Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej

Data zamieszczenia: 2022-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
tel 15 8738476
zamowienia@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 15 8738476
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
Rodzaj zamówienia: Usługi
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla zadań inwestycyjnych związanych
z rozbudową sieci wodociągowej oraz montażem klimatyzacji w obiektach należących do Gminy
Zaklików
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)oraz określonych w niniejszym zapytaniu, w branży sanitarnej w ramach
realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
2.1. Część 1 Budowa studni ujęcia wody w m-ści Karkówka. Zakres robót objętych nadzorem: Budowa
studni głębinowej S- 3 bis Karkówka o głębokości powyżej 100 m wraz z odcinkiem sieci energetycznej,
sterującej i wodociągowej stanowiącej włączenie do istniejącej sieci wodociągowej przesyłowej zasilającej
stację uzdatniania wody oraz likwidacja istniejącej studni głębinowej S-3 Karkówka, zgodnie z załącznikiem
do zapytania. Przewidywana wartość nadzorowanych robót 160 000 zł brutto. Do obowiązków inspektora
nadzoru należało będzie w szczególności:
a) Realizacja nadzoru inwestorskiego na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane
2.2. Część 2 Budowa sieci wodociągowej w Zdziechowicach Drugich (Radna Góra). Zakres robót
objętych nadzorem: rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na odcinku o długości ok 200 m wraz z
uzbrojeniem ( hydranty przeciwpożarowe naziemne - 2 szt.) oraz włączeniem do istniejącej sieci
wodociągowej w miejscowości Zdziechowice Drugie ( Radna Góra ). Lokalizacja inwestycji określona
została w załączniku graficznym do zapytania. Przewidywana wartość nadzorowanych robót 40 000 zł
brutto. Do obowiązków inspektora nadzoru należało będzie w szczególności:
a) Realizacja nadzoru inwestorskiego na zasadach wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane
2.3. Część 3 Montaż instalacji klimatyzacji w budynkach należących do Gminy Zaklików.
2.3.1. Zadanie 1 Montaż instalacji klimatyzacji w budynku w Gielni. Zakres robót objętych nadzorem:
wykonanie instalacji klimatyzacji na obu kondygnacjach budynku Dom Ludowy zlokalizowanego na działce
o nr ewid. 32 w msc. Gielnia. Przewidywana wartość nadzorowanych robót 25 000 zł brutto. Do
obowiązków inspektora nadzoru należało będzie w szczególności:
a) Określenie zakresu niezbędnych do wykonania robót i parametrów urządzeń w postaci opisu
technicznego oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
b) Realizacja nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zasadach wynikających z przepisów ustawy
Prawo Budowlane
2.3.2. Zadanie 2 Montaż instalacji klimatyzacji w budynku OSP Zdziechowice. Zakres robót
objętych nadzorem: wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu sali spotkań zlokalizowanym na
parterze budynku OSP Zdziechowice usytuowanego na działce o nr ewid. 46 w msc. Zdziechowice Drugie.
Przewidywana wartość nadzorowanych robót 10 000 zł brutto. Do obowiązków inspektora nadzoru
należało będzie w szczególności:
a) Określenie zakresu niezbędnych do wykonania robót i parametrów urządzeń w postaci opisu
technicznego oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
b) Realizacja nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zasadach wynikających z przepisów ustawy
Prawo Budowlane
3. Do obowiązków inspektora nadzoru (poza zakresem określonym w ust. 2) będzie należało m.in.:
a) Uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
b) Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) Zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót i rzetelne
egzekwowanie zapisów umowy,
d) Dokonywanie sprawdzenia czy materiały i produkty oferowane przez Wykonawcę, jako równoważne do
rozwiązań określonych w dokumentacji technicznej spełniają warunki równoważności, w szczególności
poprzez wydanie opinii akceptującej lub braku akceptacji na zastosowanie zaproponowanych materiałów
i produktów,
e) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót
i wbudowanych materiałów budowlanych, z częstotliwością dostosowaną do zakresu i skomplikowania
robót objętych nadzorem, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu licząc od daty przekazania placu budowy
f) Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego,
g) Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót
wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane oraz zgodnych z parametrami określonymi przez
Zamawiającego w umowne z Wykonawcą robót i dokumentacji technicznej,
h) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich
do użytkowania (w przypadku konieczności)
i) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w szczególności potwierdzanie
przekazywanych przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót,
j) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z
realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania z określeniem
ich przyczyn
k) Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych wraz ze
wskazaniem zakresu koniecznych do wykonania robót - Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do
wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania tych robót,
l) Nadzorowanie nad kompletowaniem i kontrola wszystkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy
robót w szczególności dotyczących atestów materiałów, orzeczeń, deklaracji zgodności, certyfikatów,
jakości materiałów wbudowanych w trakcie realizacji, potwierdzenie kompletności dokumentów
załączonych przez Wykonawcę do odbioru końcowego,
m) Sprawdzenie zgodności kosztorysu powykonawczego przekazanego przez Wykonawcę z rzeczywistym
zakresem wykonanych robót (w przypadku rozliczeń kosztorysowych).
n) Uczestniczenie w komisji odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych w
okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonanie odbioru inwestycji
po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą robót.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, oferta może dotyczyć jednej, kilku lub
wszystkich części przedmiotu zamówienia określonych w ust. 2 pkt 2.1-2.3.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej
funkcji ma być wystawione w oryginale oraz podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z wykonawców, a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona potwierdzona
notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę, zobowiązani oni są
do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
zobowiązania wynikające z zawartej umów}'.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom. W
przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez
wykonawcę części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w
formularzu oferta i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 31 /2022

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim w Zaklikowie, Ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików, w terminie do 13.05.2022 r. godz. 12:00. Dopuszcza się złożenie oferty w formie:
a) osobistej lub za pośrednictwem posłańca,
b) pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., póz. 1041), adres: Urząd Miejski w Zaklikowie Ul. Zachodnia 15, 37
- 470 Zaklików,
c) elektronicznej na email: zamowienia@zaklikow.pl w formie skanu podpisanej oferty lub oferty
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejsce i termin realizacji:
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
2. Termin opracowania opisu technicznego, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego: 1 miesiąc od daty
zawarcia umowy
3. Planowany termin zakończenia zadań objętych nadzorem:
3.1. Część 1 do 15.12.2023 r.
3.2 Część 2 do 10.10.2022 r.
3.3 Część 3 do 30.06.2022 r.

Wymagania:
4. Termin zakończenia obowiązków Wykonawcy: wraz z okresem gwarancyjnym określonym w ofercie
Wykonawcy robót budowlanych.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku
Wykonawcy zobowiązani są udokumentować, że:
1.1 Zamawiający wymaga, aby W ykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
a) dla części 1 zapytania - jedną (lub kilka) usługę polegającą na wykonaniu nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie studni głębinowej (ujęcia
wody) o głębokości min. 90 m wraz z poświadczeniem, że usługa ta została wykonana należycie.
b) dla części 2 zapytania - jedną (lub kilka) usługę polegającą na wykonaniu nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania polegającego na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej wraz z poświadczeniem,
że usługa ta została wykonana należycie
c) dla części 3 zapytania - jedną (lub kilka) usługę polegającą na wykonaniu nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania polegającego na montażu instalacji klimatyzacji w budynku zaliczanym do Kategorii
IX (budynki kultur}', nauki i oświaty), Kategorii XII (budynki administracji publicznej) lub kategorii XV
(budynku sportu i rekreacji) wraz z poświadczeniem, że usługa ta została wykonana należycie.
1.2 Dysponują personelem, skierowanym do realizacji zamówienia, który obejmuje w szczególności: min 1
osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadającym doświadczenie
przy realizacji (jako inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) co najmniej 1 roboty
budowlanej tożsamej z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia określonymi odpowiednio w
rozdziale I ust. 2 pkt 2.1 - 2.3, tj.
a) dla części 1 zapytania - polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie studni głębinowej (ujęcia
wody) o głębokości min. 90 m.
b) dla części 2 zapytania - polegającej na wykonaniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
polegającego na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej.
c) dla części 3 zapytania - polegającej na wykonaniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
polegającego na montażu instalacji klimatyzacji w budynku zaliczanym do Kategorii IX (budynki
kultury, nauki i oświaty), Kategorii XII (budynki administracji publicznej) lub kategorii XV (budynku
sportu i rekreacji).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane
4. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże, iż zrealizował wymagane usługi na rzecz Zamawiającego,
poświadczenie o należytym wykonaniu usługi nie jest wymagane.
5. Poświadczenie należytego wykonania usługi musi być wystawione przez jednostkę zamawiającą (Inwestora
zadania inwestycyjnego objętego nadzorem). Nie dopuszcza się poświadczeń wystawionych przez inne
podmioty (generalny wykonawca, inżynier projektu itp.)
6. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 póz. 2351), rozumie przez to również
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2020 póz.
220)
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego: kopie uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność wskazanych w
ofercie osób do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku braku dostarczenia
przedmiotowych dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna,
że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia (danej części).
2. Treść oferty' musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania.
3. Opis sposobu przygotowania ofert:
3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (w
szczególności zawierać wszystkie dane zawarte w przedmiotowym formularzu) i napisana pismem
maszynowym lub ręcznym drukowanym (czytelnym) niezmywalnym atramentem (tuszem), być opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
numer NIP, być podpisana przez Wykonawcę, pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego.
3.2 Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć (dokumenty' wymagane na dzień składania ofert):
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności -- załącznik nr 2 do zapytania
b) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
c) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, wraz z poświadczeniem
potwierdzającym należyte wykonania wskazanych usług - załącznik nr 3 do zapytania
d) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej
ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana,
jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze.
e) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale I ust. 3.
f) zobowiązanie podmiotu (w przypadku konieczności)
3.3 Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej
stronie poświadczonego dokumentu
3.4 Wykonawca przystępujący do postępowania składa ofertę opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy oraz
tematem zapytania, tj. ,, Oferta -- Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarne/'.
3.5 Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić, uzupełnić łub
wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie
oferty, tj. w formie elektronicznej na adres zamowienia@zaklikow.pl lub pisemnej na adres Zamawiającego
z odpowiednim dopiskiem (zmiana, uzupełnienie łub wycofanie).

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Krzysztof Kalina-- Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 -- 470 Zaklików w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 -- 15:30 numer telefonu 15 8738476, adres email:
zamowienia@zaklikow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.