zmawiającego bez zastrzeżeń;
rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

Dodatkowe informacje

zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia;
zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny;
umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;
przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Okres związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.